BENİM GİBİ 40 YAŞINI GEÇEN VE 60 YAŞINI BULANLARA

Genç­li­ğim­de çıta gi­biy­dim. Ço­cuk­lu­ğu­mu ve genç­li­ği­mi bil­me­yen­le­re o yıl­la­ra ait fo­toğ­raf­la­rı­mı gös­te­rin­ce hay­ret ede­rek olmaz di­yor­lar. Bu kadar za­yıf­lık olur mu? Genç­li­ğin­de bo­yun­da uzun­muş 172 cm. Şim­di­ler­de 169 cm. Genç­lik­te bo­yu­na, yaş­lan­ma­ya yak­la­şın­ca ister, is­te­mez in­sa­noğ­lu enine ve­ri­yor ve yaş­lan­dık­ça kı­sa­lı­yor. Ka­de­rin cil­ve­si böy­ley­miş…
60 ya­şı­ma yeni gir­miş oldum. Uzun zaman sonra beni gö­ren­ler çok kilo al­mış­sın di­yor­lar. Benim gibi ki­lo­lu olan­lar­da benim ki­lo­ma sebep olan ge­rek­çe­le­rim­de sı­ra­lı­yo­ruz. Masa başı ça­lış­mak, spor yap­ma­mak, dü­zen­siz bes­len­mek, uy­ku­suz­luk, stres vs. gibi. Benim kilo al­ma­ma ev­len­me­me­den sonar baş­la­dı. Rize Mer­kez Ham­za­bey Ma­hal­le­sin­den muh­te­re­me eşim Selma Hanım muh­te­re­me ka­yın­va­li­dem Emine ha­nım­dan kız­ken ön­ce­lik­le çok iyi ye­mek­ler yap­ma­yı ve çok te­miz­lik yap­ma­yı öğ­ren­miş. Övün­mek gibi ol­ma­sın yakın çev­rem­de bil­mek­te­dir eşim adeta bir gur­me­dir. Selam’la ha­mın­la ev­len­dik­ten sonra kilo al­ma­ya baş­la­dım. Yaş al­dık­ça vücut kitle şek­lim de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Yıl­lar­dır za­yıf­la­mak için çok çeşit bitki çay­la­rı, kısa yü­rü­yüş­ler, çok az spor vs.​yap­sam­da fayda ver­mi­yor. Me­ta­bo­liz­ma za­yıf­la­dı gibi, gibi ge­rek­çe­ler. Bu arada da bo­yu­mun 169 ki­lo­mun ma­ale­sef bo­yu­ma oran­tı­sız 89 kilo ol­du­ğu­nu iti­raf etmiş ola­yım.
Şimdi gelin siz­le­re, benim gibi ki­lo­la­rın­dan şi­kâ­yet­çi olan ve ken­di­si de bir türlü kilo ve­re­me­yen kıy­met­li aile he­ki­mim Dr. Mus­ta­fa Kum­ba­sar’ın ta­ra­fı­ma verdi sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit eden ki­lo­lu ve sağ­lık­sız ya­şa­ma­nın teh­li­ke­le­ri­nin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı so­nuç­lar. He­pi­ni­ze sağ­lık için­de ki­lo­sun bir hayat di­li­yo­rum.
Ya­şı­nız 40’i ge­çin­ce bir­çok şey gibi me­ta­bo­liz­ma­mız da fark­lı­la­şır. Kilo ver­mek zor­la­şır. Doğru be­sin­ler se­çi­le­rek me­ta­bo­liz­ma­nın hızı den­ge­de tu­tu­la­bi­lir ve yaş­lan­ma ya­vaş­la­tı­la­bi­lir.
1. Şeker: Fazla tü­ke­ti­mi, kı­sır­lı­ğa sebep ola­bi­len in­sü­lin di­ren­ci­ne yol aça­bi­lir. Kı­rı­şık­lık­la­ra ve cil­din sark­ma­sı­na sebep olur.
2. Yapay tat­lan­dı­rı­cı­lar: Yağ de­po­la­ma­ya, me­ta­bo­lik send­ro­ma, tip di­ya­bet ve kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğa sebep ola­bi­lir.
3. Alkol: Vü­cu­da pek çok za­ra­rı var­dır, kilo alı­mı­nı hız­lan­dı­rır ve ka­ra­ci­ğe­re hasar verir.
4. Ka­fe­in: Kola, kahve gibi içe­cek­ler­de bu­lu­nur, uyku ka­li­te­si­ni olum­suz et­ki­ler.
5. Beyaz un: Vücut, beyaz unu şe­ke­re dö­nüş­tü­rür ve yağ ola­rak de­po­lar. Lif­siz ol­du­ğu için fay­da­sı yok­tur. Onun ye­ri­ne tam ta­hıl­lı, ke­pek­li ürün ter­cih edi­lir.
6. Trans yağ­lar: Hayat bo­yun­ca teh­li­ke arz eder, hor­mon­la­rın den­ge­si­ni bozar, beyin fonk­si­yon­la­rı­nı azal­tır.
7. İşlen­miş et: Nit­rat bu­lu­nan iş­len­miş etler, vü­cut­ta kan­ser et­ki­si gös­te­rir. Bu yüz­den salam, sosis, sucuk, pas­tır­ma… gibi çe­şit­le­ri kalp için za­rar­lı­dır.
8. Tuz: Sod­yum, kan ba­sın­cı­nı yük­sel­tir ve felç ris­ki­ni ar­tı­rır.
9. Kon­ser­ve ye­mek­ler: Yük­sek oran­da yağ, tuz ve şeker ve bir­çok kim­ya­sal mad­dey­le do­lu­dur. Hor­mo­nal den­ge­siz­lik­le­re, kan­se­re, kı­sır­lı­ğa ve kilo alın­ma­ya sebep olur.
10. Hazır sos­lar ve çeş­ni­ler: Ma­yo­nez, ket­çap, soya sosu ve diğer ben­zer hazır çeş­ni­ler için­de bir­çok katkı mad­de­si bu­lun­mak­ta­dir. Son ola­rak; Soya: Soya, meme kan­se­ri ve ha­fı­za prob­lem­le­ri­ni art­tı­rır.