AstraZeneca Türkiye, 5 ilden 10 takımı destekleyerek öğrencilerin bilimsel becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulundu

Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len, dün­ya­nın en yay­gın bilim prog­ram­la­rın­dan biri olan ve Tür­ki­ye’de “Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” is­miy­le ger­çek­leş­ti­ri­len FIRST® LEGO® Le­ague Exp­lo­re prog­ra­mı­na des­tek olan Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye, ça­lı­şan­la­rı­nın gö­nül­lü ka­tı­lı­mı ve çev­rim içi et­kin­lik­ler ara­cı­lı­ğıy­la il­köğ­re­tim ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın temel mü­hen­dis­lik ve prog­ram­la­ma be­ce­ri­le­ri ka­zan­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­du.

Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye, Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len “Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” prog­ra­mı kap­sa­mın­da 6 ila 10 yaş ara­lı­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın temel mü­hen­dis­lik ve prog­ram­la­ma be­ce­ri­le­ri öğ­re­ni­mi­ne kat­kı­da bu­lun­du.

FIRST Vakfı (For Ins­pi­ra­ti­on and Re­cog­ni­ti­on of Sci­en­ce and Tech­no­logy) ve LEGO Edu­ca­ti­on ta­ra­fın­dan dün­ya­da 41 ül­ke­de uy­gu­la­nan Tür­ki­ye’de “Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” is­miy­le ger­çek­leş­ti­ri­len FIRST LEGO Le­ague Exp­lo­re prog­ra­mın­da öğ­ren­ci­le­rin oluş­tur­du­ğu ta­kım­lar LEGO par­ça­la­rıy­la temel mü­hen­dis­lik ve prog­ram­la­ma be­ce­ri­le­ri­ni öğ­re­ni­yor­lar.
Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye, 2020 – 2021 aka­de­mik dö­ne­mi bo­yun­ca süren “Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” pro­je­si kap­sa­mın­da 5 fark­lı şe­hir­den 10 ta­kı­mı des­tek­le­ye­rek öğ­ren­ci­le­rin bi­lim­sel sü­reç­le­re ka­tı­lı­mı­na des­tek oldu. Dönem so­nun­da dü­zen­le­nen çev­rim içi (on­li­ne) fes­ti­val­le­re de ka­tı­lan gö­nül­lü Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye ça­lı­şan­la­rı, öğ­ren­ci­le­rin edin­di­ği eğ­len­ce­li ve öğ­re­ti­ci de­ne­yi­mi iz­le­me fır­sa­tı bul­du­lar.
2020-2021 sezon te­ma­sı “PLAY­MA­KERS: Oyun Ku­ru­cu­lar” olan prog­ram­da Minik Bilim Kah­ra­ma­nı öğ­ren­ci­ler, fark­lı alan­lar­da hangi ak­ti­vi­te­ler ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni, oyun­lar ile ak­ti­vi­te­le­rin daha eğ­len­ce­li ve her­kes için eri­şi­le­bi­lir ol­ma­sı­nı nasıl sağ­la­ya­cak­la­rı­nı keş­fe­de­rek, çözüm öne­ri­le­ri ta­sar­la­dı­lar.
“Ast­ra­Ze­ne­ca ile Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” pro­je­siy­le il­gi­li ola­rak Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Sıd­dı­ka Se­ma­hat Demir şu cüm­le­le­ri vur­gu­la­dı: “Ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri erken yaşta bi­lim­le bu­luş­tur­mak ve her ço­cu­ğun ni­te­lik­li eği­ti­me eri­şi­mi­ni sağ­la­mak en büyük he­def­le­ri­miz­den biri. Bu he­de­fi­miz doğ­rul­tu­sun­da Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye iş bir­li­ğin­de dev­let okul­la­rın­da oku­yan il­ko­kul ço­cuk­la­rı­na öğ­ret­men­le­ri­mi­zin des­te­ği ile ulaş­tı­ğı­mız için çok mut­lu­yuz. Ço­cuk­la­rın bilim, bi­lim­sel araş­tır­ma ve mü­hen­dis­lik ala­nın­da he­ye­can duy­ma­la­rı­na fır­sat veren ve ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­ne uygun olan takım ça­lış­ma­sı, eleş­ti­rel dü­şün­me, prob­lem çözme gibi be­ce­ri­ler ka­zan­ma­la­rı­na katkı sunan bu pro­je­yi des­tek­le­dik­le­ri için ve ça­lı­şan gö­nül­lü­lü­ğü­nü de dahil ede­rek daha ka­tı­lım­cı bir sü­re­ci öne çı­kar­dık­la­rı için tüm Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye eki­bi­ne çok te­şek­kür edi­yo­ruz.” Pro­jey­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ülke Baş­ka­nı Ecz. Ser­kan Barış şu cüm­le­le­ri ak­tar­dı: “Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye ola­rak, te­me­li­mi­zi güç­len­di­ren bi­lim­sel dü­şün­ce­yi, ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­ma­yı en önem­li so­rum­lu­luk­la­rı­mız­dan biri ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ül­ke­miz­de bi­li­min sı­nır­la­rı­nı zor­la­ma­nın ve top­lu­mu­mu­za değer kat­ma­nın temel yo­lu­nun genç­le­ri­mi­ze bi­lim­sel bilgi ve be­ce­ri­le­rin ka­zan­dı­rıl­ma­sı­na des­tek olmak ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Bu an­lam­lı iş bir­li­ği­ni ger­çek­leş­ti­re­rek ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği­nin in­şa­sı­na kat­kı­da bu­lun­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz.”

Ha­ber-Fo­to: Dilek Özcan