ÇAYKURSPOR’DA YAZ FUTBOL OKULU SEÇMELERİ BAŞLADI

Çay­kurs­por Ku­lü­bü, Rize ve Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de spo­run ve spor­cu­nun ge­li­şi­mi için 5 fark­lı spor bran­şın­da ye­te­nek­li çocuk ve genç­le­ri alt ya­pı­dan ye­tiş­ti­rip, Milli spor­cu un­va­nı ka­zan­dı­ran Çay­kurs­por Ku­lü­bü Der­ne­ği genç­le­rin ve ço­cuk­la­rın spor­la ye­ti­şen, spor ah­la­kı ve di­sip­li­ni­ne sahip bi­rey­ler ol­ma­sı için yıl­lar­dır yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­me­ye devam edi­yor.

Her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda yeni hiz­me­te giren, Şenol Birol Fut­bol Sa­ha­sın­da (Rize li­ma­nı yanı yeni fut­bol sa­ha­sı) 2009-2010-2011-2012 ve 2013 do­ğum­lu ço­cuk­la­rın seç­me­le­ri haf­ta­nın, Salı, Per­şem­be ve Cu­mar­te­si gün­le­ri sabah saat 10’da baş­la­mak­ta­dır.
Çay­kurs­por’un 8-12 yaş arası ço­cuk­lar için dü­zen­le­di­ği, Yaz Spor Okulu’nda, yaz dö­ne­mi­ni doya doya spor­la ge­çi­recek olan ço­cuk­lar, Çay­kurs­por Fut­bol Ant­re­nör­le­ri Ergün Çak­mak­çı, Ab­dul­lah Ka­la­fa­toğ­lu, Şenol Alkan ve Salih Türüt eş­li­ğin­de ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­ye­cek­ler.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü ser­vis oto­bü­sü ta­ra­fın­dan hiç­bir ücret talep edil­me­den yıl­lar­dır dü­zen­len, Çay­kurs­por yaz fut­bol spor okulu ye­te­nek­li spor­cu­la­ra yine üc­ret­siz ula­şım hiz­met ver­me­ye devam ede­cek­tir.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü As Baş­ka­nı Mahir Bi­be­roğ­lu; “Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de de devam eden pan­de­mi st­re­si ve en­di­şe­si her­ke­si ol­du­ğu gibi, en çokta ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri psi­ko­lo­jik ola­rak et­ki­le­miş­tir.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü­müz Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Yusuf Ziya Alim’ın biz­le­re her zaman sağ­la­mış ol­du­ğu maddi ve ma­ne­vi des­tek­ler­le, ço­cuk­la­rı­mız bu pan­de­mi sü­re­ci­ni fut­bol ye­te­nek­le­ri­ni gös­ter­mek ve yaz mev­si­mi­ni deniz ke­na­rın­da bu­lu­nan fut­bol te­sis­le­rin­de ener­ji­le­ri­ni sarf ede­rek, yeni ar­ka­daş­lık­lar ku­ra­rak ge­çi­re­cek­ler.
Çay­kurs­por yö­ne­ti­ci­le­ri ve Çay­kurs­por fut­bo­lun tec­rü­be­li ant­re­nör­le­ri ola­rak ve yine diğer 4 ayrı spor bran­şın­da görev yapan ant­re­nör­le­ri­miz ola­rak, biz­le­re her daim sağ­la­mış ol­du­ğu maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­rin­den do­la­yı, Çay­kurs­por Ku­lü­bü­müz Baş­ka­nı sn. Yusuf Ziya Alim’e ve yine başta güreş ku­lü­bü­müz ve Ama­tör fut­bol ta­kım­la­rı­mı­za sağ­la­mış ol­du­ğu imkan ve des­tek­ler­den do­la­yı, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü sn.
Gür­han Yıl­dız’a şük­ran ve te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI