RİZE BELEDİYESİ SAYESİNDE GÜNDOĞDU’DA 24 SAAT GÜNDOĞDU GÖRÜNTÜSÜ

Rize’nin doğu ya­ka­sı sa­hi­lin­de bu­lu­nan, En­gin­de­re, Taş­lı­de­re ve Ha­mi­di­ye Ma­hal­le­rin­den geçen ve halk ara­sın­da Gün­doğ­du iç yolu ola­rak bi­li­nen Men­de­res Bul­va­rı’nda alt­ya­pı ye­ni­le­me ve ışık­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan Rize Be­le­di­ye­si ko­or­di­ne­sin­de ta­mam­lan­dı.

Pro­je­nin üst­ya­pı ima­la­tın­da Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lan es­te­tik gö­rü­nüm­lü ve ta­sar­ruf­lu led tek­no­lo­ji­li ay­dın­lat­ma­la­rın ise 1. etabı ta­mam­lan­dı 2. Etap ça­lış­ma­la­rı ise devam edi­yor.
Bul­va­rın alt ya­pı­sın­dan elekt­rik ve ha­ber­leş­me hat­la­rı­na, kal­dı­rım ça­lış­ma­la­rın­dan yağ­mur­su­yu gi­der­le­ri­ne kadar bü­tü­nü ye­ni­len­di. Şehre ya­kı­şır mo­dern bir gö­rü­nüm ka­za­nan bul­var, va­tan­daş­la­rın da be­ğe­ni­si­ni top­la­dı.
Rize sa­na­yi kav­şa­ğın­dan Gün­doğ­du cad­de­si­nin gi­ri­şi­ne kadar top­lam­da 3 ki­lo­met­re­lik bul­var­da 2. etap ay­dın­lat­ma ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te proje ta­mam­la­na­cak.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye­si Basın Bü­ro­su