İlimizde Kabotaj Bayramı Dolayısıyla Denize Çelenk Bırakıldı

İli­miz­de 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı mü­na­se­be­ti do­la­yı­sıy­la de­niz­de kut­la­ma tö­re­ni dü­zen­len­di.

Ri­port’ta bek­le­yen ba­lık­çı tek­ne­siy­le de­ni­ze açı­lan Rize Vali Yar­dım­cı­la­rı Bay­ram Sağır, Gül­ha­ni Ozan Sarı, Sedat Sezik, Rize Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Yol­daş, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çifçi ve Rize Liman Baş­ka­nı Uğur Uzu­noğ­lu ka­bo­taj bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la de­ni­ze çe­lenk bı­ra­ka­rak şe­hit­le­ri­miz için saygı du­ru­şun­da bu­lun­du­lar. Saygı du­ru­şu­nun ar­dın­dan tüm şe­hit­le­ri­miz için du­alar edil­di.
Deniz turu sı­ra­sın­da Sahil Gü­ven­lik ve Deniz Po­li­si ekip­le­ri de tö­re­nin ya­pıl­dı­ğı ba­lık­çı tek­ne­si­ne siren ça­la­rak eşlik et­ti­ler.


Haber Merkezi