“Gerekirse Ankara’ya yürürüz”

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca Aydın’dan seslendi;

“Gerekirse Ankara’ya yürürüz”

TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­la­nan yeni ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­nin Ana­do­lu ba­sı­nı­nı bi­ti­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Umu­yo­ruz ki geri çe­kil­sin, aksi halde An­ka­ra’da eylem planı ger­çek­leş­tir­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca, şun­la­rı kay­det­ti;
“Ana­do­lu ba­sı­nı her geçen gün bitme nok­ta­sın­da. Ga­ze­te, TV, rad­yo­la­rın yanı sıra ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler de büyük sı­kın­tı ya­şı­yor.
Biz TGF ola­rak des­tek pa­ke­ti çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­dik ama ma­ale­sef çık­ma­dı. Ana­do­lu ba­sı­nı­nın bit­me­si için bir ça­lış­ma var. Biz çare bu­lun­ma­sı­nı is­ter­ken yeni ta­sar­ruf ted­bir­le­ri gör­dük. Son de­re­ce üzücü ve Ana­do­lu ba­sı­mı­nı bi­tir­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma ola­rak de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Buna ses­siz ka­la­ma­yız. Yet­ki­li­le­ri uyar­mak için eylem planı yap­ma­mız lazım. Bütün basın mes­lek ör­güt­le­ri­ni de bu eylem pla­nı­mı­za ka­tıl­ma­ya bek­li­yo­ruz.
Basın ça­lı­şan­la­rı da so­run­la­rı­na sahip çık­ma­lı” dedi. Ka­ra­ca, TGF ola­rak Ana­do­lu ba­sı­nı­nın so­run­la­rı­nı çöz­mek için mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni ifade ede­rek, “Son 3 gün­dür Kırk­la­re­li, Uşak, Afyon, İzmir ve Aydın’dayız, bi­raz­dan Muğla’ya gi­de­ce­ğiz. Mü­ca­de­le­miz sü­recek” dedi.
Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’ne zi­ya­ret Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, Genel Baş­kan ve­ki­li Cafer Esen­de­mir ve Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Le­vent Altun, Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’ni zi­ya­ret etti. TGF Yö­ne­ti­ci­si ve Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Semra Şener ve üye­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da, Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nin Didim’de baş­lat­tı­ğı Basın Yapı Ko­ope­ra­ti­fi pro­je­si­nin son du­ru­mu ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­dı.
Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Semra Şener de, zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı TGF he­ye­ti­ne te­şek­kür etti.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI