Çocuklar Erken BES’lensin

Ka­tı­lım Emek­li­lik, tüm 18 yaş al­tın­da­ki­le­rin ge­le­ce­ği­ni Erken BES’le gü­ven­ce al­tı­na ala­cak. Yeni dü­zen­le­me­ye id­di­alı bir ürün­le ha­zır­la­nan Ka­tı­lım Emek­li­lik’in Genel Mü­dü­rü Ayhan Sin­cek, “Erken BES’i her­ke­sin ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği, aile­le­rin küçük küçük bi­ri­kim­ler­le ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni gü­ven­ce­ye ala­bi­le­cek­le­ri özel­lik­ler­le çı­kar­tı­yo­ruz. Ay­rı­ca Erken BES’e er­ken­den gi­ren­le­re özel fır­sat­lar ve yaş grup­la­rı­na özel ek hiz­met­ler­den fay­da­lan­ma im­ka­nı su­nu­yo­ruz. Ka­tı­lım Emek­li­lik’le Erken BES’lenen çok ka­zanç­lı çı­ka­cak” dedi.

Ka­tı­lım Emek­li­lik’in 18 yaş al­tı­na sun­du­ğu fır­sat­lar­la dolu bi­rey­sel emek­li­lik planı Erken BES ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ka­tı­lım Emek­li­lik Genel Mü­dü­rü Ayhan Sin­cek, “Mil­yon­lar­ca gen­ci­miz de artık BES’in avan­taj­la­rın­dan ya­rar­la­na­ca­ğı için sek­tör ola­rak he­ye­can­lı­yız. Ka­tı­lım Emek­li­lik ola­rak her gelir se­vi­ye­sin­den anne ba­ba­nın, ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ne ya­tı­rım ya­pa­bi­le­ce­ği, bi­rik­ti­rir­ken ilave fay­da­lar­la da on­la­rı des­tek­le­yen bir ürün or­ta­ya koy­mak is­te­dik. Bu doğ­rul­tu­da ge­liş­tir­di­ği­miz Erken BES’i ina­nı­yo­rum ki aile­ler çok se­vecek” dedi.
Erken BES’e erken giren ka­zanç­lı çı­ka­cak
Erken BES’in özel­lik­le­ri­ne de­ği­nen Ayhan Sin­cek şöyle devam etti; “Ön­ce­lik­le sun­du­ğu­muz bu fır­sat­lar­dan her­kes ya­rar­la­na­bil­sin diye mi­ni­mum 100 TL katkı pa­yıy­la ço­cuk­la­rı­nı­zı sis­te­me dahil et­me­niz müm­kün. Giriş aida­tı­nı baş­lan­gıç­ta al­mı­yor, sis­tem­den çı­kı­şa er­te­li­yo­ruz, üs­tü­ne üst­lük 5 yıl sis­tem­de kalan ka­tı­lım­cı­lar için de giriş aida­tı­nı hiç al­mı­yo­ruz. Katkı pa­yı­nı dü­zen­li ya­tı­ran ka­tı­lım­cı­lar için de yö­ne­tim gider ke­sin­ti­si yok. Ay­rı­ca önü­müz­de­ki 3 aylık özel kam­pan­ya dö­ne­mi­miz­de Erken BES’e ka­tı­lan­la­ra yüzde 25 dev­let kat­kı­sı­na ek ola­rak bir de yüzde 25 Ka­tı­lım Emek­li­lik Kat­kı­sı su­nu­yo­ruz. 300 TL’ye kadar alı­na­bi­lecek Ka­tı­lım Emek­li­lik Kat­kı­sı ile Erken BES’e erken gi­ren­ler ka­zanç­lı çı­ka­cak.
Yaş grup­la­rı­na özel avan­taj­lar
Ay­rı­ca Erken BES’te yaş grup­la­rı­na göre de­ği­şen pek çok ek hiz­met de su­nu­yo­ruz. Ye­ni­do­ğan 0-2, Okul ön­ce­si 2-5 ve Okul çağı 5-18 şek­lin­de yaş grup­la­rı­na ayrı ayrı, çok cazip asis­tans içe­rik­le­ri ha­zır­la­dık. Erken BES’e giren ço­cuk­la­rın yaş­la­rı­na uygun ola­rak sun­du­ğu­muz pa­ket­ler­le ço­cuk­la­rı­mı­zın diş ve göz check-up’ları, oyun te­ra­pi­si, psi­ko­lo­jik ve eği­tim da­nış­man­lı­ğı gibi bü­yü­me dö­ne­min­de ih­ti­yaç duy­duk­la­rı pek çok hiz­me­te eri­şim­le­ri­ni ko­lay­laş­tı­rı­yo­ruz. Örnek ola­rak; yeni doğan grup­ta­ki­ler kı­ya­fet, bebek kol­tu­ğu ya da doğum fo­toğ­raf­çı­sı gibi in­di­rim­ler­den ya­rar­la­na­bi­li­yor.
Okul ön­ce­si grup­ta­ki­ler, çocuk diş ve göz check-up’la­rı­nı an­laş­ma­lı ku­rum­lar­da üc­ret­siz yap­tı­ra­bi­li­yor­lar ve son­ra­sın­da da te­da­vi­le­rin­de in­di­rim­ler­den ya­rar­la­na­bi­li­yor­lar. Yine kı­ya­fet, oyun­cak in­di­ri­mi gibi fır­sat­lar­la an­laş­ma­lı fir­ma­lar­dan in­di­rim­li alış­ve­riş ya­pa­bi­li­yor­lar.
Okul dö­ne­min­de­ki­ler de yine an­laş­ma­lı ku­rum­lar­da diş ve göz check-up’la­rı­nı yap­tı­ra­bi­li­yor, lise ya da üni­ver­si­te ter­ci­hi ile ergen da­nış­man­lık hiz­met­le­rin­de ya da erken er­gen­lik da­nış­ma hiz­met­le­rin­de bir se­ans­la­rı üc­ret­siz ve son­ra­sın­da yüzde 30 in­di­rim­li şe­kil­de ya­rar­la­na­bi­li­yor. Aile­le­ri­mi­zin ço­cuk­la­rı­nı bü­yü­tür­ken kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri ih­ti­yaç­lar doğ­rul­tu­sun­da kap­sam­lı ek hiz­met­ler ya­pı­lan­dır­ma­ya ça­lış­tık.”
Aile­nin tüm bi­rey­le­ri BES kap­sa­mı­na gi­ri­yor
BES’te 18 yaş dü­zen­le­me­si­nin pek çok açı­dan ya­rar­lı ol­du­ğu­na dik­kat çeken Sin­cek, “Dü­zen­le­mey­le aile­nin tüm bi­rey­le­ri için aynı anda ge­lecek planı ya­pa­bil­me im­ka­nı su­nul­muş olu­yor. 21 mil­yon genç ve çocuk, 18 yaş altı BES kap­sa­mı­na dahil olup bu im­kân­dan ya­rar­la­na­bi­lecek. Küçük yaşta bi­rey­sel emek­li­lik sis­te­mi­ne dahil olan ço­cuk­la­rın be­lir­li saf­ha­lar­da hem eği­tim hem de diğer ih­ti­yaç­la­rı için bir ke­nar­da ta­sar­ruf­la­rı olu­yor. Özel­lik­le pan­de­mi dö­ne­min­de in­san­lar, aile­nin tüm bi­rey­le­ri­ni kap­sa­yan, on­la­rın ge­le­cek­le­ri­ni gü­ven­ce al­tı­na ala­bi­le­cek­le­ri adım­lar at­ma­ya daha önem verir hale geldi. Bi­ri­kim yap­ma­nın, ge­le­ce­ği gü­ven­ce al­tı­na al­ma­nın önemi bu dö­nem­de daha iyi an­la­şıl­dı. Ka­tı­lım Emek­li­lik ola­rak yap­tır­dı­ğı­mız Si­gor­ta Okur­ya­zar­lık Araş­tır­ma­mı­zın so­nuç­la­rı­na göre ka­tı­lım­cı­lar, yüzde 60 ora­nın­da BES’in ge­le­cek­le­ri için yarar sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Bu da in­san­la­rı­mı­zın uygun şart­lar sağ­la­nır­sa küçük küçük de olsa ta­sar­ruf yap­mak is­te­dik­le­ri­nin bir gös­ter­ge­si.
Fi­nan­sal okur­ya­zar­lık erken yaşta baş­la­ya­cak
18 yaş dü­zen­le­me­si­nin yü­rür­lü­ğe gir­me­si ve bizim sun­du­ğu­muz Erken BES gibi cazip ürün­le­rin dev­re­ye alın­ma­sıy­la fi­nan­sal okur­ya­zar­lık­ta far­kın­da­lık ço­cuk­la­ra kadar inecek. Ge­le­ce­ği plan­la­ma­da, ta­sar­ruf yap­ma­da orta yaş­lar­da yük­se­len far­kın­da­lık daha genç yaş­la­ra inecek, in­san­la­rı­mız daha rahat ta­sar­ruf et­me­ye baş­la­ya­cak­lar. Hatta BES’in 18 yaş al­tı­na in­me­siy­le ço­cuk­luk­tan bu far­kın­da­lık olu­şa­cak; ilk başta belki küçük mik­tar­lar­la ka­tı­la­rak bi­rik­tir­me­ye baş­la­ya­cak­lar. Ta­sar­ruf­la­rı bü­yü­dük­çe ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me im­kan­la­rıy­la da er­ken­den ta­nı­şa­cak­lar. Erken yaşta bi­rey­sel emek­li­li­ğin ne ol­du­ğu­nu, fonun ne ol­du­ğu­nu belki fon çe­şit­le­ri­ni ev için­de de ko­nu­şur hale ge­le­cek­ler. Güçlü ta­sar­ruf­la­rın, eko­no­mi­si güçlü ev­le­re ve mutlu aile­le­re dö­nü­şe­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.”


Ha­ber-Fo­to: Tarık YIL­MAZ