OSB 2. Etapta Kamu yararı yok, maliyet hesabı var!

Kal­kan­de­re OSB’nin 2. Etabı için proje de­ği­şik­li­ği­ne gi­di­le­rek 1. sınıf tarım ara­zi­le­ri­nin ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­nın ne­de­ni­ni Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank’a soran CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, 5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nu’na göre al­ter­na­tif daha uygun yer var­ken ve­rim­li tarım ara­zi­le­ri­nin başka amaç­la kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Ko­nu­yu TBMM gün­de­mi­ne ta­şı­yan Be­ka­roğ­lu, Rize’nin Kal­kan­de­re İlçesi Aksu Ma­hal­le­sin­de ya­pı­mı plan­la­nan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si 2. Etabı için ka­mu­laş­tır­ma ve alt­ya­pı ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek­li­ğin­den do­la­yı bun­dan vaz­ge­çil­di­ği ve 2. Eta­bın top­lam alanı 240.728,17 m2 olan 96 adet ta­şın­ma­zın yer al­dı­ğı Hü­se­yin­ho­ca Kö­yü­ne kay­dı­rıl­dı­ğı yö­nün­de ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re vurgu yaptı. Ay­rı­ca ka­mu­laş­tı­rıl­mak is­te­nen ara­zi­le­rin hak sa­hip­le­rin­den çok sa­yı­da şi­ka­yet al­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Aksu Ma­hal­le­sin­de­ki arsa ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­maz­la­rın daha yük­sek ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri­ne sahip ol­ma­sı ve alt­ya­pı ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek ol­ma­sı ne­de­niy­le İda­re­nin proje de­ği­şik­li­ği­ne gi­de­rek, ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­mek için 2. Etabı Hü­se­yin­ho­ca Kö­yü­ne kay­dır­dı­ğı iddia edil­mek­te­dir.” dedi.
PROJE DEĞİŞİKLİĞİNDE KAMU YA­RA­RI YOK, AMAÇ MALİYETİ DÜ­ŞÜR­MEK

Hü­se­yin­ho­ca Kö­yün­de­ki ara­zi­le­rin ta­ma­mı­nın eğim­siz, son de­re­ce ve­rim­li 1. Sınıf tarım ara­zi­si olup, bu ara­zi­ler­de çay ta­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Proje de­ği­şik­li­ği­nin kamu ya­ra­rın­dan değil, ida­re­nin ma­li­yet he­sa­bın­dan kay­nak­lan­dı­ğı ifade edil­mek­te, bunda ka­mu­nun her­han­gi bir ya­ra­rı ol­ma­dı­ğı, ak­si­ne zarar gör­dü­ğü be­lir­til­mek­te­dir.” dedi.
Ana­ya­sa’nın 44 ve 45. mad­de­le­ri ile “top­ra­ğın, tarım ara­zi­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve iş­le­til­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak­la gö­rev­len­di­ri­len” dev­le­te, “Tarım ara­zi­le­ri ile çayır ve me­ra­la­rın amaç dışı kul­la­nıl­ma­sı­nı ve tah­ri­bi­ni ön­le­mek, ta­rım­sal üre­tim plan­la­ma­sı il­ke­le­ri­ne uygun ola­rak bit­ki­sel ve hay­van­sal üre­ti­mi ar­tır­mak mak­sa­dıy­la, tarım ve hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan­la­rın iş­let­me araç ve ge­reç­le­ri­nin ve diğer gir­di­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­mak” ödev­le­ri­nin de yük­len­di­ği­ni an­la­tan Be­ka­roğ­lu, “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de sı­nır­lı mik­tar­da olan düşük eğim­li ve ve­rim­li 1. Sınıf tarım ara­zi­le­ri­nin başka amaç­la kul­la­nıl­ma­sı çe­şit­li kanun hü­küm­le­ri ile de ya­sak­lan­mış­tır.” Dedi.
AL­TER­NATİF VAR, TARIM ARAZİLERİ KA­MU­LAŞ­TI­RI­LA­MAZ

5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nu’nun 13. mad­de­sin­de “Al­ter­na­tif alan bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de ve Kurul’un uygun gör­me­si şar­tıy­la; d) Ba­kan­lık­lar­ca kamu ya­ra­rı ka­ra­rı alın­mış plan ve ya­tı­rım­lar, … için bu ara­zi­le­rin amaç dışı kul­la­nım ta­lep­le­ri­ne, top­rak ko­ru­ma pro­je­le­ri­ne uyul­ma­sı kaydı ile Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan izin ve­ri­le­bi­lir. Ba­kan­lık bu yet­ki­si­ni va­li­lik­le­re dev­re­de­bi­lir. Mut­lak tarım ara­zi­le­ri, özel ürün ara­zi­le­ri, di­ki­li tarım ara­zi­le­ri ile sulu tarım ara­zi­le­ri dı­şın­da kalan tarım ara­zi­le­ri; top­rak ko­ru­ma pro­je­le­ri­ne uyul­ma­sı kaydı ile va­li­lik­ler ta­ra­fın­dan tarım dışı kul­la­nım­la­ra tah­sis edi­le­bi­lir.” hükmü yer al­dı­ğı­nı kay­de­den Be­ka­roğ­lu, “Bu yasal dü­zen­le­me­le­re göre; mut­lak tarım ara­zi­si ola­rak ko­run­ma­sı ge­re­ken Hü­se­yin­ho­ca Kö­yün­de­ki ara­zi­le­rin ta­rım­sal amaç dışı kul­la­nı­ma tah­sis edil­me­si için ida­re­ye yetki ve­ril­miş olsa da bu yetki, “al­ter­na­tif başka bir alan ol­ma­ma­sı” ko­şu­lu ile sı­nır­lan­dı­rıl­mış ve Top­rak Ko­ru­ma Ku­ru­lu’nun uygun gör­me­si­ne bağ­lan­mış­tır. Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin 2. Etabı için al­ter­na­tif­siz­lik söz ko­nu­su de­ğil­dir. Bu­ra­da ida­re­nin kıraç ve ta­rı­ma daha az el­ve­riş­li olan ara­zi­yi kul­lan­mak ye­ri­ne, ka­mu­laş­tır­ma ve alt­ya­pı ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­mek için düz ve ve­rim­li mut­lak tarım ara­zi­le­ri­ne yö­nel­di­ği iz­le­ni­mi doğ­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ni kul­la­na­rak, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank’tan şu so­ru­la­rı­na yanıt is­te­di:

  1. Rize OSB 2. Etabı için Aksu Ma­hal­le­sin­de­ki ara­zi­den niçin vaz­ge­çil­miş­tir? Bunun ne­de­ni, iddia edil­di­ği gibi ka­mu­laş­tır­ma ve alt­ya­pı ma­li­ye­ti­nin yük­sek ol­ma­sı mıdır?
  2. Ana­ya­sa’nın ve ya­sa­la­rın ko­run­ma­sı­nı em­re­di­ci hü­küm­le­ri­ne is­ti­na­den başka amaç­la kul­la­nıl­ma­sı ya­sak­lan­mış olan Hü­se­yin­ho­ca Kö­yün­de­ki tarım ara­zi­le­ri­nin ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı ka­ra­rı­nı göz­den ge­çi­rip, il­gi­li mes­lek ör­güt­le­ri ile üni­ver­si­te­ler­den tem­sil­ci­ler­den olu­şan uzman bir he­ye­te araş­tır­ma yap­tı­rıp ye­ni­den in­ce­le­me ya­pa­cak mı­sı­nız?
  3. Bu araş­tır­ma so­nu­cun­da ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı­nın yan­lış ol­du­ğu­nun or­ta­ya çık­ma­sı du­ru­mun­da bu ka­ra­rı iptal edecek mi­si­niz?
  4. Tarım ara­zi­le­ri­nin başka amaç­la kul­la­nıl­ma­sı için al­ter­na­tif başka alan bu­lun­ma­ma­sı ko­şu­lu sağ­lan­ma­dı­ğı halde tarım ara­zi­le­ri nasıl ka­mu­laş­tı­rı­la­bil­miş­tir?
  5. Rize OSB’nin 2. Etabı için daha az ve­rim­li başka alan­la­rı de­ğer­len­di­recek mi­si­niz?
  6. Gıda kıt­lı­ğı olan dün­ya­da tarım ara­zi­le­ri­nin önemi gi­de­rek ar­tar­ken, ül­ke­miz­de­ki ve­rim­li tarım ara­zi­le­ri­nin başka amaç­la kul­la­nıl­ma­sı­nı uygun gö­rü­yor mu­su­nuz?


Haber: Mus­ta­fa SAKLI