Rize’de Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Desteği

Bü­yük­baş Ve Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık İşlet­me­le­ri­ne Yö­ne­lik Ya­tı­rım­la­ra Yüzde 50 Hibe Des­te­ği Resmi Ga­ze­te­de Ya­yım­la­na­rak Yü­rür­lü­ğe Girdi.

Bü­yük­baş ve Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık İşlet­me­le­ri­ne Yö­ne­lik Ya­tı­rım­la­rın Des­tek­len­me­si­ne İliş­kin Teb­liğ (Teb­liğ No: 2021/21) 25 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe girdi.
Rize Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma şu şe­kil­de:

Aşa­ğı­da be­lir­ti­len ya­tı­rım ko­nu­la­rı için; ka­ra­rın ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­te (21 Mayıs 2021) iş­let­me­si Ba­kan­lık kayıt sis­tem­le­ri­ne ka­yıt­lı olan ve en az 1 yıl­dır aktif olan, hibe ko­nu­la­rı için ge­rek­li şart­la­rı sağ­la­mak kaydı ile ger­çek ve tüzel ki­şi­le­re des­tek­le­me için baş­vu­ra­bi­le­cek­ler­dir. Hibe des­te­ği­ne baş­vu­ru­lar 01-30 Tem­muz 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da alı­na­cak olup, baş­vu­ru­lar İl Mü­dür­lü­ğü­müz Kır­sal Kal­kın­ma ve Ör­güt­len­me Şu­be­si­ne ya­pa­cak­lar­dır.
Ye­tiş­ti­ri­ci­le­re;
Bü­yük­baş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç ka­pa­si­te­li yeni ahır,
Kü­çük­baş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç ka­pa­si­te­li yeni ağıl ya­pı­mı
Ka­pa­si­te ar­tı­rı­mı/ Re­ha­bi­li­tas­yo­nu
Hay­van ba­rı­na­ğı amaç­lı çadır alımı
Ma­ki­ne, alet ve ekip­man alı­mı­na ( Yem ha­zır­la­ma ma­ki­ne­si, gübre sı­yı­rı­cı­sı sis­te­mi, sey­yar süt sağım ma­ki­ne­si, süt so­ğut­ma tankı, hay­van ka­şı­ma üni­te­si, oto­ma­tik suluk)
Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ko­nu­lar­da yüzde 50 hibe des­te­ği ve­ri­le­cek­tir.
Hibe des­te­ğin­den, pro­je­si onay­la­nan, hibe ta­ah­hüt­na­me­si­ni veren ve ter­min pla­nın­da be­lir­ti­len süre için­de ya­tı­rı­mı ta­mam­la­yan ya­tı­rım­cı­lar ya­rar­la­na­cak­tır. Ya­tı­rım­la­rın 30.11.2021 ta­ri­hi­ne kadar ta­mam­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Baş­vu­ru aşa­ma­sın­da İste­necek Bel­ge­ler:
1-Hi­be Baş­vu­ru Formu(Ek-1),”
2-Ön Proje For­ma­tı(Ek-2),
3-Tah­min Sabit Ya­tı­rım ve Ter­min Plan Tab­lo­su(Ek-4),
4-Nü­fus Cüz­da­nı Fo­to­ko­pi­si,
5- Ba­kan­lık kayıt sis­tem­le­ri­ne 21.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­ri ile en az 1 yıl öce ka­yıt­lı ol­du­ğu­na dair belge,
6-Ad­li sicil kaydı,
7- İnşaat ya­tı­rı­mın ya­pı­la­ca­ğı arazi/ara­zi­le­re ait aidi­yet bel­ge­si,
8- Çadır alımı için baş­vu­ru­lar­da Göçer Bel­ge­si
9-Ya­tı­rım­cı­lar ya­tı­rım­la­rı­nı 30/11/2021 ta­ri­hi­ne kadar ta­mam­la­ya­cak­la­rı­na dair noter onay­lı hibe ta­ah­hüt­na­me­si­ni İl Mü­dür­lü­ğü­ne sun­mak zo­run­da­dır. Bu ta­ri­he kadar ya­tı­rım­la­rı­nı ta­mam­la­ma­yan­la­ra 2021 yılı bütçe uy­gu­la­ma esas­la­rı çer­çe­ve­sin­de ek süre ve­ril­mez ve hibe öde­me­si ya­pıl­maz.
Ay­rın­tı­lı bilgi, için İl/İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­ri­miz­le ir­ti­ba­ta ge­çe­bi­lir­si­niz.
Baş­vu­ru­lar 1 – 30 Tem­muz 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da alı­na­cak­tır.


Ha­ber-Fo­to: Ham­di­ye KÖSE