MERKEZ ESKİ CAMİİ ÖNÜNDE VEKALETLE KURBAN ÇADIRI AÇILDI

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı, va­tan­daş­la­rın kur­ban ba­ğış­la­rı­nı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak üzere “Kur­ba­nı­nı Pay­laş, Kar­de­şin­le Ya­kın­laş” slo­ga­nıy­la her yıl ol­du­ğu gibi bu sene de ve­ka­let­le kur­ban kesim or­ga­ni­zas­yo­nu dü­zen­li­yor.

Bu doğ­rul­tu­da ta­nı­tım ve bağış ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­ren Ça­ye­li Müf­tü­lü­ğü ile Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Ça­ye­li Şu­be­sin­ce Ha­cı­ba­şı Camii önün­de “Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Ve­ka­let Yo­luy­la Kur­ban Kesim Or­ga­ni­zas­yo­nu Ta­nı­tım ve Bağış Stan­dı” açıl­dı. İlçe­miz Ha­cı­ba­şı Camii önün­de açı­lan ta­nı­tım ve bağış stan­dın­da, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı gö­nül­lü­le­ri ve il­çe­miz­de görev yapan din gö­rev­li­le­rin­ce Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Ve­ka­let Yo­luy­la Kur­ban Kesim Or­ga­ni­zas­yo­nu hak­kın­da va­tan­daş­la­ra bilgi ve­ri­le­rek, ya­pı­lan ba­ğış­lar mak­buz kar­şı­lı­ğın­da tes­lim alı­nı­yor. İlçe Müf­tü­müz Sayın Ali Fuat BAY­CAN yap­tı­ğı açık­la­ma­da; Ça­ye­li Müf­tü­lü­ğü ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Ça­ye­li Şu­be­si ola­rak bu yılki he­def­le­ri­nin 900 Kur­ban Ve­ka­le­ti top­la­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Hal­kı­mı­zın bu ema­net­le­ri 149 ül­ke­ye, 18.822.740 ih­ti­yaç sa­hi­bi in­sa­na ulaş­tı­rıl­mak­ta­dır. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ola­rak bu yılki he­de­fi­mi­zin 20 Mil­yon in­sa­na ulaş­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tir. 2020 Yılı Ve­ka­let­le Kur­ban be­del­le­ri­nin yurt içi 925 yurt dışı 1.125,00 ola­rak be­lir­len­di­ği­ni ifade eden Müftü BAY­CAN; Biz­le­re her türlü gü­ve­ni ve des­te­ği ver­di­ği için Ça­ye­li Hal­kı­na şim­di­den te­şek­kür eder, yüce Rab­bi­miz­den kes­miş ve ke­secek ol­du­ğu­muz kur­ban­la­rı­mı­zı kabul et­me­si­ni niyaz ede­rim. Şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Ab­dul­lah YAH­YA­OĞ­LU