RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI EMLAK SATIŞLARINA KANUN AYARI !

Resmi Ga­ze­te­de yeni ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren ka­nun­la gay­ri­men­kul sa­tış­la­rın­da iki önem­li uy­gu­la­ma dev­re­ye girdi. Em­la­kın borç­lu şe­kil­de dev­ri­ni ya­sak­la­yan yeni uy­gu­la­ma ile beyan de­ğe­ri­nin al­tı­na sa­tış­lar­da ka­nu­nun be­lir­le­di­ği mat­rah de­ğe­ri­nin esas alı­na­cak.

Gay­ri­men­kul Uz­ma­nı Hakan ERİLKUN, Bu­gü­ne kadar ki uy­gu­la­ma­lar­da sa­tı­şı ya­pı­lan gay­ri­men­ku­lün sa­tış­tan ön­ce­ki dö­ne­me ait öden­me­miş emlak ver­gi­si borç­la­rın­dan ta­şın­ma­zı satan ya­nın­da ta­şın­ma­zı ala­nın da mü­te­sel­si­len so­rum­lu­lu­ğu bu­lun­du­ğu­nu ancak yeni uy­gu­la­ma ile bu kanun hük­mü­nün ge­çer­li­li­ği­ni yi­tir­di­ği­ni söy­le­di. ERİLKUN, yeni uy­gu­la­ma­nın özel­lik­le­ri­ni şu söz­ler­le ifade etti: Bun­dan böyle em­la­kın geç­miş dö­ne­me iliş­kin vergi borç­la­rı­nı öde­me­den devri söz ko­nu­su ola­ma­ya­cak.. Tapu mü­dür­lük­le­ri devir ve ferağ iş­le­mi­ni, iş­le­min ya­pıl­dı­ğı ayı takip eden ayın 15’inci günü ak­şa­mı­na kadar il­gi­li be­le­di­ye­le­re elekt­ro­nik or­tam­da bil­di­recek ve böy­le­lik­le miras, mah­ke­me ka­ra­rı, cebrî icra, ka­mu­laş­tır­ma hâl­le­ri ile özel ka­nun­lar­da ön­gö­rü­len diğer hâl­ler ha­ri­cin­de emlak ver­gi­si borcu bu­lu­nan bina ve ara­zi­nin borç­lu şe­kil­de devir ve fe­ra­ğı­nın ya­pıl­ma­ma­sı, alıcı ile sa­tı­cı ara­sın­da olu­şan ve yeni alıcı için sı­kın­tı ya­ra­tan büyük bir so­ru­nu kök­ten çöz­müş ola­cak.”
Ben­zer şe­kil­de aynı kont­rol sis­te­mi ile em­la­kın beyan de­ğe­ri­nin al­tın­da ya­pı­lan sa­tış­lar­da dev­le­tin as­ga­ri beyan de­ğe­ri­ni esas al­ma­sı­nın çok ye­rin­de bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu­nu be­lir­ten Gay­ri­men­kul Uz­ma­nı Hakan ERİLKUN yeni uy­gu­la­ma­yı şöyle açık­la­dı: Halk ara­sın­da beyan de­ğe­ri ola­rak bi­li­nen, ta­pu­da dev­le­tin resmi ka­yıt­la­rın­da gö­rü­len ve emlak ver­gi­si­ne esas olan de­ğe­rin daha al­tın­da satış ya­pı­la­bi­li­yor, bu da vergi ve harç oran­la­rın­da eşit­siz bir uy­gu­la­ma­ya neden olu­yor­du. Yeni ka­nun­la satış be­de­li ne olur­sa olsun as­ga­ri değer beyan de­ğe­ri ola­rak kabul edi­lecek ve buna göre vergi ve harç öden­me­si sağ­la­na­cak. Sa­de­ce konut sa­tı­şı baz alın­dı­ğın­da bile 1.400.000’i aşkın konut sa­tı­şın­da %10’luk bir düşük beyan bile mil­yon­lar­ca Li­ra­lık harç kay­bı­na neden ol­du­ğu için ka­nun­la ger­çek de­ğe­ri beyan edi­le­me­se bile en azın­dan beyan de­ğe­ri üze­rin­den harç ge­li­ri­nin ga­ran­ti­ye alın­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir.’
Hakan ERİLKUN Kim­dir ?
1974 yı­lın­da İstan­bul’da doğdu. Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si’nden mezun oldu. 25 yıl­dır gay­ri­men­kul sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren ERİLKUN, TUR­YAP Emlak Bilgi Ban­ka­sı Genel Mü­dür­lü­ğün­de Müdür ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ola­rak uzun yıl­lar görev aldı. Eği­tim­li Em­lak­çı­lar Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı’na iki dönem üs­tüs­te se­çi­len ERİLKUN, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si, İstan­bul Üni­ver­si­te­si, İstan­bul Ti­ca­ret Odası ve Üni­ver­si­te­si gibi pek çok ku­rum­da gay­ri­men­kul ala­nın­da öğ­re­tim üye­li­ği yaptı. Sek­tör­de üç ayrı mar­ka­yı franc­hi­se sis­te­mi­ne ka­vuş­tu­ra­rak ülke ça­pın­da ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı sağ­la­yan Hakan ERİLKUN 2018 yı­lın­da bu yana Hakan Eril­kun Gay­ri­men­kul, Eği­tim ve Franc­hi­se Da­nış­man­lık Hiz­met­le­ri adı al­tın­da kendi iş­let­me­sin­de fa­ali­yet gös­ter­mek­te­dir.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI