Maden sektöründen ilk altı ayda 2,8 milyar dolar ihracat

Ma­den­ci­lik sek­tö­rü­nün ih­ra­cat per­for­man­sın­da­ki yu­ka­rı yönlü ivme devam edi­yor. Sek­tör bu yılın ilk altı ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 52’lik artış ile 2 mil­yar 817 mil­yon dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di. En çok ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ren alt ürün grup­la­rı sı­ra­sıy­la me­ta­lik ma­den­ler, doğal taş ve mi­ne­ral ma­den­ler oldu. Tür­ki­ye İhra­cat­çı­lar Mec­li­si (TİM) Sek­tör­ler Kon­se­yi Maden Sek­tö­rü Baş­ka­nı Rüs­tem Çe­tin­ka­ya sek­tör ra­kam­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di.

Tür­ki­ye’nin top­lam ih­ra­ca­tı­na ara­lık­sız kat­kı­da bu­lu­nan maden sek­tö­rün­de tüm alt ürün grup­la­rı ih­ra­ca­tı­nı ar­tır­dı. Ocak-Ha­zi­ran dö­ne­nim­de bi­rin­ci sı­ra­da 1 mil­yar 14 mil­yon dolar ile me­ta­lik ma­den­ler, ikin­ci sı­ra­da yüzde 39 artış ve 1 mil­yar 13 mil­yon dolar ile doğal taş, üçün­cü sı­ra­da 544 mil­yon dolar ile mi­ne­ral ma­den­ler, dör­dün­cü sı­ra­da ise yüzde 70’lik artış ve 245 mil­yon dolar ile ferro alyaj grubu ye­ri­ni aldı. Top­lam­da maden sek­tö­rü­nün ih­ra­ca­tı yüzde 52’lik artış ile 2 mil­yar 817 mil­yon dolar ola­rak he­sap­lan­dı.
YÜK­SELİŞ DEVAM EDİYOR
TİM Sek­tör­ler Kon­se­yi Maden Sek­tö­rü Baş­ka­nı Rüs­tem Çe­tin­ka­ya, sek­tö­rün ilk ya­rı­yıl ih­ra­cat per­for­man­sı­nı şu cüm­le­ler­le de­ğer­len­dir­di: “İlk 6 aylık dö­ne­me bak­tı­ğı­mız­da bir ön­ce­ki ayda devam eden yük­se­liş tren­di aynı şe­kil­de devam edi­yor. Bi­rin­ci sı­ra­yı me­ta­lik ma­den­ler almış va­zi­yet­te. Bil­di­ği­niz üzere, çinko, bakır, demir, alü­min­yum ve krom gibi me­ta­lik ma­den­ler­de­ki birim fiyat ar­tı­şı ih­ra­cat ra­kam­la­rı­na po­zi­tif etki edi­yor. Özel­lik­le tonaj ola­rak ba­kıl­dı­ğın­da artış ol­ma­sı­na rağ­men değer ar­tı­şın­da çok daha yük­sek ra­kam­lar­la kar­şı­laş­ma­mız da bunun açık ve net bir so­nu­cu. Birim fi­yat­la­rı­nın art­ma­sı ile aynı to­na­jı gön­der­sek bile yük­sek ih­ra­cat ge­ti­ri­si­ne sahip olu­yo­ruz. 12 aylık ih­ra­cat ra­kam­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da gö­rü­len 5,2 mil­yar dolar sene so­nun­da daha önce de ver­miş ol­du­ğu­muz 5 mil­yar do­la­rı ge­çe­ce­ğiz sö­zü­nü iyice per­çin­li­yor. Ya­şa­nan tüm nav­lun sı­kı­şık­lı­ğı­na rağ­men ih­ra­ca­tın ar­tı­yor ol­ma­sı ise arz talep nok­ta­sın­da­ki büyük de­ği­şik­lik­le­rin ya­şan­dı­ğı­nın ha­ber­ci­si. Nav­lun fi­yat­la­rı eğer ikin­ci yarı biraz daha ra­hat­lar­sa özel­lik­le doğal taş an­la­mın­da ih­ra­cat ve­ri­le­rin­de daha po­zi­tif yan­sı­ma­lar ola­cak­tır.”
Maden sek­tö­rü­nün ih­ra­cat­tan al­dı­ğı payın yüzde 2,7 ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çe­tin­ka­ya, “Tür­ki­ye’nin top­lam ih­ra­ca­tı yılın ilk ya­rı­sın­da yüzde 40’lık bir artış ya­ka­la­mış du­rum­da. Po­zi­tif değer ver­me­yen hiç­bir sek­tör kal­ma­mış gö­rü­nü­yor.
Hem aylık hem de 6 aylık bazda ra­kam­la­rın ta­ma­mı po­zi­tif ve bu durum 200 mil­yar dolar he­de­fi­nin tut­tu­ru­la­bi­le­ce­ği­ni çok daha ce­sa­ret­le söy­le­me im­ka­nı­nı or­ta­ya çı­ka­rı­yor.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlayda TÜR­KOĞ­LU