“DOĞU KARADENİZ TURİZMİNE DEĞER KATACAK”

GÜLDEN DEĞER ÇAKICIER,

“DOĞU KARADENİZ TURİZMİNE DEĞER KATACAK”

TU­ROYD Tu­rizm Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği 3. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu­nu Ra­dis­son Blu Hotel & Spa İstan­bul Tuzla Otel­de ger­çek­leş­tir­di.

15 yıl­dır tu­rizm sek­tö­rü­nün için­de olan hem­şe­ri­miz Gül­den Değer ÇA­KI­CI­ER, Tu­rizm Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği­nin Doğu Ka­ra­de­niz Bölge Yü­rüt­me Ku­ru­lu Genel Sek­re­ter­li­ği­ne se­çil­di.

Gül­den Değer ÇA­KI­CI­ER, Rize’de ilk raf­ting, kayak tur­la­rı dü­zen­le­ye­rek Rize tu­riz­mi­ne ve ta­nı­tı­mı­na önem­li kat­kı­lar sağ­la­mış­tı.
Uzun süre tu­rizm sek­tö­rü­nün için­de olan Gül­den Değer ÇA­KI­CI­ER, RTEÜ per­so­ne­li Ufuk Ça­kı­cı­er’le 2015’te ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­dik­le­rin­de gelin ara­ba­sı ye­ri­ne, Fır­tı­na De­re­si’nde gelin ara­ba­sı gibi süs­le­nen bir bota bin­miş­ler­di. Da­vet­li­ler ve ar­ka­daş­la­rı da dere üze­rin­de bot­lar­la düğün kon­vo­yu oluş­tu­ra­rak on­la­ra eşlik et­miş­ti.
Seçim son­ra­sın­da TU­ROYD Tu­rizm Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği Genel Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan bir basın açık­la­ma­sı ya­pıl­dı.
Ya­pı­lan Genel Ku­rul­da 2021-2023 dö­ne­mi Yö­ne­tim ve De­ne­tim Ku­ru­lu Asil ve Yedek Üye­le­ri­nin se­çi­mi ya­pıl­dı ve TU­ROYD; Oy­bir­li­ği ile Genel Baş­kan ola­rak Ali Can AKSU ile tek­rar yola devam dedi.


Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­na Savaş ÇO­LA­KOĞ­LU, Genel Sek­re­ter­li­ğe Tay­fun SAN­CAR ve Say­man­lı­ğa Barış KAH­RA­MAN se­çi­lir­ken;
Tu­rizm Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği­nin Doğu Ka­ra­de­niz Bölge Yü­rüt­me Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı’nda görev de­ği­şi­mi oldu. Baş­kan­lı­ğa Ser­kan SER­DAR, Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­na Hik­met NAV­DAR, Genel Sek­re­ter­li­ğe Gül­den DEĞER ÇA­KI­CI­ER ge­ti­ri­lir­ken, Art­vin İl Baş­kan­lı­ğı­na Osman TOSUN, Gü­müş­ha­ne ve Bay­burt İl Baş­kan­lı­ğı­na Ahmet Zeki KÖK­SAL, Gi­re­sun İl Baş­kan­lı­ğı­na Dur­sun AYDIN, Rize İl Baş­kan­lı­ğı­na Murat KAP­TAN ve Trab­zon İl Baş­kan­lı­ğı­na ise Oykan GÜLEN ge­ti­ril­di.TU­ROYD, yeni dö­nem­de teş­ki­lat alt ya­pı­sı­nı güç­len­di­re­rek 9 Bölge Yü­rüt­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı, Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Genel Sek­re­te­ri ile 87 İl ve İlçe Baş­ka­nı ve 18 Ülke Baş­ka­nı ata­ma­la­rı­nı ya­pa­rak, Hem Tür­ki­ye’de hem de ulus­la­ra­ra­sı are­na­da et­kin­li­ği­ni art­tır­dı. Ay­rı­ca TU­ROYD ve Üni­ver­si­te­ler iş­bir­li­ği ile 24 Üye­den olu­şan Aka­de­mis­yen­ler Ku­ru­lu­nu oluş­tu­rul­du.
3. Ola­ğan Genel Ku­rul­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Can Aksu ;
“Ha­ya­ta anlam katan her ey­le­min için­de pro­fes­yo­nel an­la­yı­şı­mız­la Türk Tu­riz­mi­nin ge­li­şi­mi­ne kat­kı­da bu­lun­ma­ya, sek­tö­re yön ver­me­ye ve ol­maz­sa ol­ma­zı­mız OTELCİLİK MES­LEK YA­SA­SI’nın çı­ka­rıl­ma­sı için tüm gü­cü­müz­le ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz” di­ye­rek, “Bu­gün­kü Genel Ku­ru­lu­muz da başta Divan ku­ru­lu olmak üzere, tüm genel kurul üye­le­ri­mi­ze bize bu gö­re­vi layik gör­dük­le­rin­den do­la­yı son­suz te­şek­kür edi­yo­rum, Bu ve­si­le ile yeni gö­rev­le­ri­ne ata­nan ar­ka­daş­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­ler­ken, 2019-2021 yıl­la­rı ara­sın­da 2. Dönem ola­rak görev yapan tüm Yö­ne­tim ve De­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­miz ile BYK Baş­kan, Genel Sek­re­ter ve İl Baş­kan­la­rı­mı­za emek­le­rin­den do­la­yı son­suz te­şek­kür ede­rim” di­ye­rek söz­le­ri­ne son verdi.
TU­ROYD Tu­rizm Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği 2017 Yı­lın­da Ku­rul­muş, Tür­ki­ye Tu­riz­mi­nin 100 Mil­yar Do­la­rı aşan ya­tı­rım­la­rı­nı yö­ne­ten­le­ri bir çatı al­tın­da top­la­yan ve Tür­ki­ye dı­şın­da 18 Ülke’ de fa­ali­yet gös­te­ren, ile­ti­şim ağın­da 3000’ e yakın Otel Yö­ne­ti­ci­si bu­lu­nan bir der­nek­tir.


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun Ka­len­der