“Gönüllülük Çalışmaları Öğrenci Kongresi” İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde gerçekleşti

Öğ­ren­ci­le­rin üni­ver­si­te ile top­lum ara­sın­da­ki bağ­la­rı­nı güç­len­dir­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen “Gö­nül­lü­lük ça­lış­ma­la­rı” kong­re­si İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan di­ji­tal plat­form­da ger­çek­leş­ti.

Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı kong­re­nin baş­kan­lı­ğı­nı üst­le­nen Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Oğuz Öz­ya­ral’ın ve kong­re Onur­sal Baş­ka­nı Rek­tör Prof. Dr. H.​Tamer Do­dur­ka yaptı.
Kong­re, ka­tı­lım­cı­la­rın 3 fark­lı zoom plat­for­mu­na ay­rı­la­rak proje su­num­la­rı ile devam etti.
Kong­re baş­ka­nı Prof.​ Dr. Oğuz Öz­ya­ral ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da; ‘’Üni­ver­si­te­miz ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kong­re­nin amacı öğ­ren­ci­le­rin in­sa­ni, sos­yal, eko­no­mik gibi ko­nu­lar­da mey­da­na gelen so­run­lar hak­kın­da du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı, ka­tı­la­cak­la­rı ve ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri bazı gö­nül­lü­lük fa­ali­yet­le­riy­le in­sa­ni, sos­yal, kül­tü­rel, ah­la­ki değer ve be­ce­ri­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Bu amaç­la; öğ­ren­ci­le­ri­miz­den se­çe­cek­le­ri bir gö­nül­lü­lük ala­nın­da, bir proje dâ­hi­lin­de görev al­ma­la­rı ve so­nuç­la­rı­nı pay­laş­ma­la­rı is­ten­miş­tir. Ül­ke­miz­de tüm üni­ver­si­te­ler­de oku­tu­lan bu ders ilk defa İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­sin­de bir Öğ­ren­ci Kong­re­si ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­le­rek öğ­ren­ci­le­rin aktif ka­tı­lım­la­rı ile kong­re­de kendi pro­je­le­ri­ni sunma fır­sa­tı ta­nın­mış­tır’’ ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.
Öğ­ren­ci­le­rin ger­çek­leş­tir­dik­le­ri su­num­lar hak­kın­da da bilgi veren Öz­ya­ral şun­la­rı söy­le­di: ’’Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si, Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­sek Oku­lu­nun ka­tıl­dı­ğı kong­re­de, Gö­nül­lü­lük Ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li top­lam 53 pro­je­nin su­num­la­rı ön­ce­den be­lir­le­nen otu­rum so­rum­lu­su bilim ku­ru­lu üye­le­ri ta­ra­fın­dan ve yine ön­ce­den be­lir­le­nen kri­ter­le­re göre anın­da di­ji­tal or­tam­da pu­an­lan­dı­rı­la­rak de­ğer­len­di­ril­di. Su­num­lar bö­lüm­le­re göre fark­lı otu­rum­lar­da ger­çek­leş­ti.
Öğ­ren­ci­le­ri­miz su­num­la­rın­da; Sokak Hay­van­la­rın­dan, Ka­dı­na Şid­det, Kü­re­sel Isın­ma, Cin­si­yet Eşit­siz­li­ği, Ba­ğım­lı­lık, Sağ­lık­lı Yaşam, En­gel­li So­run­la­rı gibi bir­bi­rin­den önem­li ko­nu­la­ra de­ği­ni­le­rek öğ­ren­ci­le­rin bu ko­nu­lar­da yap­tık­la­rı et­kin­lik­ler, de­ne­yim­ler, afiş­ler ve pos­ter­ler pay­la­şıl­dı.’’
Prof.​Dr.Oğuz Öz­ya­ral ‘’Sunum ve de­ğer­len­dir­me­le­rin bi­ti­min­de on­li­ne plat­form­da top­la­nan ka­tı­lım­cı­la­rı­mı­zın hepsi gön­lü­mü­zün bi­rin­ci­siy­di ancak bir seçim yap­mak zo­run­da kal­dı­ğı­mız için de­ğer­len­dir­me­le­ri­miz so­nu­cu 12 proje ödül al­ma­ya hak ka­zan­mış­tır. Ay­rı­ca bir­bi­rin­den fark­lı ve önem­li emek har­ca­nan bu pro­je­le­rin sa­de­ce proje ola­rak kal­ma­ma­sı ve bir prog­ra­ma dö­nüş­tü­rül­me­si de bu kong­re­nin en önem­li çık­tı­sı­dır’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Hak­kın­da:
İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si, 23 Nisan 2015 ta­ri­hin­de İstan­bul’da ku­ru­lan bir vakıf üni­ver­si­te­si­dir.
Çağ­daş ve ev­ren­sel dü­şün­ce ya­pı­sı­na sahip olan, vatan sev­gi­si ve milli de­ğer­le­rin kıy­me­ti­ni iyi bilen Ru­me­li Fel­se­fe­si doğ­rul­tu­sun­da eği­tim veren bir ku­rum­dur. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si, top­lu­mun ih­ti­ya­cı olan bilim in­san­la­rı­nı ül­ke­ye ka­zan­dır­mak üzere bil­gi­li, çağ­daş, do­na­nım­lı, de­ne­yim­li, top­lu­ma ya­rar­lı, araş­tır­ma­cı ve güçlü, il­ke­li, ye­ni­lik­çi bi­rey­ler ye­tiş­tir­me­yi he­def­le­mek­te­dir. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si, Si­liv­ri, Haliç ve Bos­tan­cı Yer­leş­ke­le­rin­de 2021-2022 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lın­da 5 Fa­kül­te­de 20 Li­sans Prog­ra­mı, Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­na bağlı 17 Prog­ram, Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­na bağlı 9 Prog­ram, Li­san­süs­tü Eği­tim Ens­ti­tü­sü­ne 21 Yük­sek Li­sans Prog­ra­mı ve 1 Dok­to­ra prog­ra­mı ile eği­tim ver­me­ye devam ede­cek­tir.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen