Çaykur Rizespor Dimitrios Chatziisaias İle Yolları Ayırdı

Çay­kur Ri­zes­por, Yunan oyun­cu­su Di­mit­ri­os Chat­zi­isa­i­as ile kar­şı­lık­lı an­la­şa­rak yol­la­rı­nı ayır­dı.

Çay­kur Ri­zes­por’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Pro­fes­yo­nel oyun­cu­muz Di­mit­ri­os Chat­zi­isa­i­as ile söz­leş­me kar­şı­lık­lı ola­rak fes­he­dil­miş­tir.
Ku­lü­bü­mü­ze ver­di­ği hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür eder, bun­dan son­ra­ki fut­bol ka­ri­ye­rin­de ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.
Süper lig tem­sil­ci­miz, Chat­zi­isa­i­as’ın söz­leş­me­si­ni geçen yıl as­kı­ya almış ve oyun­cu­ya li­sans çı­kar­ma­mış­tı.


Haber Merkezi