Madengücü Spor’un “Semt Futbol Sahalarında Çocuklarla Buluşuyoruz” projesi başladı

1 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de Ça­ye­li Ma­den­gü­cüs­por Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan “Semt Fut­bol Sa­ha­la­rın­da Ço­cuk­lar­la Bu­lu­şu­yo­ruz” pro­je­si­nin ta­nı­tı­mı dü­zen­le­nen kah­val­tı prog­ra­mı ile devam edil­di.

Genç­lik pro­je­si des­tek prog­ra­mı (GPDP 2020-1) kap­sa­mın­da Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen pro­je­nin ta­nı­tı­mı için dü­zen­le­nen kah­val­tı prog­ra­mı­na Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, Ça­ye­li İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Mu­ham­met Yıl­maz, Genç­lik Mer­ke­zi Mü­dü­rü Emre Ça­tak­lı ve Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Proje Kont­ro­lö­rü Halil İbra­him Aydın, Ça­ye­li Ma­den­gü­cüs­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Mu­ham­met Aloğ­lu, genç spor­cu­lar ve aile­le­ri ka­tıl­dı.
Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, “ço­cuk­la­rı­mı­zın fut­bol­la bu­luş­ma­sı­nı gör­mek mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Bu pro­je­yı ha­zır­la­yan ve il­çe­mi­ze ka­zan­dı­ran Ça­ye­li Ma­den­gü­cüs­por Ku­lü­bü­mü­zü teb­rik edi­yo­rum. Ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi.
Kah­val­tı­da ko­nu­şan Ça­ye­li Ma­den­gü­cüs­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Mu­ham­met Aloğ­lu, “ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür ede­rek, “ku­lü­bü­müz genç­li­ğe yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Bu pro­je­miz­de köy ve şe­hir­le­ri­miz­de bu­lu­nan ço­cuk­la­rı­mı­zı fut­bo­la semt sa­ha­la­rın­da bu­luş­tur­mak, ge­li­şim­le­ri­ni spor ah­la­kı ile yo­ğur­mak ola­cak­tır” dedi.


Haber Merkezi