İlçemizde Akıntıya Kapılarak Kaybolan Kişi Aranıyor

İlçe­miz­de, se­rin­le­mek için gir­di­ği de­niz­de akın­tı­ya ka­pı­la­rak kay­bo­lan kişi ara­nı­yor.

Alı­nan bil­gi­ye göre, İlçe­miz Kan­lı­de­re Ma­hal­le­si Tünel mev­ki­sin­de yakın çevresi tarafından Tito Hasan olarakta tanınan 54 ya­şın­da­ki Hasan Fu­run­cu, se­rin­le­mek için gir­di­ği de­niz­de dal­ga­la­rın­da et­ki­siy­le kay­bol­du. Görgü ta­nık­la­rı olay üze­ri­ne ekip­le­re ih­bar­da bu­lu­nul­du.
Rize Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı deniz po­li­si, Sahil Gü­ven­lik ve Em­ni­yet Tim­le­ri (SAGET) ile va­tandaş­lar­ca sa­hil­den arama ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı. Yak­la­şık 2 ki­lo­met­re­lik alan­da sa­hil­den arama yü­rü­tü­lür­ken, ha­va­nın ka­rar­ma­sı ve dal­ga­la­rın yük­sek­li­ği ne­de­niy­le ekip­ler dalış ger­çek­leş­ti­re­me­di. Arama ça­lış­ma­la­rı­nın gece bo­yun­ca sa­hil­den devam ede­ce­ği, ekip­le­rin hava ay­dın­lan­dık­tan sonra Fu­run­cu’nun bu­lu­na­ma­ma­sı ha­lin­de dalış ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi