Rize’de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Rize’nin Pazar il­çe­sin­de mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da 4 kişi ya­ra­lan­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, Pazar il­çe­sin­den Hem­şin il­çe­si­ne git­mek­te olan M.B. ida­re­sin­de­ki 53 DD 021 pla­ka­lı araç, böl­ge­de­ki Beton Fab­ri­ka­sı mev­ki­in­de aşırı ya­ğış­tan kay­gan­la­şan yol­dan çı­ka­rak şa­ram­po­le yu­var­lan­dı. Ka­za­da araç­ta bu­lu­nan biri çocuk 4 kişi olay ye­ri­ne gelen am­bu­lans­lar­la Pazar Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Ya­ra­lı­la­rın du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu ve ayak­ta te­da­vi edil­dik­le­ri be­lir­til­di.

Haber Merkezi