USTAYA SAYGI VE METİN İSLAMOĞLU

Cep te­le­fo­nu­ma gelen mesaj ile yü­re­ği­me bir acı düş­müş­tü. Ga­ze­te­ci Ömer Şan’dan gelen me­saj­da “Ve yaşam bir du­aye­ne daha yol” di­yor­du. Metin İsla­moğ­lu, Rize ili ve il­çe­le­rin­de çok sa­yı­da mat­ba­anın ve ga­ze­te­nin ku­ru­lu­şun­da yer almış ve Rize ba­sı­nı­na büyük emek­le­ri olmuş bir isim­dir.
O BİZİM METİN AĞA­BEYİMİZDİ
Si­ya­set­te fark­lı mev­ki­ler­de olsak da bize çalım at­ma­yı hiç dü­şün­me­miş ve bize yol ışık ol­muş­tur. Bir basın top­lan­tı­sın­da, bir fo­toğ­raf­ta onun önün­de yer al­mak­ta haya eder­dim. Cep te­le­fo­nu­ma gelen mesaj ile yü­re­ği­me bir acı düş­müş­tü. Ga­ze­te­ci Ömer Şan’dan gelen me­saj­da “ Ve yaşam bir du­aye­ne daha yol verdi. Rize ga­ze­te ve mat­ba­acı­lı­ğı­nın usta ismi Yeni Viçe Ga­ze­te­si Sayfa Sek­re­te­ri Metin İsla­moğ­lu’nu kay­bet­tik” ya­zı­yor­du.
ELBET BİRGÜN BU­LU­ŞA­CA­ĞIZ BU BÖYLE YARIM KAL­MA­YA­CAK
Metin İsla­moğ­lu, bana hep yol gös­te­ri­ci, ha­tır­la­tı­cı ol­muş­tur. O ve­da­sıy­la yine öğ­re­ti­ci­li­ği­ni ya­pı­yor, ölümü ta ya­kın­dan ha­tır­la­tı­yor­du. Bu yaz daha Kenan Yel­ken­ci ağa­be­yin orda bu­luş­muş, ha­tı­ra­la­ra üze­ri­ne ko­nuş­muş­tuk. Ama bana hiç has­ta­lı­ğın­dan söz et­me­miş­ti. Ya­nı­mı­za bir çocuk gel­miş Metin Abi “Torun geldi ben kaçar” demiş ya­nım­dan ay­rıl­mış­tı. “Nasıl olsa bu­lu­şu­ruz” de­miş­tim. Meğer o son gö­rüş­me­miz­di. Rize üze­ri­ne yap­tı­ğım ça­lış­ma­la­ra hep des­tek ol­muş­tu. Rize’de seni an­la­maz­lar al­dır­ma derdi. Rize üze­ri­ne bul­du­ğu bel­ge­le­ri bana ulaş­tı­rır­dı. Son ola­rak yaz­dı­ğı şi­ir­le­rin yer al­dı­ğı şiir def­te­ri­ni ge­tir­miş­ti.
MAT­BA­ACI­LI­ĞIN PİRİ
Rize basın ta­ri­hin­de onun özel bir yeri var­dır. Özel­lik­le 1960 son­ra­sı ku­ru­lan başta Güneş Ga­ze­te­si, Rize Pos­ta­sı, Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si, Kaç­kar’ın Sesi Ga­ze­te­si, Ar­de­şen’in Sesi, Uya­nış ga­ze­te­le­ri olmak üzere çok sa­yı­da ga­ze­te­de, mat­ba­ada büyük emek­le­ri ver­miş, Rize mer­kez­de, Ça­ye­li, Pazar, Ar­de­şen ve Fın­dık­lı’da bir­çok mat­baa ve ga­ze­te­nin ku­ru­lu­şun­da yer al­mış­tır. 12 Eylül ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da da çe­şit­li haber ajans­la­rı ile ulu­sal ga­ze­te­le­rin de mu­ha­bir­lik, foto mu­ha­bir­li­ği ve tem­sil­ci­li­ği­ni üst­len­miş­ti. Bir dönem Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si’nin im­ti­yaz sa­hip­li­ği­ni yap­mış, ga­ze­te ve mat­ba­alar­da mü­ret­tip, dizgi ve baskı us­ta­lı­ğı ile sayfa sek­re­ter­li­ği gö­rev­le­rin­de bu­lun­muş­tu.
HİZMET­LERİ UNU­TUL­MAZ
Son dö­nem­de ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni fahri ola­rak yü­rü­ten Metin İsla­moğ­lu, ga­ze­te­ci Faik Ba­koğ­lu’nun baş­ka­nı ol­du­ğu Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’nin de ya­pı­lan­ma­sın­da yar­dım­cı ola­rak, ga­ze­te­nin Sayfa Sek­re­ter­li­ği gö­re­vi­ni fahri ve tem­si­li ola­rak yü­rüt­mek­te olan İsla­moğ­lu, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Rize Şu­be­si ile CHP’nin en eski üye­le­ri ara­sın­da yer alı­yor­du.
GENÇTİ, YÜ­REKLİYDİ, AĞA­BEYDİ
Evli ve 2’si kız, 3 çocuk sa­hi­bi olan Metin İsla­moğ­lu kısa bir süre önce ya­ka­lan­dı­ğı aman­sız has­ta­lık­la mü­ca­de­le edi­yor ve te­da­vi­si­ni sür­dü­rü­yor­du.
Ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­niy­le ön­ce­ki hafta içe­ri­sin­de kal­dı­rıl­dı­ğı RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Rize Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de te­da­vi­si­ne devam edi­len İsla­moğ­lu, bütün mü­da­ha­le­le­re kar­şın ha­ya­ta göz­le­ri­ni ka­pı­yot, 24 Eylül 2012 Pa­zar­te­si günü ara­mız­dan ay­rı­lı­yor­du.
Resmi ola­rak 68 ya­şın­day­dı ama benim gö­züm­de çok genç­ti. Si­ya­se­ten ( bey­hu­de za­man­la­rım ) ayrı dü­şer­dik zaman zaman. Ama asla hiç küs ol­ma­dık. Bir­bi­ri­mi­zi hiç kır­ma­dık. Onu hiç unut­ma­ya­ca­ğım. Nur için­de yat­sın.
Ve bir Metin İsla­moğ­lu şi­iri­ni siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum
Er geç bir ay­rı­lık gelip gi­recek ara­mı­za
Bi­li­yo­rum an­sı­zın, bir kuş gibi
Göç ede­cek­sin
Bi­li­yo­rum çö­kecek bu ay­rı­lık içi­mi­ze
Yere düşen bar­dak gibi par­ça­la­na­cak­sın
Ve bir daha geri dön­me­mek sizin
Göç ede­cek­sin
Not : Ya­zı­da bil­gi­le­rin­den fay­da­lan­dı­ğım Ömer Şan’a te­şek­kür ede­rim