Monthly Archives: Temmuz 2021

MERKEZ ESKİ CAMİİ ÖNÜNDE VEKALETLE KURBAN ÇADIRI AÇILDI

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı, va­tan­daş­la­rın kur­ban ba­ğış­la­rı­nı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak üzere “Kur­ba­nı­nı Pay­laş, Kar­de­şin­le Ya­kın­laş” slo­ga­nıy­la her yıl ol­du­ğu gibi bu sene de ve­ka­let­le kur­ban kesim or­ga­ni­zas­yo­nu dü­zen­li­yor.

Bu doğ­rul­tu­da ta­nı­tım ve bağış ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­ren Ça­ye­li Müf­tü­lü­ğü ile Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Ça­ye­li Şu­be­sin­ce Ha­cı­ba­şı Camii önün­de “Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Ve­ka­let Yo­luy­la Kur­ban Kesim Or­ga­ni­zas­yo­nu Ta­nı­tım ve Bağış Stan­dı” açıl­dı. İlçe­miz Ha­cı­ba­şı Camii önün­de açı­lan ta­nı­tım ve bağış stan­dın­da, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı gö­nül­lü­le­ri ve il­çe­miz­de görev yapan din gö­rev­li­le­rin­ce Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Ve­ka­let Yo­luy­la Kur­ban Kesim Or­ga­ni­zas­yo­nu hak­kın­da va­tan­daş­la­ra bilgi ve­ri­le­rek, ya­pı­lan ba­ğış­lar mak­buz kar­şı­lı­ğın­da tes­lim alı­nı­yor. İlçe Müf­tü­müz Sayın Ali Fuat BAY­CAN yap­tı­ğı açık­la­ma­da; Ça­ye­li Müf­tü­lü­ğü ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Ça­ye­li Şu­be­si ola­rak bu yılki he­def­le­ri­nin 900 Kur­ban Ve­ka­le­ti top­la­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Hal­kı­mı­zın bu ema­net­le­ri 149 ül­ke­ye, 18.822.740 ih­ti­yaç sa­hi­bi in­sa­na ulaş­tı­rıl­mak­ta­dır. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ve Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ola­rak bu yılki he­de­fi­mi­zin 20 Mil­yon in­sa­na ulaş­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tir. 2020 Yılı Ve­ka­let­le Kur­ban be­del­le­ri­nin yurt içi 925 yurt dışı 1.125,00 ola­rak be­lir­len­di­ği­ni ifade eden Müftü BAY­CAN; Biz­le­re her türlü gü­ve­ni ve des­te­ği ver­di­ği için Ça­ye­li Hal­kı­na şim­di­den te­şek­kür eder, yüce Rab­bi­miz­den kes­miş ve ke­secek ol­du­ğu­muz kur­ban­la­rı­mı­zı kabul et­me­si­ni niyaz ede­rim. Şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Ab­dul­lah YAH­YA­OĞ­LU

Rize’de Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Desteği

Bü­yük­baş Ve Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık İşlet­me­le­ri­ne Yö­ne­lik Ya­tı­rım­la­ra Yüzde 50 Hibe Des­te­ği Resmi Ga­ze­te­de Ya­yım­la­na­rak Yü­rür­lü­ğe Girdi.

Bü­yük­baş ve Kü­çük­baş Hay­van­cı­lık İşlet­me­le­ri­ne Yö­ne­lik Ya­tı­rım­la­rın Des­tek­len­me­si­ne İliş­kin Teb­liğ (Teb­liğ No: 2021/21) 25 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe girdi.
Rize Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma şu şe­kil­de:

Aşa­ğı­da be­lir­ti­len ya­tı­rım ko­nu­la­rı için; ka­ra­rın ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­te (21 Mayıs 2021) iş­let­me­si Ba­kan­lık kayıt sis­tem­le­ri­ne ka­yıt­lı olan ve en az 1 yıl­dır aktif olan, hibe ko­nu­la­rı için ge­rek­li şart­la­rı sağ­la­mak kaydı ile ger­çek ve tüzel ki­şi­le­re des­tek­le­me için baş­vu­ra­bi­le­cek­ler­dir. Hibe des­te­ği­ne baş­vu­ru­lar 01-30 Tem­muz 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da alı­na­cak olup, baş­vu­ru­lar İl Mü­dür­lü­ğü­müz Kır­sal Kal­kın­ma ve Ör­güt­len­me Şu­be­si­ne ya­pa­cak­lar­dır.
Ye­tiş­ti­ri­ci­le­re;
Bü­yük­baş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç ka­pa­si­te­li yeni ahır,
Kü­çük­baş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç ka­pa­si­te­li yeni ağıl ya­pı­mı
Ka­pa­si­te ar­tı­rı­mı/ Re­ha­bi­li­tas­yo­nu
Hay­van ba­rı­na­ğı amaç­lı çadır alımı
Ma­ki­ne, alet ve ekip­man alı­mı­na ( Yem ha­zır­la­ma ma­ki­ne­si, gübre sı­yı­rı­cı­sı sis­te­mi, sey­yar süt sağım ma­ki­ne­si, süt so­ğut­ma tankı, hay­van ka­şı­ma üni­te­si, oto­ma­tik suluk)
Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ko­nu­lar­da yüzde 50 hibe des­te­ği ve­ri­le­cek­tir.
Hibe des­te­ğin­den, pro­je­si onay­la­nan, hibe ta­ah­hüt­na­me­si­ni veren ve ter­min pla­nın­da be­lir­ti­len süre için­de ya­tı­rı­mı ta­mam­la­yan ya­tı­rım­cı­lar ya­rar­la­na­cak­tır. Ya­tı­rım­la­rın 30.11.2021 ta­ri­hi­ne kadar ta­mam­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Baş­vu­ru aşa­ma­sın­da İste­necek Bel­ge­ler:
1-Hi­be Baş­vu­ru Formu(Ek-1),”
2-Ön Proje For­ma­tı(Ek-2),
3-Tah­min Sabit Ya­tı­rım ve Ter­min Plan Tab­lo­su(Ek-4),
4-Nü­fus Cüz­da­nı Fo­to­ko­pi­si,
5- Ba­kan­lık kayıt sis­tem­le­ri­ne 21.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­ri ile en az 1 yıl öce ka­yıt­lı ol­du­ğu­na dair belge,
6-Ad­li sicil kaydı,
7- İnşaat ya­tı­rı­mın ya­pı­la­ca­ğı arazi/ara­zi­le­re ait aidi­yet bel­ge­si,
8- Çadır alımı için baş­vu­ru­lar­da Göçer Bel­ge­si
9-Ya­tı­rım­cı­lar ya­tı­rım­la­rı­nı 30/11/2021 ta­ri­hi­ne kadar ta­mam­la­ya­cak­la­rı­na dair noter onay­lı hibe ta­ah­hüt­na­me­si­ni İl Mü­dür­lü­ğü­ne sun­mak zo­run­da­dır. Bu ta­ri­he kadar ya­tı­rım­la­rı­nı ta­mam­la­ma­yan­la­ra 2021 yılı bütçe uy­gu­la­ma esas­la­rı çer­çe­ve­sin­de ek süre ve­ril­mez ve hibe öde­me­si ya­pıl­maz.
Ay­rın­tı­lı bilgi, için İl/İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­ri­miz­le ir­ti­ba­ta ge­çe­bi­lir­si­niz.
Baş­vu­ru­lar 1 – 30 Tem­muz 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da alı­na­cak­tır.


Ha­ber-Fo­to: Ham­di­ye KÖSE

İlçemizde Akıntıya Kapılarak Kaybolan Kişi Aranıyor

İlçe­miz­de, se­rin­le­mek için gir­di­ği de­niz­de akın­tı­ya ka­pı­la­rak kay­bo­lan kişi ara­nı­yor.

Alı­nan bil­gi­ye göre, İlçe­miz Kan­lı­de­re Ma­hal­le­si Tünel mev­ki­sin­de yakın çevresi tarafından Tito Hasan olarakta tanınan 54 ya­şın­da­ki Hasan Fu­run­cu, se­rin­le­mek için gir­di­ği de­niz­de dal­ga­la­rın­da et­ki­siy­le kay­bol­du. Görgü ta­nık­la­rı olay üze­ri­ne ekip­le­re ih­bar­da bu­lu­nul­du.
Rize Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı deniz po­li­si, Sahil Gü­ven­lik ve Em­ni­yet Tim­le­ri (SAGET) ile va­tandaş­lar­ca sa­hil­den arama ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı. Yak­la­şık 2 ki­lo­met­re­lik alan­da sa­hil­den arama yü­rü­tü­lür­ken, ha­va­nın ka­rar­ma­sı ve dal­ga­la­rın yük­sek­li­ği ne­de­niy­le ekip­ler dalış ger­çek­leş­ti­re­me­di. Arama ça­lış­ma­la­rı­nın gece bo­yun­ca sa­hil­den devam ede­ce­ği, ekip­le­rin hava ay­dın­lan­dık­tan sonra Fu­run­cu’nun bu­lu­na­ma­ma­sı ha­lin­de dalış ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Başvurulur?

Evde hasta ba­kı­mı ol­duk­ça zorlu ve uzun so­luk­lu bir sü­reç­tir. Aile­le­ri hem ma­ne­vi hem de maddi ola­rak et­ki­ler. Evde bakım ve te­da­vi sü­re­cin­de has­ta­nın sağ­lık tet­kik­le­ri de ke­sin­ti­siz şe­kil­de devam et­me­li­dir. Bunun için has­ta­nın be­lir­li ara­lık­lar­la has­ta­ne­ye git­me­si ge­re­kir. Ya­ta­lak bir has­ta­nın has­ta­ne­ye gö­tü­rül­me­si veya bir yer­den başka bir yere trans­fe­ri çok zor­dur. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın sun­du­ğu Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri, bu ko­nu­da ya­şa­nan bazı so­run­la­rı bir nebze ha­fif­let­mek­te­dir. Rutin sağ­lık kont­rol­le­ri­nin evde ya­pı­la­bi­li­yor ol­ma­sı has­ta­lar ve hasta ya­kın­la­rı için kon­for sağ­la­mak­ta­dır. Rapor ve re­çe­te iş­lem­le­ri de Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da ya­pı­la­bil­mek­te­dir. Üc­ret­siz olan bu hiz­met, “evde sağ­lık hiz­met­le­ri baş­vu­ru formu” ile kamu ku­rum­la­rın­dan talep edi­le­bi­lir.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri Tür­ki­ye’nin her ilin­de ak­tif­tir. Kamu has­ta­ne­le­rin­de özel ola­rak ku­rul­muş bi­rim­ler ta­ra­fın­dan bu hiz­met­ler ve­ril­mek­te­dir. Hiz­met­le­ri ala­bil­mek için ön­ce­lik­le 444 38 33 nu­ma­ra­lı te­le­fon hattı ara­na­rak kayıt ya­pıl­ma­lı­dır. Son­ra­sın­da, has­ta­nın kim­lik bil­gi­le­ri, ra­po­ru ve evde sağ­lık hiz­met­le­ri baş­vu­ru formu ile bir­lik­te il sağ­lık mü­dür­lük­le­ri­nin il­gi­li bi­rim­le­ri­ne, aile he­kim­le­ri­ne veya kamu has­ta­ne­le­ri­nin evde sağ­lık bi­rim­le­ri­ne baş­vu­ru ya­pı­lır. Mü­ra­ca­at, has­ta­nın ken­di­si ya da hasta ya­kı­nı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­bi­lir. Form­da­ki bazı kı­sım­lar, has­ta­nın aile he­ki­mi ta­ra­fın­dan dü­zen­len­me­li­dir. Mü­ra­ca­at son­ra­sın­da bel­ge­ler in­ce­le­ne­rek uygun kri­ter­de­ki has­ta­lar be­lir­le­nir.
Evde sağ­lık bi­rim­le­ri­nin yap­tı­ğı zi­ya­ret­ler­de ön­ce­lik­le has­ta­la­rın tıbbi geç­miş­le­ri in­ce­le­nir. Kul­lan­dık­la­rı ilaç­lar ve tıbbi ci­haz­lar de­ğer­len­di­ri­lir. Kan şe­ke­ri ve tan­si­yon öl­çüm­le­ri ya­pı­lır. Genel fi­zi­ki mu­aye­ne ya­pı­lır. Vü­cu­dun­da yara olan has­ta­la­rın pan­su­man­la­rı ve yara ba­kım­la­rı ya­pı­lır. Bası ya­ra­sı bu­lu­nan has­ta­lar yara bakım takip prog­ra­mı­na alı­nır. İhti­yaç ha­lin­de sonda uy­gu­la­ma­sı veya de­ği­şi­mi ya­pı­lır. Gün­cel­len­me­si ge­re­ken rapor ve re­çe­te iş­lem­le­ri takip edi­lir. Has­ta­nın, evden sağ­lık ku­ru­mu­na veya sağ­lık ku­ru­mun­dan eve trans­fer edil­me­si ge­re­ki­yor­sa bu işlem “Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri Hasta Nakil Am­bu­lans­la­rı” ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­lir.
Evde Sağ­lık Hiz­met­le­rin­den Kim­ler Fay­da­la­na­bi­lir?

Bu hiz­met, evde diğer aile bi­rey­le­riy­le bir­lik­te ya­şa­yan veya kim­se­siz, yaşlı, en­gel­li, felç­li, ya­ta­lak veya ha­ya­tı­nı baş­ka­la­rı­na ba­ğım­lı ola­rak idame et­tir­mek zo­run­da olan ba­kı­ma muh­taç bi­rey­le­re; KOAH gibi so­lu­num sis­te­mi has­ta­lı­ğı olan bi­rey­le­re; evde bakım ge­rek­ti­ren kan­ser has­ta­la­rı­na; ya­ta­ğa ba­ğım­lı hale gel­miş ileri de­re­ce­de­ki kas has­ta­la­rı­na; has­ta­ne­den ta­bur­cu edi­len ve te­da­vi­si­ne evde devam edil­me­si ge­re­ken has­ta­la­ra; kaza ge­çir­miş olup kısa sü­re­li hem­şi­re­lik hiz­met­le­ri­ne ge­rek­si­nim duyan has­ta­la­ra ve­ri­le­bi­lir.
Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri­nin Kap­sa­mı
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri­nin kap­sa­mı­nı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de be­lir­le­miş­tir:
1. Has­ta­ya ko­nul­muş olan tanı ve has­ta­nın plan­la­nan te­da­vi­si çer­çe­ve­sin­de, bu­lun­du­ğu ev or­ta­mın­da mu­aye­ne, tet­kik, tah­lil, te­da­vi, tıbbi bakım ve re­ha­bi­li­tas­yon hiz­met­le­ri­nin ve­ril­me­si.
2. İlacın re­çe­te edil­me­sin­de­ki özel dü­zen­le­me­ler saklı kal­mak kay­dıy­la, uzun sü­re­li kul­la­nı­mı sağ­lık ra­po­ru ile bel­ge­len­di­ri­len ilaç­la­rın re­çe­te edil­me­si.
3. Tıbbi cihaz ve me­di­kal mal­ze­me kul­la­nı­mı­na iliş­kin ra­por­la­rın çı­ka­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı olun­ma­sı.
4. Has­ta­nın ve aile­si­nin, evde bakım sü­re­cin­de üst­le­ne­bi­le­cek­le­ri gö­rev­ler ile has­ta­lık ve bakım sü­reç­le­ri hak­kın­da bil­gi­len­di­ril­me­si.
5. Has­ta­ya, evde kul­lan­ma­sı ge­re­ken tıbbi cihaz ve ekip­man­lar ko­nu­sun­da eği­tim ve da­nış­man­lık gibi hiz­met­le­rin ve­ril­me­si.
6. Ge­rek­li gö­rü­len hal­ler­de has­ta­nın il­gi­li sağ­lık ku­ru­lu­şu­na ve/veya sağ­lık ku­ru­lu­şun­dan evine trans­fer hiz­met­le­ri­nin ve­ril­me­si.
Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri­nin Bi­rim­le­ri
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri­ni ver­mek üzere 3 tip birim oluş­tu­rul­muş­tur:
1. T Tipi: Top­lum sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri­ne bağlı ola­rak ku­ru­lan bi­rim­ler­dir. Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri­ni ön­ce­lik­li ola­rak sun­mak­la gö­rev­li­dir.
2. H Tipi: Has­ta­ne­le­re bağ­lı­dır. Ön­ce­lik­li ola­rak uzman hekim kon­sül­tas­yo­nu, fiz­yo­te­ra­pi gibi T tipi bi­rim­ler ta­ra­fın­dan ve­ril­me­si müm­kün ol­ma­yan hiz­met­le­rin su­nu­muy­la mü­kel­lef­tir.
3. D Tipi: Tür­ki­ye Kamu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu­na bağlı ağız ve diş sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri bün­ye­sin­de ku­ru­lan bi­rim­ler­dir.
Bir Hasta Ya­kı­nı­nın Tec­rü­be­le­ri
Bir hasta ya­kı­nı­nın bana ilet­ti­ği mek­tu­bu aşa­ğı­da pay­la­şı­yo­rum. Sayın Nu­ret­tin Metin, tec­rü­be­le­ri­ni­zi pay­laş­tı­ğı­nız için te­şek­kür ede­rim.
Sayın Celil Çağ­lar Özlü,
İyi ni­yet­li gay­ret­le­ri­niz için te­şek­kür ede­rim. Size yıl­la­rın tec­rü­be­si ile Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri­nin ya­pı­sı ile il­gi­li bilgi ve tec­rü­be­le­ri­mi ak­ta­ra­yım, siz de pay­la­şım­da bu­lu­nun.
Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri adıy­la ör­güt­le­nen ku­rum­dan en iyi yar­dı­mı ala­cak olan­lar sa­de­ce yaşlı ve hem yaşlı hem ya­ta­lak has­ta­lar­dır. Ay­rı­ca ekip­ler, sa­de­ce mesai sa­at­le­ri için­de ça­lış­tı­ğı için aci­li­ye­ti ol­ma­yan has­ta­la­ra hiz­met ve­ri­yor­lar. Ancak benim oğlum gibi ven­ti­la­tör­lü has­ta­lar için hiç ama hiç ya­rar­la­rı ol­mu­yor.
Ön­ce­lik­le hasta nakil araç­la­rı do­na­nım­lı (hasta ta­şı­ma ge­reç­le­ri, ok­si­jen do­na­nı­mı ve so­lu­num ci­haz­la­rı) değil ve araç­ta yet­ki­li dok­tor ve hem­şi­re yok. Kı­sa­ca sa­de­ce nakil aracı, am­bu­lans değil. Ay­rı­ca her has­ta­ne­de bir hem­şi­re­le­ri var ve hem­şi­re­nin yap­tı­ğı tek işlem hasta gi­ri­şi­ni sizin ye­ri­ni­ze yap­mak, o kadar. Has­ta­ne­dey­ken ya­nı­nız­da de­ğil­ler ve yol gös­te­ri­ci ol­mu­yor­lar. Has­ta­ne­de ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len oda­la­rın­da otu­ru­yor­lar. Eğer ıs­rar­cı olur­sa­nız ta­şe­ron firma ele­man­la­rın­dan bi­ri­ni sizin ya­nı­nı­za ve­ri­yor­lar. Bizim gibi has­ta­lar için tek çözüm yolu 112 acil ser­vis am­bu­lans­la­rı­dır.
Diğer konu da ev­le­re gelip yatak ya­ra­sı pan­su­man­la­rı­nı yap­tık­la­rı ve rapor çı­ka­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı ol­duk­la­rı sa­de­ce bir şehir ef­sa­ne­si­dir. Bu tür hiz­met­le­rin ta­ma­mı­nı aile he­kim­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri ku­ru­luş amacı güzel olan ama uy­gu­la­ma­da en azın­dan İzmir’de iflas etmiş bir uy­gu­la­ma­dır. Rek­lam­lar­da gös­te­ri­len gö­rün­tü­ler ta­ma­men rek­lam­dır. Bu benim İzmir’deki uy­gu­la­ma hak­kın­da­ki ya­şa­dı­ğım ve bi­re­bir ta­nık­lı­ğım olan ko­nu­lar­dır. Ancak An­ka­ra’da bu uy­gu­la­ma­nın daha dü­zen­li yü­rü­dü­ğü­nü orada ya­şa­yan ya­kın­la­rım be­lir­ti­yor­lar.
Di­le­ğim her yerde ve her hasta için bu sis­te­min ça­lı­şır ol­ma­sı­dır. Yine de ya­rar­lı ola­bil­di­ği in­san­lar adına se­vin­di­ren bir uy­gu­la­ma­dır. Say­gı­lar.


Ha­ber-Fo­to: Nu­ret­tin Metin

“Gönüllülük Çalışmaları Öğrenci Kongresi” İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde gerçekleşti

Öğ­ren­ci­le­rin üni­ver­si­te ile top­lum ara­sın­da­ki bağ­la­rı­nı güç­len­dir­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen “Gö­nül­lü­lük ça­lış­ma­la­rı” kong­re­si İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan di­ji­tal plat­form­da ger­çek­leş­ti.

Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı kong­re­nin baş­kan­lı­ğı­nı üst­le­nen Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Oğuz Öz­ya­ral’ın ve kong­re Onur­sal Baş­ka­nı Rek­tör Prof. Dr. H.​Tamer Do­dur­ka yaptı.
Kong­re, ka­tı­lım­cı­la­rın 3 fark­lı zoom plat­for­mu­na ay­rı­la­rak proje su­num­la­rı ile devam etti.
Kong­re baş­ka­nı Prof.​ Dr. Oğuz Öz­ya­ral ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da; ‘’Üni­ver­si­te­miz ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kong­re­nin amacı öğ­ren­ci­le­rin in­sa­ni, sos­yal, eko­no­mik gibi ko­nu­lar­da mey­da­na gelen so­run­lar hak­kın­da du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı, ka­tı­la­cak­la­rı ve ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri bazı gö­nül­lü­lük fa­ali­yet­le­riy­le in­sa­ni, sos­yal, kül­tü­rel, ah­la­ki değer ve be­ce­ri­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Bu amaç­la; öğ­ren­ci­le­ri­miz­den se­çe­cek­le­ri bir gö­nül­lü­lük ala­nın­da, bir proje dâ­hi­lin­de görev al­ma­la­rı ve so­nuç­la­rı­nı pay­laş­ma­la­rı is­ten­miş­tir. Ül­ke­miz­de tüm üni­ver­si­te­ler­de oku­tu­lan bu ders ilk defa İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­sin­de bir Öğ­ren­ci Kong­re­si ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­le­rek öğ­ren­ci­le­rin aktif ka­tı­lım­la­rı ile kong­re­de kendi pro­je­le­ri­ni sunma fır­sa­tı ta­nın­mış­tır’’ ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.
Öğ­ren­ci­le­rin ger­çek­leş­tir­dik­le­ri su­num­lar hak­kın­da da bilgi veren Öz­ya­ral şun­la­rı söy­le­di: ’’Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si, Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­sek Oku­lu­nun ka­tıl­dı­ğı kong­re­de, Gö­nül­lü­lük Ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li top­lam 53 pro­je­nin su­num­la­rı ön­ce­den be­lir­le­nen otu­rum so­rum­lu­su bilim ku­ru­lu üye­le­ri ta­ra­fın­dan ve yine ön­ce­den be­lir­le­nen kri­ter­le­re göre anın­da di­ji­tal or­tam­da pu­an­lan­dı­rı­la­rak de­ğer­len­di­ril­di. Su­num­lar bö­lüm­le­re göre fark­lı otu­rum­lar­da ger­çek­leş­ti.
Öğ­ren­ci­le­ri­miz su­num­la­rın­da; Sokak Hay­van­la­rın­dan, Ka­dı­na Şid­det, Kü­re­sel Isın­ma, Cin­si­yet Eşit­siz­li­ği, Ba­ğım­lı­lık, Sağ­lık­lı Yaşam, En­gel­li So­run­la­rı gibi bir­bi­rin­den önem­li ko­nu­la­ra de­ği­ni­le­rek öğ­ren­ci­le­rin bu ko­nu­lar­da yap­tık­la­rı et­kin­lik­ler, de­ne­yim­ler, afiş­ler ve pos­ter­ler pay­la­şıl­dı.’’
Prof.​Dr.Oğuz Öz­ya­ral ‘’Sunum ve de­ğer­len­dir­me­le­rin bi­ti­min­de on­li­ne plat­form­da top­la­nan ka­tı­lım­cı­la­rı­mı­zın hepsi gön­lü­mü­zün bi­rin­ci­siy­di ancak bir seçim yap­mak zo­run­da kal­dı­ğı­mız için de­ğer­len­dir­me­le­ri­miz so­nu­cu 12 proje ödül al­ma­ya hak ka­zan­mış­tır. Ay­rı­ca bir­bi­rin­den fark­lı ve önem­li emek har­ca­nan bu pro­je­le­rin sa­de­ce proje ola­rak kal­ma­ma­sı ve bir prog­ra­ma dö­nüş­tü­rül­me­si de bu kong­re­nin en önem­li çık­tı­sı­dır’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Hak­kın­da:
İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si, 23 Nisan 2015 ta­ri­hin­de İstan­bul’da ku­ru­lan bir vakıf üni­ver­si­te­si­dir.
Çağ­daş ve ev­ren­sel dü­şün­ce ya­pı­sı­na sahip olan, vatan sev­gi­si ve milli de­ğer­le­rin kıy­me­ti­ni iyi bilen Ru­me­li Fel­se­fe­si doğ­rul­tu­sun­da eği­tim veren bir ku­rum­dur. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si, top­lu­mun ih­ti­ya­cı olan bilim in­san­la­rı­nı ül­ke­ye ka­zan­dır­mak üzere bil­gi­li, çağ­daş, do­na­nım­lı, de­ne­yim­li, top­lu­ma ya­rar­lı, araş­tır­ma­cı ve güçlü, il­ke­li, ye­ni­lik­çi bi­rey­ler ye­tiş­tir­me­yi he­def­le­mek­te­dir. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si, Si­liv­ri, Haliç ve Bos­tan­cı Yer­leş­ke­le­rin­de 2021-2022 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lın­da 5 Fa­kül­te­de 20 Li­sans Prog­ra­mı, Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­na bağlı 17 Prog­ram, Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­na bağlı 9 Prog­ram, Li­san­süs­tü Eği­tim Ens­ti­tü­sü­ne 21 Yük­sek Li­sans Prog­ra­mı ve 1 Dok­to­ra prog­ra­mı ile eği­tim ver­me­ye devam ede­cek­tir.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

AstraZeneca Türkiye, 5 ilden 10 takımı destekleyerek öğrencilerin bilimsel becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulundu

Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len, dün­ya­nın en yay­gın bilim prog­ram­la­rın­dan biri olan ve Tür­ki­ye’de “Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” is­miy­le ger­çek­leş­ti­ri­len FIRST® LEGO® Le­ague Exp­lo­re prog­ra­mı­na des­tek olan Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye, ça­lı­şan­la­rı­nın gö­nül­lü ka­tı­lı­mı ve çev­rim içi et­kin­lik­ler ara­cı­lı­ğıy­la il­köğ­re­tim ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın temel mü­hen­dis­lik ve prog­ram­la­ma be­ce­ri­le­ri ka­zan­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­du.

Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye, Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len “Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” prog­ra­mı kap­sa­mın­da 6 ila 10 yaş ara­lı­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın temel mü­hen­dis­lik ve prog­ram­la­ma be­ce­ri­le­ri öğ­re­ni­mi­ne kat­kı­da bu­lun­du.

FIRST Vakfı (For Ins­pi­ra­ti­on and Re­cog­ni­ti­on of Sci­en­ce and Tech­no­logy) ve LEGO Edu­ca­ti­on ta­ra­fın­dan dün­ya­da 41 ül­ke­de uy­gu­la­nan Tür­ki­ye’de “Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” is­miy­le ger­çek­leş­ti­ri­len FIRST LEGO Le­ague Exp­lo­re prog­ra­mın­da öğ­ren­ci­le­rin oluş­tur­du­ğu ta­kım­lar LEGO par­ça­la­rıy­la temel mü­hen­dis­lik ve prog­ram­la­ma be­ce­ri­le­ri­ni öğ­re­ni­yor­lar.
Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye, 2020 – 2021 aka­de­mik dö­ne­mi bo­yun­ca süren “Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” pro­je­si kap­sa­mın­da 5 fark­lı şe­hir­den 10 ta­kı­mı des­tek­le­ye­rek öğ­ren­ci­le­rin bi­lim­sel sü­reç­le­re ka­tı­lı­mı­na des­tek oldu. Dönem so­nun­da dü­zen­le­nen çev­rim içi (on­li­ne) fes­ti­val­le­re de ka­tı­lan gö­nül­lü Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye ça­lı­şan­la­rı, öğ­ren­ci­le­rin edin­di­ği eğ­len­ce­li ve öğ­re­ti­ci de­ne­yi­mi iz­le­me fır­sa­tı bul­du­lar.
2020-2021 sezon te­ma­sı “PLAY­MA­KERS: Oyun Ku­ru­cu­lar” olan prog­ram­da Minik Bilim Kah­ra­ma­nı öğ­ren­ci­ler, fark­lı alan­lar­da hangi ak­ti­vi­te­ler ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni, oyun­lar ile ak­ti­vi­te­le­rin daha eğ­len­ce­li ve her­kes için eri­şi­le­bi­lir ol­ma­sı­nı nasıl sağ­la­ya­cak­la­rı­nı keş­fe­de­rek, çözüm öne­ri­le­ri ta­sar­la­dı­lar.
“Ast­ra­Ze­ne­ca ile Minik Bilim Kah­ra­man­la­rı Bu­lu­şu­yor” pro­je­siy­le il­gi­li ola­rak Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Sıd­dı­ka Se­ma­hat Demir şu cüm­le­le­ri vur­gu­la­dı: “Ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri erken yaşta bi­lim­le bu­luş­tur­mak ve her ço­cu­ğun ni­te­lik­li eği­ti­me eri­şi­mi­ni sağ­la­mak en büyük he­def­le­ri­miz­den biri. Bu he­de­fi­miz doğ­rul­tu­sun­da Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye iş bir­li­ğin­de dev­let okul­la­rın­da oku­yan il­ko­kul ço­cuk­la­rı­na öğ­ret­men­le­ri­mi­zin des­te­ği ile ulaş­tı­ğı­mız için çok mut­lu­yuz. Ço­cuk­la­rın bilim, bi­lim­sel araş­tır­ma ve mü­hen­dis­lik ala­nın­da he­ye­can duy­ma­la­rı­na fır­sat veren ve ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­ne uygun olan takım ça­lış­ma­sı, eleş­ti­rel dü­şün­me, prob­lem çözme gibi be­ce­ri­ler ka­zan­ma­la­rı­na katkı sunan bu pro­je­yi des­tek­le­dik­le­ri için ve ça­lı­şan gö­nül­lü­lü­ğü­nü de dahil ede­rek daha ka­tı­lım­cı bir sü­re­ci öne çı­kar­dık­la­rı için tüm Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye eki­bi­ne çok te­şek­kür edi­yo­ruz.” Pro­jey­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ülke Baş­ka­nı Ecz. Ser­kan Barış şu cüm­le­le­ri ak­tar­dı: “Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye ola­rak, te­me­li­mi­zi güç­len­di­ren bi­lim­sel dü­şün­ce­yi, ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­ma­yı en önem­li so­rum­lu­luk­la­rı­mız­dan biri ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ül­ke­miz­de bi­li­min sı­nır­la­rı­nı zor­la­ma­nın ve top­lu­mu­mu­za değer kat­ma­nın temel yo­lu­nun genç­le­ri­mi­ze bi­lim­sel bilgi ve be­ce­ri­le­rin ka­zan­dı­rıl­ma­sı­na des­tek olmak ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Bu an­lam­lı iş bir­li­ği­ni ger­çek­leş­ti­re­rek ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği­nin in­şa­sı­na kat­kı­da bu­lun­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz.”

Ha­ber-Fo­to: Dilek Özcan

Şiddetli Sağanak Rize’de Hayatı Olumsuz Etkiledi

Rize’de şid­det­li sa­ğa­nak yağış ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­di.

Sa­ba­hın ilk sa­at­le­rin­de baş­la­ya­rak ara ara yağan sa­ğa­nak akşam sa­at­le­rin­de et­ki­si­ni art­tır­dı. Sa­ğa­nak yağış ne­de­niy­le Ka­ra­de­niz Sahil Yolu’nda olu­şan su bi­ri­kin­ti­le­ri sü­rü­cü­le­re zaman zaman zor anlar ya­şat­tı. Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si Çam­lı­hem­şin kav­şa­ğın­da men­fez­ler pis­lik ve atık­lar ne­de­niy­le tı­ka­nın­ca yol göle döndü, sü­rü­cü­ler iler­le­mek­te güç­lük çekti.


Haber Merkezi

Rize’de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Rize’nin Pazar il­çe­sin­de mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da 4 kişi ya­ra­lan­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, Pazar il­çe­sin­den Hem­şin il­çe­si­ne git­mek­te olan M.B. ida­re­sin­de­ki 53 DD 021 pla­ka­lı araç, böl­ge­de­ki Beton Fab­ri­ka­sı mev­ki­in­de aşırı ya­ğış­tan kay­gan­la­şan yol­dan çı­ka­rak şa­ram­po­le yu­var­lan­dı. Ka­za­da araç­ta bu­lu­nan biri çocuk 4 kişi olay ye­ri­ne gelen am­bu­lans­lar­la Pazar Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Ya­ra­lı­la­rın du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu ve ayak­ta te­da­vi edil­dik­le­ri be­lir­til­di.

Haber Merkezi