Monthly Archives: Temmuz 2021

Çocuklar Erken BES’lensin

Ka­tı­lım Emek­li­lik, tüm 18 yaş al­tın­da­ki­le­rin ge­le­ce­ği­ni Erken BES’le gü­ven­ce al­tı­na ala­cak. Yeni dü­zen­le­me­ye id­di­alı bir ürün­le ha­zır­la­nan Ka­tı­lım Emek­li­lik’in Genel Mü­dü­rü Ayhan Sin­cek, “Erken BES’i her­ke­sin ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği, aile­le­rin küçük küçük bi­ri­kim­ler­le ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni gü­ven­ce­ye ala­bi­le­cek­le­ri özel­lik­ler­le çı­kar­tı­yo­ruz. Ay­rı­ca Erken BES’e er­ken­den gi­ren­le­re özel fır­sat­lar ve yaş grup­la­rı­na özel ek hiz­met­ler­den fay­da­lan­ma im­ka­nı su­nu­yo­ruz. Ka­tı­lım Emek­li­lik’le Erken BES’lenen çok ka­zanç­lı çı­ka­cak” dedi.

Ka­tı­lım Emek­li­lik’in 18 yaş al­tı­na sun­du­ğu fır­sat­lar­la dolu bi­rey­sel emek­li­lik planı Erken BES ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ka­tı­lım Emek­li­lik Genel Mü­dü­rü Ayhan Sin­cek, “Mil­yon­lar­ca gen­ci­miz de artık BES’in avan­taj­la­rın­dan ya­rar­la­na­ca­ğı için sek­tör ola­rak he­ye­can­lı­yız. Ka­tı­lım Emek­li­lik ola­rak her gelir se­vi­ye­sin­den anne ba­ba­nın, ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ne ya­tı­rım ya­pa­bi­le­ce­ği, bi­rik­ti­rir­ken ilave fay­da­lar­la da on­la­rı des­tek­le­yen bir ürün or­ta­ya koy­mak is­te­dik. Bu doğ­rul­tu­da ge­liş­tir­di­ği­miz Erken BES’i ina­nı­yo­rum ki aile­ler çok se­vecek” dedi.
Erken BES’e erken giren ka­zanç­lı çı­ka­cak
Erken BES’in özel­lik­le­ri­ne de­ği­nen Ayhan Sin­cek şöyle devam etti; “Ön­ce­lik­le sun­du­ğu­muz bu fır­sat­lar­dan her­kes ya­rar­la­na­bil­sin diye mi­ni­mum 100 TL katkı pa­yıy­la ço­cuk­la­rı­nı­zı sis­te­me dahil et­me­niz müm­kün. Giriş aida­tı­nı baş­lan­gıç­ta al­mı­yor, sis­tem­den çı­kı­şa er­te­li­yo­ruz, üs­tü­ne üst­lük 5 yıl sis­tem­de kalan ka­tı­lım­cı­lar için de giriş aida­tı­nı hiç al­mı­yo­ruz. Katkı pa­yı­nı dü­zen­li ya­tı­ran ka­tı­lım­cı­lar için de yö­ne­tim gider ke­sin­ti­si yok. Ay­rı­ca önü­müz­de­ki 3 aylık özel kam­pan­ya dö­ne­mi­miz­de Erken BES’e ka­tı­lan­la­ra yüzde 25 dev­let kat­kı­sı­na ek ola­rak bir de yüzde 25 Ka­tı­lım Emek­li­lik Kat­kı­sı su­nu­yo­ruz. 300 TL’ye kadar alı­na­bi­lecek Ka­tı­lım Emek­li­lik Kat­kı­sı ile Erken BES’e erken gi­ren­ler ka­zanç­lı çı­ka­cak.
Yaş grup­la­rı­na özel avan­taj­lar
Ay­rı­ca Erken BES’te yaş grup­la­rı­na göre de­ği­şen pek çok ek hiz­met de su­nu­yo­ruz. Ye­ni­do­ğan 0-2, Okul ön­ce­si 2-5 ve Okul çağı 5-18 şek­lin­de yaş grup­la­rı­na ayrı ayrı, çok cazip asis­tans içe­rik­le­ri ha­zır­la­dık. Erken BES’e giren ço­cuk­la­rın yaş­la­rı­na uygun ola­rak sun­du­ğu­muz pa­ket­ler­le ço­cuk­la­rı­mı­zın diş ve göz check-up’ları, oyun te­ra­pi­si, psi­ko­lo­jik ve eği­tim da­nış­man­lı­ğı gibi bü­yü­me dö­ne­min­de ih­ti­yaç duy­duk­la­rı pek çok hiz­me­te eri­şim­le­ri­ni ko­lay­laş­tı­rı­yo­ruz. Örnek ola­rak; yeni doğan grup­ta­ki­ler kı­ya­fet, bebek kol­tu­ğu ya da doğum fo­toğ­raf­çı­sı gibi in­di­rim­ler­den ya­rar­la­na­bi­li­yor.
Okul ön­ce­si grup­ta­ki­ler, çocuk diş ve göz check-up’la­rı­nı an­laş­ma­lı ku­rum­lar­da üc­ret­siz yap­tı­ra­bi­li­yor­lar ve son­ra­sın­da da te­da­vi­le­rin­de in­di­rim­ler­den ya­rar­la­na­bi­li­yor­lar. Yine kı­ya­fet, oyun­cak in­di­ri­mi gibi fır­sat­lar­la an­laş­ma­lı fir­ma­lar­dan in­di­rim­li alış­ve­riş ya­pa­bi­li­yor­lar.
Okul dö­ne­min­de­ki­ler de yine an­laş­ma­lı ku­rum­lar­da diş ve göz check-up’la­rı­nı yap­tı­ra­bi­li­yor, lise ya da üni­ver­si­te ter­ci­hi ile ergen da­nış­man­lık hiz­met­le­rin­de ya da erken er­gen­lik da­nış­ma hiz­met­le­rin­de bir se­ans­la­rı üc­ret­siz ve son­ra­sın­da yüzde 30 in­di­rim­li şe­kil­de ya­rar­la­na­bi­li­yor. Aile­le­ri­mi­zin ço­cuk­la­rı­nı bü­yü­tür­ken kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri ih­ti­yaç­lar doğ­rul­tu­sun­da kap­sam­lı ek hiz­met­ler ya­pı­lan­dır­ma­ya ça­lış­tık.”
Aile­nin tüm bi­rey­le­ri BES kap­sa­mı­na gi­ri­yor
BES’te 18 yaş dü­zen­le­me­si­nin pek çok açı­dan ya­rar­lı ol­du­ğu­na dik­kat çeken Sin­cek, “Dü­zen­le­mey­le aile­nin tüm bi­rey­le­ri için aynı anda ge­lecek planı ya­pa­bil­me im­ka­nı su­nul­muş olu­yor. 21 mil­yon genç ve çocuk, 18 yaş altı BES kap­sa­mı­na dahil olup bu im­kân­dan ya­rar­la­na­bi­lecek. Küçük yaşta bi­rey­sel emek­li­lik sis­te­mi­ne dahil olan ço­cuk­la­rın be­lir­li saf­ha­lar­da hem eği­tim hem de diğer ih­ti­yaç­la­rı için bir ke­nar­da ta­sar­ruf­la­rı olu­yor. Özel­lik­le pan­de­mi dö­ne­min­de in­san­lar, aile­nin tüm bi­rey­le­ri­ni kap­sa­yan, on­la­rın ge­le­cek­le­ri­ni gü­ven­ce al­tı­na ala­bi­le­cek­le­ri adım­lar at­ma­ya daha önem verir hale geldi. Bi­ri­kim yap­ma­nın, ge­le­ce­ği gü­ven­ce al­tı­na al­ma­nın önemi bu dö­nem­de daha iyi an­la­şıl­dı. Ka­tı­lım Emek­li­lik ola­rak yap­tır­dı­ğı­mız Si­gor­ta Okur­ya­zar­lık Araş­tır­ma­mı­zın so­nuç­la­rı­na göre ka­tı­lım­cı­lar, yüzde 60 ora­nın­da BES’in ge­le­cek­le­ri için yarar sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Bu da in­san­la­rı­mı­zın uygun şart­lar sağ­la­nır­sa küçük küçük de olsa ta­sar­ruf yap­mak is­te­dik­le­ri­nin bir gös­ter­ge­si.
Fi­nan­sal okur­ya­zar­lık erken yaşta baş­la­ya­cak
18 yaş dü­zen­le­me­si­nin yü­rür­lü­ğe gir­me­si ve bizim sun­du­ğu­muz Erken BES gibi cazip ürün­le­rin dev­re­ye alın­ma­sıy­la fi­nan­sal okur­ya­zar­lık­ta far­kın­da­lık ço­cuk­la­ra kadar inecek. Ge­le­ce­ği plan­la­ma­da, ta­sar­ruf yap­ma­da orta yaş­lar­da yük­se­len far­kın­da­lık daha genç yaş­la­ra inecek, in­san­la­rı­mız daha rahat ta­sar­ruf et­me­ye baş­la­ya­cak­lar. Hatta BES’in 18 yaş al­tı­na in­me­siy­le ço­cuk­luk­tan bu far­kın­da­lık olu­şa­cak; ilk başta belki küçük mik­tar­lar­la ka­tı­la­rak bi­rik­tir­me­ye baş­la­ya­cak­lar. Ta­sar­ruf­la­rı bü­yü­dük­çe ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me im­kan­la­rıy­la da er­ken­den ta­nı­şa­cak­lar. Erken yaşta bi­rey­sel emek­li­li­ğin ne ol­du­ğu­nu, fonun ne ol­du­ğu­nu belki fon çe­şit­le­ri­ni ev için­de de ko­nu­şur hale ge­le­cek­ler. Güçlü ta­sar­ruf­la­rın, eko­no­mi­si güçlü ev­le­re ve mutlu aile­le­re dö­nü­şe­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.”


Ha­ber-Fo­to: Tarık YIL­MAZ

PANDEMİDEN KAYNAKLI FİZİKSEL İNAKTİVİTE SAĞLIK SORUNLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR

Pan­de­mi dö­ne­min­de uy­gu­la­nan sokak çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı, evden ça­lış­ma dü­ze­ni­ne ge­çil­me­si ve eği­ti­min on­li­ne ola­rak yü­rü­tül­me­si so­nu­cu fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler büyük oran­da azal­dı.

Çok uzun sa­at­ler ha­re­ket­siz kal­mak ise bi­rey­le­rin yaşam sü­re­si­ni ve ka­li­te­si­ni dü­şü­ren fi­zik­sel inak­ti­vi­te­ye neden olu­yor. Buna bağlı ola­rak ye­di­den yet­mi­şe bir­çok ki­şi­de kas is­ke­let si­te­mi ağ­rı­la­rı, kan şe­ke­ri den­ge­si­nin bo­zul­ma­sı ve obe­zi­te ris­ki­nin art­ma­sı gibi bir­çok sağ­lık so­ru­nu mey­da­na ge­li­yor. Fi­zik­sel ak­ti­vi­te­le­rin azal­ma­sı so­nu­cu sağ­lık prob­lem­le­ri­nin büyük oran­da ar­ta­ca­ğı­nı be­lir­ten Atlas Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Dr. Ay­bü­ke Ersin, ha­re­ket­siz ya­şa­ma son ver­mek için ko­lay­lık­la ya­pı­la­bi­lecek eg­zer­siz­le­ri sı­ra­lı­yor.
Ha­re­ket­siz yaşam tar­zı­nın sağ­lı­ğa et­ki­si…
Dün­ya­da her dört ye­tiş­kin­den biri, genç­le­rin ise yüzde 80’inden faz­la­sı ye­ter­li fi­zik­sel ak­ti­vi­te yap­mı­yor. Buna bağlı ola­rak her yıl yak­la­şık 3 mil­yon kişi se­dan­ter yani “ha­re­ket­siz yaşam tarzı” se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor. Co­vid-19 pan­de­mi­si­nin ge­tir­di­ği fi­zik­sek inak­ti­vi­te so­nu­cu se­dan­ter yaşam tar­zı­nın daha da yay­gın­laş­tı­ğı­nı ifade eden Atlas Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Dr. Ay­bü­ke Ersin, “Şu an dün­ya­da Co­vid-19 pan­de­mi­si­nin yanı sıra fi­zik­sel inak­ti­vi­te pan­de­mi­si de ya­şa­nı­yor di­ye­bi­li­riz. Fi­zik­sel ak­ti­vi­te dü­ze­yi­nin ha­li­ha­zır­da pek de yük­sek ol­ma­dı­ğı ül­ke­miz­de pan­de­mi dö­ne­min­de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı, spor sa­lon­la­rı­nın, iş yeri ve okul­la­rın ka­pan­ma­sı so­nu­cu uzun sü­re­dir fi­zik­sel açı­dan inak­tif du­rum­da­yız. Fi­zik­sel inak­ti­vi­te kas is­ke­let sis­te­mi ağ­rı­la­rı, vü­cut­ta virüs ya da bak­te­ri kay­nak­lı yani en­fek­si­yöz ol­ma­yan inf­la­ma­tu­ar (il­ti­ha­bi) sü­reç­le­rin oluş­ma­sı, kan şe­ke­ri den­ge­si­nin bo­zul­ma­sın­dan kay­nak­lı di­ya­bet ve yeme alış­kan­lık­la­rı­nın de­ğiş­me­si so­nu­cu obe­zi­te ris­ki­nin art­ma­sı­na neden olu­yor. Bu durum ise önü­müz­de­ki dö­nem­de ço­cuk­tan yaş­lı­ya tüm yaş grup­la­rın­da in­su­lin di­ren­ci bo­zul­muş glu­koz to­le­ran­sı, ab­do­mi­nal yağ bi­ri­ki­mi, dis­li­pi­de­mi ve hi­per­tan­si­yon gibi çe­şit­li kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri­nin kü­me­len­di­ği me­ta­bo­lik send­rom ola­rak ad­lan­dı­rı­lan tab­lo­nun gö­rül­me­si­ne neden ola­bi­lir. Fakat tüm bu teh­li­ke­ler­den bah­se­der­ken ka­ram­sar­lı­ğa ka­pı­lıp ha­re­ket­siz ya­şa­ma­ya devam etmek ye­ri­ne bu­gün­den iti­ba­ren fi­zik­sel ak­ti­vi­te­le­ri­mi­zi ar­tı­rıp eg­zer­siz­ler yap­ma­ya baş­la­ya­bi­li­riz. Böy­le­lik­le say­mış ol­du­ğum tüm risk­le­ri en aza in­di­re­rek daha sağ­lık­lı ve mutlu bir birey ola­rak ha­ya­tı­mı­za devam ede­bi­li­riz.” dedi.
Küçük eg­zer­siz­ler­le daha sağ­lık­lı ya­şa­mak müm­kün!
15 da­ki­ka­dan fazla aynı po­zis­yon­da ha­re­ket­siz ka­lın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Ay­bü­ke Ersin, “Tabi bu ifade 15 da­ki­ka­da bir eg­zer­siz yap­ma­lı­yız şek­lin­de al­gı­la­nıp bi­rey­ler­de korku ya­rat­ma­sın. Bu tav­si­ye­yi ya­tı­yor­sak (uyku dı­şın­da) sağ­dan sola dön­mek, otu­ru­yor­sak ayağa kalk­mak ya da ayak­tay­sak bir­kaç adım atmak şek­lin­de açık­lı­yo­rum. Bu sa­ye­de yük ta­şı­yan eklem, bağ ve kas­la­rı­mı­za nefes al­dır­mış ve ra­hat­lat­mış olu­yo­ruz. Bu du­ru­mu bir adım daha ya­rar­lı hale ge­tir­mek is­ter­sek özel­lik­le bil­gi­sa­yar ba­şın­da ça­lı­şır­ken her saat ba­şın­da boyun çev­re­si kas­la­rı­mı­zı ge­re­bi­li­riz. (sağ taraf için 30 sn. + sol taraf için 30 sn.) Bir de üze­ri­ne el­le­ri­miz­le yu­ka­rı uza­ta­rak “elma top­la­ma” ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız ak­ti­vi­te­yi yapıp, bir­kaç elma top­lar­sak hem me­ta­bo­liz­ma­mı­zı hız­lan­dır­mış (baş üstü ak­ti­vi­te­ler hız­lı­ca kalp hı­zı­nı art­tı­rır) hem de el ve kol ek­lem­le­ri­mi­zin po­zis­yo­nu­nu de­ğiş­ti­re­rek kan do­la­şı­mı­na yar­dım etmiş olu­ruz. Bunun yanı sıra bil­gi­sa­yar ba­şın­da uzun sa­at­ler ge­çi­ren­ler­de te­nis­çi dir­se­ği gibi çok kol kul­la­nı­ma bağlı ola­rak ten­don ya­ra­lan­ma­la­rın sık gö­rül­dü­ğü­nü de ek­le­mek is­te­rim. Bu ne­den­le çok basit ha­re­ket­ler­le ya­pa­ca­ğı­mız ufak eg­zer­siz­ler bazen ciddi sağ­lık risk­le­ri­ni büyük oran­da azal­tı­yor di­ye­bi­li­riz. Aynı za­man­da “ayak bi­le­ği pompa” ya da “pel­vik taban” eg­zer­siz­le­ri­nin de bil­gi­sa­yar­da alış­ma sı­ra­sın­da sü­rek­li ya­pı­la­bi­lir. Bil­gi­sa­yar ba­şın­da­ki mesai son­lan­dı­ğın­da ise bu uzun yaz gün­le­ri­ni fır­sat bi­le­rek, açık alan­da bol ok­si­jen eş­li­ğin­de bir yü­rü­yüş yap­mak ak­ci­ğer, kalp ve kas­la­rı­mız açı­sın­dan büyük fayda sağ­la­ya­cak­tır.” dedi.
Genç, ye­tiş­kin ve yaş­lı­lar için eg­zer­siz öne­ri­le­ri…
“Eg­zer­siz ilaç­tır” mot­to­su geç­miş­ten gü­nü­mü­ze bir­çok bi­lim­sel ça­lış­may­la ka­nıt­la­nan bir ifa­de­dir. Tüm oto­ri­te­le­rin fikir bir­li­ğin­de ol­du­ğu haf­ta­da en az 150 da­ki­ka orta şid­det­te eg­zer­siz pro­to­ko­lü uy­gu­lan­ma­lı­dır. Peki eg­zer­si­zin şid­de­ti nasıl be­lir­len­me­li? Bunu an­la­ma­nın kolay bir yolu ol­du­ğu­nu ifade eden Ersin, “Yü­rü­yüş, bi­sik­let sürme ya da dans etme gibi eg­zer­siz sı­ra­sın­da ko­nu­şa­bi­li­yor ama şarkı söy­le­ye­mi­yor­sa­nız orta şid­det­te eg­zer­siz ya­pı­yor­su­nuz di­ye­bi­li­riz.
Bu eg­zer­siz pro­to­ko­lü­ne ri­ayet edil­di­ği tak­dir­de vü­cu­dun inf­la­ma­tu­ar (il­ti­ha­bi) ya­nıt­la­rı aza­lır ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ge­li­şir. Bu­nun­la bir­lik­te eğer kilo ver­mek is­ti­yor­sa­nız, haf­ta­lık eg­zer­siz sü­re­si 250 da­ki­ka­ya çı­ka­rı­la­bi­lir. Ay­rı­ca bir engel yoksa orta şid­det­te­ki yü­rü­yüş ak­ti­vi­te­si sı­ra­sın­da her 10 da­ki­ka­da bir 1 da­ki­ka­lık koşma ek­le­yip yük­sek yo­ğun­luk­ta ak­ti­vi­te ya­pı­lır­sa be­de­nin eg­zer­si­ze karşı olum­lu ya­nıt­la­rı daha da ar­tı­rı­la­bi­lir. Çok uzun bir süre evde ve ha­re­ket­siz kalan yaş­lı­lar ise sü­re­ge­len bir eg­zer­siz alış­kan­lık­la­rı yoksa eg­zer­si­ze her 10 da­ki­ka­da 1-2 da­ki­ka yü­rü­me şek­lin­de baş­la­ma­lı ve yü­rü­me sü­re­si yavaş yavaş ar­tı­rıl­ma­lı­dır.” dedi.
Ço­cuk­la­rın sağ­lık­lı ge­li­şi­mi açı­sın­dan fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler büyük önem ta­şı­yor
Ço­cuk­la­rın okul ön­ce­si dö­nem­de günde 180 da­ki­ka (60 da­ki­ka­sı yük­sek yo­ğun­luk­lu olmak üzere) fi­zik­sel ak­ti­vi­te yap­ma­sı öne­ri­lir. 6-17 yaş arası ço­cuk­lar ve er­gen­ler ise gün­lük 60 da­ki­ka orta ya da yük­sek yo­ğun­luk­lu fi­zik­sel ak­ti­vi­te yap­ma­lı­dır. Pan­de­mi sü­re­cin­de eği­ti­min on­li­ne ola­rak devam et­me­si so­nu­cu ço­cuk­lar ne­re­dey­se tüm gün ha­re­ket­siz kaldı. Buna bağlı ola­rak ço­cuk­la­rın bi­liş­sel, zi­hin­sel ve ruh­sal ge­liş­me­le­ri­ni doğ­ru­dan et­ki­le­yen fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler­de büyük bir azal­ma ya­şan­dı. Kı­sıt­la­ma­la­rın yavaş yavaş kalk­tı­ğı bu­gün­ler­de ço­cuk­la­rın öne­ri­len sü­re­ler­de ak­ti­vi­te­ler yap­ma­sı ge­rek­ti­ği ifade eden Ersin, ”At­la­ma, hop­la­ma, sıç­ra­ma, tram­bo­lin­de zıp­la­ma ve koşma gibi ço­cuk­la­rın ke­mik­le­ri­ni güç­len­di­recek; tır­man­ma ve halat çekme gibi kas­la­rı­nı kuv­vet­len­di­recek; ip at­la­ma, bi­sik­let sürme ve dans gibi me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­ra­cak aero­bik ak­ti­vi­te­ler ya­pa­bil­me­si için uygun or­tam­lar oluş­tu­rul­ma­lı ve ço­cuk­lar mut­la­ka bu ak­ti­vi­te­le­re teş­vik edil­me­li­dir.” dedi.

Young running couple jogging in autumn nature

Ha­ber-Fo­to: Rana YA­RAR­BAŞ

OSB 2. Etapta Kamu yararı yok, maliyet hesabı var!

Kal­kan­de­re OSB’nin 2. Etabı için proje de­ği­şik­li­ği­ne gi­di­le­rek 1. sınıf tarım ara­zi­le­ri­nin ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­nın ne­de­ni­ni Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank’a soran CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, 5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nu’na göre al­ter­na­tif daha uygun yer var­ken ve­rim­li tarım ara­zi­le­ri­nin başka amaç­la kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Ko­nu­yu TBMM gün­de­mi­ne ta­şı­yan Be­ka­roğ­lu, Rize’nin Kal­kan­de­re İlçesi Aksu Ma­hal­le­sin­de ya­pı­mı plan­la­nan Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si 2. Etabı için ka­mu­laş­tır­ma ve alt­ya­pı ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek­li­ğin­den do­la­yı bun­dan vaz­ge­çil­di­ği ve 2. Eta­bın top­lam alanı 240.728,17 m2 olan 96 adet ta­şın­ma­zın yer al­dı­ğı Hü­se­yin­ho­ca Kö­yü­ne kay­dı­rıl­dı­ğı yö­nün­de ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re vurgu yaptı. Ay­rı­ca ka­mu­laş­tı­rıl­mak is­te­nen ara­zi­le­rin hak sa­hip­le­rin­den çok sa­yı­da şi­ka­yet al­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Aksu Ma­hal­le­sin­de­ki arsa ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­maz­la­rın daha yük­sek ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri­ne sahip ol­ma­sı ve alt­ya­pı ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek ol­ma­sı ne­de­niy­le İda­re­nin proje de­ği­şik­li­ği­ne gi­de­rek, ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­mek için 2. Etabı Hü­se­yin­ho­ca Kö­yü­ne kay­dır­dı­ğı iddia edil­mek­te­dir.” dedi.
PROJE DEĞİŞİKLİĞİNDE KAMU YA­RA­RI YOK, AMAÇ MALİYETİ DÜ­ŞÜR­MEK

Hü­se­yin­ho­ca Kö­yün­de­ki ara­zi­le­rin ta­ma­mı­nın eğim­siz, son de­re­ce ve­rim­li 1. Sınıf tarım ara­zi­si olup, bu ara­zi­ler­de çay ta­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Proje de­ği­şik­li­ği­nin kamu ya­ra­rın­dan değil, ida­re­nin ma­li­yet he­sa­bın­dan kay­nak­lan­dı­ğı ifade edil­mek­te, bunda ka­mu­nun her­han­gi bir ya­ra­rı ol­ma­dı­ğı, ak­si­ne zarar gör­dü­ğü be­lir­til­mek­te­dir.” dedi.
Ana­ya­sa’nın 44 ve 45. mad­de­le­ri ile “top­ra­ğın, tarım ara­zi­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve iş­le­til­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak­la gö­rev­len­di­ri­len” dev­le­te, “Tarım ara­zi­le­ri ile çayır ve me­ra­la­rın amaç dışı kul­la­nıl­ma­sı­nı ve tah­ri­bi­ni ön­le­mek, ta­rım­sal üre­tim plan­la­ma­sı il­ke­le­ri­ne uygun ola­rak bit­ki­sel ve hay­van­sal üre­ti­mi ar­tır­mak mak­sa­dıy­la, tarım ve hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan­la­rın iş­let­me araç ve ge­reç­le­ri­nin ve diğer gir­di­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­mak” ödev­le­ri­nin de yük­len­di­ği­ni an­la­tan Be­ka­roğ­lu, “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de sı­nır­lı mik­tar­da olan düşük eğim­li ve ve­rim­li 1. Sınıf tarım ara­zi­le­ri­nin başka amaç­la kul­la­nıl­ma­sı çe­şit­li kanun hü­küm­le­ri ile de ya­sak­lan­mış­tır.” Dedi.
AL­TER­NATİF VAR, TARIM ARAZİLERİ KA­MU­LAŞ­TI­RI­LA­MAZ

5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Arazi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nu’nun 13. mad­de­sin­de “Al­ter­na­tif alan bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de ve Kurul’un uygun gör­me­si şar­tıy­la; d) Ba­kan­lık­lar­ca kamu ya­ra­rı ka­ra­rı alın­mış plan ve ya­tı­rım­lar, … için bu ara­zi­le­rin amaç dışı kul­la­nım ta­lep­le­ri­ne, top­rak ko­ru­ma pro­je­le­ri­ne uyul­ma­sı kaydı ile Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan izin ve­ri­le­bi­lir. Ba­kan­lık bu yet­ki­si­ni va­li­lik­le­re dev­re­de­bi­lir. Mut­lak tarım ara­zi­le­ri, özel ürün ara­zi­le­ri, di­ki­li tarım ara­zi­le­ri ile sulu tarım ara­zi­le­ri dı­şın­da kalan tarım ara­zi­le­ri; top­rak ko­ru­ma pro­je­le­ri­ne uyul­ma­sı kaydı ile va­li­lik­ler ta­ra­fın­dan tarım dışı kul­la­nım­la­ra tah­sis edi­le­bi­lir.” hükmü yer al­dı­ğı­nı kay­de­den Be­ka­roğ­lu, “Bu yasal dü­zen­le­me­le­re göre; mut­lak tarım ara­zi­si ola­rak ko­run­ma­sı ge­re­ken Hü­se­yin­ho­ca Kö­yün­de­ki ara­zi­le­rin ta­rım­sal amaç dışı kul­la­nı­ma tah­sis edil­me­si için ida­re­ye yetki ve­ril­miş olsa da bu yetki, “al­ter­na­tif başka bir alan ol­ma­ma­sı” ko­şu­lu ile sı­nır­lan­dı­rıl­mış ve Top­rak Ko­ru­ma Ku­ru­lu’nun uygun gör­me­si­ne bağ­lan­mış­tır. Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin 2. Etabı için al­ter­na­tif­siz­lik söz ko­nu­su de­ğil­dir. Bu­ra­da ida­re­nin kıraç ve ta­rı­ma daha az el­ve­riş­li olan ara­zi­yi kul­lan­mak ye­ri­ne, ka­mu­laş­tır­ma ve alt­ya­pı ma­li­yet­le­ri­ni dü­şür­mek için düz ve ve­rim­li mut­lak tarım ara­zi­le­ri­ne yö­nel­di­ği iz­le­ni­mi doğ­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ni kul­la­na­rak, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank’tan şu so­ru­la­rı­na yanıt is­te­di:

  1. Rize OSB 2. Etabı için Aksu Ma­hal­le­sin­de­ki ara­zi­den niçin vaz­ge­çil­miş­tir? Bunun ne­de­ni, iddia edil­di­ği gibi ka­mu­laş­tır­ma ve alt­ya­pı ma­li­ye­ti­nin yük­sek ol­ma­sı mıdır?
  2. Ana­ya­sa’nın ve ya­sa­la­rın ko­run­ma­sı­nı em­re­di­ci hü­küm­le­ri­ne is­ti­na­den başka amaç­la kul­la­nıl­ma­sı ya­sak­lan­mış olan Hü­se­yin­ho­ca Kö­yün­de­ki tarım ara­zi­le­ri­nin ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı ka­ra­rı­nı göz­den ge­çi­rip, il­gi­li mes­lek ör­güt­le­ri ile üni­ver­si­te­ler­den tem­sil­ci­ler­den olu­şan uzman bir he­ye­te araş­tır­ma yap­tı­rıp ye­ni­den in­ce­le­me ya­pa­cak mı­sı­nız?
  3. Bu araş­tır­ma so­nu­cun­da ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı­nın yan­lış ol­du­ğu­nun or­ta­ya çık­ma­sı du­ru­mun­da bu ka­ra­rı iptal edecek mi­si­niz?
  4. Tarım ara­zi­le­ri­nin başka amaç­la kul­la­nıl­ma­sı için al­ter­na­tif başka alan bu­lun­ma­ma­sı ko­şu­lu sağ­lan­ma­dı­ğı halde tarım ara­zi­le­ri nasıl ka­mu­laş­tı­rı­la­bil­miş­tir?
  5. Rize OSB’nin 2. Etabı için daha az ve­rim­li başka alan­la­rı de­ğer­len­di­recek mi­si­niz?
  6. Gıda kıt­lı­ğı olan dün­ya­da tarım ara­zi­le­ri­nin önemi gi­de­rek ar­tar­ken, ül­ke­miz­de­ki ve­rim­li tarım ara­zi­le­ri­nin başka amaç­la kul­la­nıl­ma­sı­nı uygun gö­rü­yor mu­su­nuz?


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Maden sektöründen ilk altı ayda 2,8 milyar dolar ihracat

Ma­den­ci­lik sek­tö­rü­nün ih­ra­cat per­for­man­sın­da­ki yu­ka­rı yönlü ivme devam edi­yor. Sek­tör bu yılın ilk altı ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 52’lik artış ile 2 mil­yar 817 mil­yon dolar tu­ta­rın­da ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di. En çok ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ren alt ürün grup­la­rı sı­ra­sıy­la me­ta­lik ma­den­ler, doğal taş ve mi­ne­ral ma­den­ler oldu. Tür­ki­ye İhra­cat­çı­lar Mec­li­si (TİM) Sek­tör­ler Kon­se­yi Maden Sek­tö­rü Baş­ka­nı Rüs­tem Çe­tin­ka­ya sek­tör ra­kam­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di.

Tür­ki­ye’nin top­lam ih­ra­ca­tı­na ara­lık­sız kat­kı­da bu­lu­nan maden sek­tö­rün­de tüm alt ürün grup­la­rı ih­ra­ca­tı­nı ar­tır­dı. Ocak-Ha­zi­ran dö­ne­nim­de bi­rin­ci sı­ra­da 1 mil­yar 14 mil­yon dolar ile me­ta­lik ma­den­ler, ikin­ci sı­ra­da yüzde 39 artış ve 1 mil­yar 13 mil­yon dolar ile doğal taş, üçün­cü sı­ra­da 544 mil­yon dolar ile mi­ne­ral ma­den­ler, dör­dün­cü sı­ra­da ise yüzde 70’lik artış ve 245 mil­yon dolar ile ferro alyaj grubu ye­ri­ni aldı. Top­lam­da maden sek­tö­rü­nün ih­ra­ca­tı yüzde 52’lik artış ile 2 mil­yar 817 mil­yon dolar ola­rak he­sap­lan­dı.
YÜK­SELİŞ DEVAM EDİYOR
TİM Sek­tör­ler Kon­se­yi Maden Sek­tö­rü Baş­ka­nı Rüs­tem Çe­tin­ka­ya, sek­tö­rün ilk ya­rı­yıl ih­ra­cat per­for­man­sı­nı şu cüm­le­ler­le de­ğer­len­dir­di: “İlk 6 aylık dö­ne­me bak­tı­ğı­mız­da bir ön­ce­ki ayda devam eden yük­se­liş tren­di aynı şe­kil­de devam edi­yor. Bi­rin­ci sı­ra­yı me­ta­lik ma­den­ler almış va­zi­yet­te. Bil­di­ği­niz üzere, çinko, bakır, demir, alü­min­yum ve krom gibi me­ta­lik ma­den­ler­de­ki birim fiyat ar­tı­şı ih­ra­cat ra­kam­la­rı­na po­zi­tif etki edi­yor. Özel­lik­le tonaj ola­rak ba­kıl­dı­ğın­da artış ol­ma­sı­na rağ­men değer ar­tı­şın­da çok daha yük­sek ra­kam­lar­la kar­şı­laş­ma­mız da bunun açık ve net bir so­nu­cu. Birim fi­yat­la­rı­nın art­ma­sı ile aynı to­na­jı gön­der­sek bile yük­sek ih­ra­cat ge­ti­ri­si­ne sahip olu­yo­ruz. 12 aylık ih­ra­cat ra­kam­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da gö­rü­len 5,2 mil­yar dolar sene so­nun­da daha önce de ver­miş ol­du­ğu­muz 5 mil­yar do­la­rı ge­çe­ce­ğiz sö­zü­nü iyice per­çin­li­yor. Ya­şa­nan tüm nav­lun sı­kı­şık­lı­ğı­na rağ­men ih­ra­ca­tın ar­tı­yor ol­ma­sı ise arz talep nok­ta­sın­da­ki büyük de­ği­şik­lik­le­rin ya­şan­dı­ğı­nın ha­ber­ci­si. Nav­lun fi­yat­la­rı eğer ikin­ci yarı biraz daha ra­hat­lar­sa özel­lik­le doğal taş an­la­mın­da ih­ra­cat ve­ri­le­rin­de daha po­zi­tif yan­sı­ma­lar ola­cak­tır.”
Maden sek­tö­rü­nün ih­ra­cat­tan al­dı­ğı payın yüzde 2,7 ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çe­tin­ka­ya, “Tür­ki­ye’nin top­lam ih­ra­ca­tı yılın ilk ya­rı­sın­da yüzde 40’lık bir artış ya­ka­la­mış du­rum­da. Po­zi­tif değer ver­me­yen hiç­bir sek­tör kal­ma­mış gö­rü­nü­yor.
Hem aylık hem de 6 aylık bazda ra­kam­la­rın ta­ma­mı po­zi­tif ve bu durum 200 mil­yar dolar he­de­fi­nin tut­tu­ru­la­bi­le­ce­ği­ni çok daha ce­sa­ret­le söy­le­me im­ka­nı­nı or­ta­ya çı­ka­rı­yor.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlayda TÜR­KOĞ­LU

BENİM GİBİ 40 YAŞINI GEÇEN VE 60 YAŞINI BULANLARA

Genç­li­ğim­de çıta gi­biy­dim. Ço­cuk­lu­ğu­mu ve genç­li­ği­mi bil­me­yen­le­re o yıl­la­ra ait fo­toğ­raf­la­rı­mı gös­te­rin­ce hay­ret ede­rek olmaz di­yor­lar. Bu kadar za­yıf­lık olur mu? Genç­li­ğin­de bo­yun­da uzun­muş 172 cm. Şim­di­ler­de 169 cm. Genç­lik­te bo­yu­na, yaş­lan­ma­ya yak­la­şın­ca ister, is­te­mez in­sa­noğ­lu enine ve­ri­yor ve yaş­lan­dık­ça kı­sa­lı­yor. Ka­de­rin cil­ve­si böy­ley­miş…
60 ya­şı­ma yeni gir­miş oldum. Uzun zaman sonra beni gö­ren­ler çok kilo al­mış­sın di­yor­lar. Benim gibi ki­lo­lu olan­lar­da benim ki­lo­ma sebep olan ge­rek­çe­le­rim­de sı­ra­lı­yo­ruz. Masa başı ça­lış­mak, spor yap­ma­mak, dü­zen­siz bes­len­mek, uy­ku­suz­luk, stres vs. gibi. Benim kilo al­ma­ma ev­len­me­me­den sonar baş­la­dı. Rize Mer­kez Ham­za­bey Ma­hal­le­sin­den muh­te­re­me eşim Selma Hanım muh­te­re­me ka­yın­va­li­dem Emine ha­nım­dan kız­ken ön­ce­lik­le çok iyi ye­mek­ler yap­ma­yı ve çok te­miz­lik yap­ma­yı öğ­ren­miş. Övün­mek gibi ol­ma­sın yakın çev­rem­de bil­mek­te­dir eşim adeta bir gur­me­dir. Selam’la ha­mın­la ev­len­dik­ten sonra kilo al­ma­ya baş­la­dım. Yaş al­dık­ça vücut kitle şek­lim de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Yıl­lar­dır za­yıf­la­mak için çok çeşit bitki çay­la­rı, kısa yü­rü­yüş­ler, çok az spor vs.​yap­sam­da fayda ver­mi­yor. Me­ta­bo­liz­ma za­yıf­la­dı gibi, gibi ge­rek­çe­ler. Bu arada da bo­yu­mun 169 ki­lo­mun ma­ale­sef bo­yu­ma oran­tı­sız 89 kilo ol­du­ğu­nu iti­raf etmiş ola­yım.
Şimdi gelin siz­le­re, benim gibi ki­lo­la­rın­dan şi­kâ­yet­çi olan ve ken­di­si de bir türlü kilo ve­re­me­yen kıy­met­li aile he­ki­mim Dr. Mus­ta­fa Kum­ba­sar’ın ta­ra­fı­ma verdi sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit eden ki­lo­lu ve sağ­lık­sız ya­şa­ma­nın teh­li­ke­le­ri­nin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı so­nuç­lar. He­pi­ni­ze sağ­lık için­de ki­lo­sun bir hayat di­li­yo­rum.
Ya­şı­nız 40’i ge­çin­ce bir­çok şey gibi me­ta­bo­liz­ma­mız da fark­lı­la­şır. Kilo ver­mek zor­la­şır. Doğru be­sin­ler se­çi­le­rek me­ta­bo­liz­ma­nın hızı den­ge­de tu­tu­la­bi­lir ve yaş­lan­ma ya­vaş­la­tı­la­bi­lir.
1. Şeker: Fazla tü­ke­ti­mi, kı­sır­lı­ğa sebep ola­bi­len in­sü­lin di­ren­ci­ne yol aça­bi­lir. Kı­rı­şık­lık­la­ra ve cil­din sark­ma­sı­na sebep olur.
2. Yapay tat­lan­dı­rı­cı­lar: Yağ de­po­la­ma­ya, me­ta­bo­lik send­ro­ma, tip di­ya­bet ve kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğa sebep ola­bi­lir.
3. Alkol: Vü­cu­da pek çok za­ra­rı var­dır, kilo alı­mı­nı hız­lan­dı­rır ve ka­ra­ci­ğe­re hasar verir.
4. Ka­fe­in: Kola, kahve gibi içe­cek­ler­de bu­lu­nur, uyku ka­li­te­si­ni olum­suz et­ki­ler.
5. Beyaz un: Vücut, beyaz unu şe­ke­re dö­nüş­tü­rür ve yağ ola­rak de­po­lar. Lif­siz ol­du­ğu için fay­da­sı yok­tur. Onun ye­ri­ne tam ta­hıl­lı, ke­pek­li ürün ter­cih edi­lir.
6. Trans yağ­lar: Hayat bo­yun­ca teh­li­ke arz eder, hor­mon­la­rın den­ge­si­ni bozar, beyin fonk­si­yon­la­rı­nı azal­tır.
7. İşlen­miş et: Nit­rat bu­lu­nan iş­len­miş etler, vü­cut­ta kan­ser et­ki­si gös­te­rir. Bu yüz­den salam, sosis, sucuk, pas­tır­ma… gibi çe­şit­le­ri kalp için za­rar­lı­dır.
8. Tuz: Sod­yum, kan ba­sın­cı­nı yük­sel­tir ve felç ris­ki­ni ar­tı­rır.
9. Kon­ser­ve ye­mek­ler: Yük­sek oran­da yağ, tuz ve şeker ve bir­çok kim­ya­sal mad­dey­le do­lu­dur. Hor­mo­nal den­ge­siz­lik­le­re, kan­se­re, kı­sır­lı­ğa ve kilo alın­ma­ya sebep olur.
10. Hazır sos­lar ve çeş­ni­ler: Ma­yo­nez, ket­çap, soya sosu ve diğer ben­zer hazır çeş­ni­ler için­de bir­çok katkı mad­de­si bu­lun­mak­ta­dir. Son ola­rak; Soya: Soya, meme kan­se­ri ve ha­fı­za prob­lem­le­ri­ni art­tı­rır.