ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ ALİM DİYABAKIR’DA

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Çay­kur Di­yar­ba­kır Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­nün bu­lun­du­ğu, Tür­ki­ye’nin ta­ri­hi eser­le­ri, ka­le­si, kar­pu­zu ile meş­hur Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu’nun en büyük şe­hir­le­rin­den olan Di­yar­ba­kır’a dü­zen­le­di­ği ça­lış­ma prog­ra­mı kap­sa­mın­da Di­yar­ba­kır’ın Ri­ze­li Va­li­si Münir KA­RA­LOĞ­LU’nu zi­ya­ret etti.

2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı­nın 1’inci sür­gün dö­ne­min­de hemen her gün yaş çay ta­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki iş­let­me­le­rin­de yoğun bir fab­ri­ka ve alım yeri de­ne­tim­le­ri yapan Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM ve ekibi bi­rin­ci sür­gün­de rekor yaş çay alı­mı­na imza attı. 310 bin ton do­la­yın­da yaş çay alımı yapan ÇAY­KUR’da, Genel Müdür Alim, 1’inci sür­gü­nün so­nu­na ge­lin­me­si ile bu kez bölge zi­ya­ret­le­ri ile kuru çay sa­tış­la­rı­nı ar­tır­mak ve Di­yar­ba­kır Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­mü­zün bu­lun­du­ğu bu ta­ri­hi ili­miz­de, Çay­kur Çay Satış Ma­ğa­za­sı’nın pro­je­len­dir­me­si için Di­yar­ba­kır’a gitti.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim’ın Di­yar­ba­kır ça­lış­ma prog­ra­mı kap­sa­mın­da, Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu ve Di­yar­ba­kır Çay­kur Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü Ali Satı ile bir­lik­te, Ri­ze­li Di­yar­ba­kır Va­li­si Münir Ka­ra­loğ­lu’nu zi­ya­ret etti. Çay­kur’la il­gi­li ha­ya­ta ge­çi­ri­len her ili bir çay satış ma­ğa­za­sı, yeni üre­ti­len ürün­ler ve yeni proj­le­rel il­gi­li bilgi pay­la­şı­mın­da bu­lu­nul­du.
Di­yar­ba­kır Va­li­si Vali Ka­ra­loğ­lu, “Kıy­met­li Genel Mü­dü­rü­müz Yusuf Ziya bey kar­de­şi­miz­le Rize’de aynı Li­se­den me­zu­nuz. Türk ça­yı­nın ön­cü­sü ÇAY­KUR’da son dö­nem­de güzel ge­liş­me­ler ya­şan­dı­ğı­na şahit ol­mak­tan se­vinç du­yu­yo­rum.
ÇAY­KUR’un Di­yar­ba­kır ili­mi­ze yıl­lar­dır bölge mü­dür­lü­ğü dü­ze­yin­de ver­miş ol­du­ğu hiz­met­ler­den çok mem­nu­nuz. Şim­di­de çay ma­ğa­za­sı­nın açıl­ma ça­lış­ma­la­rı müj­de­si­ni biz­le­re ilet­me­niz­den do­la­yı sizi ve kad­ro­nu­zu teb­rik edi­yor, ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nı­zın de­va­mı­nı di­li­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.
Çay­kur Genel Müdür ve YK Baş­ka­nı ALİM, “Ül­ke­mi­zin bir çok büyük şeh­rin­de yıl­lar­dır ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nız­la, şim­di­de do­ğu­nun en büyük şe­hir­le­rin­den Di­yar­ba­kır Va­li­lik gö­re­vi­niz­de biz­le­ri büyük hiz­met­ler ve­re­me­ye devam et­ti­ği­niz bu ta­ri­hi şe­hir­de biz­le­ri mi­sa­fir et­me­niz­den büyük onur ve gurur duy­duk.” dedi. Genel Mü­dü­rü Alim; Zi­ya­re­tin anı­sı­na Di­yar­ba­kır ili­nin Bakır an­la­mı­na gelen is­mi­nin ha­tı­ra­sı­na ken­di­le­ri­ne ÇAY­KUR’un is­mi­nin iş­len­miş ol­du­ğu çay bar­da­ğı­nın da bu­lun­du­ğu bakır çay­dan­lık ve he­di­ye etti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI