Çayelispor’da Yeni Başkan Engin Sofu oldu

Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) ta­kım­la­rın­dan Ça­ye­lis­por’da ya­pı­lan kong­re­de Engin Sofu, kulüp baş­ka­nı se­çil­di.

Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) ta­kım­la­rın­dan Ça­ye­lis­por’da ger­çek­leş­ti­ri­len Ola­ğan Genel Ku­rul­da, Baş­kan Yusuf Ziya Şe­ri­foğ­lu aday ol­ma­dı.
Engin Sofu ile Mu­ham­met Yel­ken­ci’nin lis­te­le­ri­nin ya­rış­tı­ğı kulüp baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Engin Sofu 54 oy ala­rak Baş­kan se­çi­lir­ken, Mu­ham­met Yel­ken­ci ise 50 oy aldı.
Baş­kan Engin Sofu’nun Yö­ne­tim Ku­ru­lu şu isim­ler­den oluş­tu: Ergün Çak­mak­çı, Metin Yıl­maz, Sefer Kurt, Meh­met Ali Karul, Metin Ça­lış­kan, Zafer Ka­dı­lar, Mu­ham­met Aloğ­lu, Yahya Ke­si­ci, Gür­can Karul, Mu­ham­met Baki Ka­ra­oğ­lu, Meh­met Emin Fet­ta­hoğ­lu, Erdi Çolak, Abdul kerim Sarı, Ercan Şahin, Yusuf Kol­cu­oğ­lu
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Yedek Lis­te­si şu isim­ler­den oluş­tu: Ali Faik Taş, Selim Makas, Cevat Su­iç­mez, Ahmet Makas, Bay­ram Ya­zı­cı, Ku­bi­lay Ateş, Sul­tan Her­ne­vik, Murat Çolak, Tev­fik Şiş­man, Yıl­maz Fıs­tık, Hü­se­yin Mert, Ahmet Ge­mi­ci, Ay­te­kin Tır­nak­çı­oğ­lu, Ahmet Ali Yücel, Nu­ray­dın Girit, Nedim Öz­de­mir
De­net­le­me Ku­ru­lu, Mu­ham­met Yıl­maz, Zafer Sofu ve Ayhan Sarı isim­le­rin­den olu­şur­ken Yedek Lis­te­sin­de Gür­kan Yel­ken­ci, Hü­se­yin Tüy­lü­oğ­lu ve Uğur Aydın yer aldı.
Di­sip­lin Ku­ru­lun­da İbra­him Fu­run­cu ve Mu­ham­met Sarı yer alır­ken Yedek Üye­lik­le­re Murat Kes­kin ve Ahmet Bay­rak­tu­tan se­çil­di.

Haber Foto. Mustafa Saklı