Monthly Archives: Temmuz 2021

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 18. Taksit Ödeme Dönemi Başladı

7143 Sa­yı­lı Bazı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na Dair Kanun kap­sa­mın­da ya­pı­lan­dı­rı­lan borç­la­rın 18. tak­sit ödeme dö­ne­mi 1 Tem­muz 2021 ta­ri­hin­de baş­la­dı. Son gün 2 Ağus­tos 2021 (31 Tem­muz 2021 resmi ta­ti­le rast­la­dı­ğı için)

Öde­me­le­ri­ni­zi; İnte­rak­tif Vergi Da­ire­sin­den veya mobil uy­gu­la­ma­sın­dan (Go­og­le Play (And­ro­id), APP Store (IOS), APP Gal­lery (Hu­awei)), gib.​gov.​tr ad­re­sin­de yer alan “Borç Sor­gu­la­ma ve Ödeme” bö­lü­mün­den 02.00-23.45 sa­at­le­ri ara­sın­da an­laş­ma­lı ban­ka­la­rın banka kartı/kredi kartı, banka he­sa­bın­dan ha­va­le yön­te­mi, ya­ban­cı ül­ke­de fa­ali­yet gös­te­ren ban­ka­la­ra ait kart­la­rıy­la, An­laş­ma­lı banka şu­be­le­rin­den ve PTT İşyer­le­rin­den, Vergi da­ire­le­rin­den, ya­pa­bi­lir­si­niz.
İnter­net üze­rin­den ya­pı­la­cak öde­me­ler­de her­han­gi bir mağ­du­ri­ye­tin oluş­ma­ma­sı için, ta­ra­yı­cı­ya http://www.​gib.​gov.​tr ad­re­si ya­zı­la­rak giriş ya­pıl­ma­sı­na dik­kat edil­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Muh­te­mel yo­ğun­luk so­run­la­rı ile kar­şı­laş­ma­mak için ödeme iş­lem­le­ri­ni­zi son gün­le­re bı­rak­ma­ma­nı­zı önem­le ha­tır­la­tı­rız de­nil­di.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı

2020 yı­lın­da elde edi­len gelir un­sur­la­rı­na iliş­kin Gelir Ver­gi­si 2. Tak­sit ödeme dö­ne­mi 1 Tem­muz 2021 ta­ri­hin­de baş­la­dı. Son gün 2 Ağus­tos 2021 (31 Tem­muz 2021 resmi ta­ti­le rast­la­dı­ğı için)

Gelir Ver­gi­ni­zi; Baş­kan­lı­ğı­mı­za ait gib.​gov.​tr in­ter­net ad­re­si üze­rin­de bu­lu­nan “İnte­rak­tif Vergi Da­ire­si” (https://​ivd.​gib.​gov.​tr/​) uy­gu­la­ma­sı veya GİBMOBİL uy­gu­la­ma­sı ile mobil te­le­fon­lar üze­rin­den 02:00-23:45 sa­at­le­ri ara­sın­da;
An­laş­ma­lı ban­ka­la­rın kredi kart­la­rı ile An­laş­ma­lı ban­ka­la­rın banka kart­la­rı veya banka he­sa­bın­dan Ya­ban­cı ül­ke­de fa­ali­yet gös­te­ren ban­ka­la­rın; kredi kart­la­rı, banka kart­la­rı ve diğer ödeme yön­tem­le­ri ile An­laş­ma­lı ban­ka­la­rın; Şu­be­le­rin­den Al­ter­na­tif ödeme ka­nal­la­rın­dan (İnter­net Ban­ka­cı­lı­ğı, Te­le­fon Ban­ka­cı­lı­ğı, Mobil Ban­ka­cı­lık vb.) PTT iş­yer­le­rin­den Tüm vergi da­ire­le­rin­den öde­ye­bi­lir­si­niz.
İnter­net üze­rin­den ya­pı­la­cak öde­me­ler­de her­han­gi bir mağ­du­ri­ye­tin oluş­ma­ma­sı için, ta­ra­yı­cı­ya http://www.​gib.​gov.​tr ad­re­si ya da ban­ka­la­rın resmi in­ter­net ad­res­le­ri ya­zı­la­rak giriş ya­pıl­ma­sı­na dik­kat edil­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Ay­rın­tı­lı bilgi ve da­nış­ma için: http://www.​gib.​gov.​tr ve Vergi İle­ti­şim Mer­ke­zi (VİMER) 189


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Çaykur Rizespor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çay­kur Ri­zes­por, yeni sezon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Er­zu­rum kam­pın­da­ki ant­ren­man­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, ye­şil-ma­vi­li oyun­cu­la­rın, Pa­lan­dö­ken Dağı etek­le­rin­de­ki Yük­sek İrtifa Kamp Eği­tim Mer­ke­zi’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de ça­lış­tı­ğı be­lir­til­di.
Ka­ra­de­niz eki­bi­nin, günü tek ant­ren­man­la ta­mam­la­dı­ğı ak­ta­rıl­dı.
Isın­ma ve kuv­vet ça­lış­ma­sıy­la baş­la­yan id­man­da, tak­tik­sel or­ga­ni­zas­yon­lar ve dar alan oyun­la­rı üze­rin­de du­rul­du­ğu kay­de­dil­di.
Dün akşam kampa ka­tı­lan Loic Remy’nin, ta­kım­la ilk ant­ren­ma­nı­na çık­tı­ğı ifade edil­di.
Çay­kur Ri­zes­por, ha­zır­lık­la­rı­na yarın çift ant­ren­man­la devam edecek.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Dimitrios Chatziisaias İle Yolları Ayırdı

Çay­kur Ri­zes­por, Yunan oyun­cu­su Di­mit­ri­os Chat­zi­isa­i­as ile kar­şı­lık­lı an­la­şa­rak yol­la­rı­nı ayır­dı.

Çay­kur Ri­zes­por’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Pro­fes­yo­nel oyun­cu­muz Di­mit­ri­os Chat­zi­isa­i­as ile söz­leş­me kar­şı­lık­lı ola­rak fes­he­dil­miş­tir.
Ku­lü­bü­mü­ze ver­di­ği hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür eder, bun­dan son­ra­ki fut­bol ka­ri­ye­rin­de ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.
Süper lig tem­sil­ci­miz, Chat­zi­isa­i­as’ın söz­leş­me­si­ni geçen yıl as­kı­ya almış ve oyun­cu­ya li­sans çı­kar­ma­mış­tı.


Haber Merkezi

ÇAYKURSPOR’DA YAZ FUTBOL OKULU SEÇMELERİ BAŞLADI

Çay­kurs­por Ku­lü­bü, Rize ve Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de spo­run ve spor­cu­nun ge­li­şi­mi için 5 fark­lı spor bran­şın­da ye­te­nek­li çocuk ve genç­le­ri alt ya­pı­dan ye­tiş­ti­rip, Milli spor­cu un­va­nı ka­zan­dı­ran Çay­kurs­por Ku­lü­bü Der­ne­ği genç­le­rin ve ço­cuk­la­rın spor­la ye­ti­şen, spor ah­la­kı ve di­sip­li­ni­ne sahip bi­rey­ler ol­ma­sı için yıl­lar­dır yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­me­ye devam edi­yor.

Her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda yeni hiz­me­te giren, Şenol Birol Fut­bol Sa­ha­sın­da (Rize li­ma­nı yanı yeni fut­bol sa­ha­sı) 2009-2010-2011-2012 ve 2013 do­ğum­lu ço­cuk­la­rın seç­me­le­ri haf­ta­nın, Salı, Per­şem­be ve Cu­mar­te­si gün­le­ri sabah saat 10’da baş­la­mak­ta­dır.
Çay­kurs­por’un 8-12 yaş arası ço­cuk­lar için dü­zen­le­di­ği, Yaz Spor Okulu’nda, yaz dö­ne­mi­ni doya doya spor­la ge­çi­recek olan ço­cuk­lar, Çay­kurs­por Fut­bol Ant­re­nör­le­ri Ergün Çak­mak­çı, Ab­dul­lah Ka­la­fa­toğ­lu, Şenol Alkan ve Salih Türüt eş­li­ğin­de ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­ye­cek­ler.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü ser­vis oto­bü­sü ta­ra­fın­dan hiç­bir ücret talep edil­me­den yıl­lar­dır dü­zen­len, Çay­kurs­por yaz fut­bol spor okulu ye­te­nek­li spor­cu­la­ra yine üc­ret­siz ula­şım hiz­met ver­me­ye devam ede­cek­tir.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü As Baş­ka­nı Mahir Bi­be­roğ­lu; “Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de de devam eden pan­de­mi st­re­si ve en­di­şe­si her­ke­si ol­du­ğu gibi, en çokta ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri psi­ko­lo­jik ola­rak et­ki­le­miş­tir.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü­müz Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Yusuf Ziya Alim’ın biz­le­re her zaman sağ­la­mış ol­du­ğu maddi ve ma­ne­vi des­tek­ler­le, ço­cuk­la­rı­mız bu pan­de­mi sü­re­ci­ni fut­bol ye­te­nek­le­ri­ni gös­ter­mek ve yaz mev­si­mi­ni deniz ke­na­rın­da bu­lu­nan fut­bol te­sis­le­rin­de ener­ji­le­ri­ni sarf ede­rek, yeni ar­ka­daş­lık­lar ku­ra­rak ge­çi­re­cek­ler.
Çay­kurs­por yö­ne­ti­ci­le­ri ve Çay­kurs­por fut­bo­lun tec­rü­be­li ant­re­nör­le­ri ola­rak ve yine diğer 4 ayrı spor bran­şın­da görev yapan ant­re­nör­le­ri­miz ola­rak, biz­le­re her daim sağ­la­mış ol­du­ğu maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­rin­den do­la­yı, Çay­kurs­por Ku­lü­bü­müz Baş­ka­nı sn. Yusuf Ziya Alim’e ve yine başta güreş ku­lü­bü­müz ve Ama­tör fut­bol ta­kım­la­rı­mı­za sağ­la­mış ol­du­ğu imkan ve des­tek­ler­den do­la­yı, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü sn.
Gür­han Yıl­dız’a şük­ran ve te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI