RİZE BEYOĞLU DEĞİLDİR RİZE’NIN AY PARÇASI FİRMALARI

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Rahmi Metin Bey’i ba­şa­rı­lı bu­lu­yor ya­ki­nen takip edi­yo­rum. Kent­sel dö­nü­şüm için ver­di­ği mü­ca­de­le ve Ri­ze­li­ler­le iç içe be­le­di­ye­yi yö­net­me an­la­yı­şı her­ke­sin tak­di­rin­de­dir. Kül­tü­rel de­ğer­le­re sahip çı­kı­şı­nın en güzel gös­ter­ge­le­rin­den biri de Rize ili­nin ef­sa­ne be­le­di­ye baş­ka­nı Ekrem Orhon ki­ta­bı­nın ba­sı­mı ve da­ğı­tı­mı­dır.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı her ne kadar kent­le bü­tün­leş­se ba­şa­rı­lı olsa da ar­ka­sın­da­ki ekip­te önem­li­dir çünkü baş­ka­nın her işe her yere ye­tiş­me­si müm­kün de­ğil­dir.
*Rize’de son za­man­da ya­pı­lan önem­li et­kin­lik­ler­de pay­daş­la­rın neden se şehir dı­şın­dan se­çil­di­ği­ni üzü­le­rek gö­rü­yo­rum. Et­kin­lik­ler­de bizim fir­ma­la­rı­mı­za yer ve­ril­me­li ona çı­ka­rıl­ma­lı­dır.
*Ör­ne­ğin GAST­RO RİZE et­kin­li­ğin­de ben Öz­tir­ya­ki­le­ri değil son üç ayda Sır­bis­tan’a Rize’den 150 bin do­lar­lık ih­ra­cat yapan, üre­ti­nin ta­ma­mı­nı Rize’de ger­çek­leş­ti­ren dün­ya­ca ünlü fu­ar­lar­da ül­ke­mi­zi tem­sil eden Yel­ken­ci’lerin yer al­ma­sı­nı te­men­ni ede­rim. GAST­RO RİZE et­kin­li­ğin­de Ri­ze­li pay­daş­lar var mıdır? Ta­nı­tım­da rüş­tü­nü is­pat­la­mış Ajan­s­53 var mıdır? Bu et­kin­lik­ler­le il­gi­li Sayın Baş­kan Yar­dım­cı­mız Kemal Genç uma­rım Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si man­tı­ğıy­la değil de Rize Be­le­di­ye­si Man­tı­ğıy­la ha­re­ket edi­yor­dur. Dün­ya­ca ünlü Tulum fes­ti­val­le­ri­ne imza atan Ri­ze­li firma var­ken ara­ba­lı si­ne­ma et­kin­li­ği­nin or­ga­ni­zas­yo­nu­nu yapan ya­ban­cı fir­ma­nın ger­çek­leş­tir­me­si ne kadar doğ­ru­dur. Unut­ma­ya­lım Bu­ra­sı Rize Be­yoğ­lu değil… Lüt­fen kendi de­ğer­le­ri­miz­le yol ala­lım üre­te­ni tü­ket­me­ye­lim.