Normal Hayata Dönüşte Yeni Dönem Başladı

Pa­zar­te­si-cu­mar­te­si gün­le­ri saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar olan ve pa­zar­la­rı ise tam gün uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ile sı­nır­la­ma sü­re­sin­ce uy­gu­la­nan şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­sı sona erdi.

Ko­vid-19 ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da be­lir­le­nen bazı ted­bir­le­rin uy­gu­lan­ma­sı, ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin üçün­cü eta­bı­nın saat 05.00 iti­ba­rıy­la baş­la­ma­sıy­la sona erdi.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın 27 Ha­zi­ran’da ya­yım­la­dı­ğı ge­nel­gey­le ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin üçün­cü eta­bın­da devam edecek ve sona erecek ted­bir­ler ka­mu­oyu­na açık­lan­dı.
Bu kap­sam­da, il­gi­li ge­nel­ge doğ­rul­tu­sun­da saat 05.00 iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye’de Ko­vid-19 ile mü­ca­de­le­ye iliş­kin yeni bir dö­ne­me ge­çil­di.
Buna göre, pa­zar­te­si-cu­mar­te­si gün­le­ri saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar olan ve pa­zar­la­rı ise tam gün uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ile sı­nır­la­ma sü­re­sin­ce uy­gu­la­nan şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­sı sona erdi.
Tüm iş yer­le­ri, ruh­sat­la­rın­da­ki fa­ali­yet ko­nu­su­na göre il­gi­li idare ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen açılış­ ka­pa­nış sa­at­le­ri çer­çe­ve­sin­de fa­ali­yet gös­ter­me­ye baş­la­ya­bi­lecek.
Ka­pa­lı yüzme ha­vuz­la­rı hiz­met ve­re­bi­lecek. Açık yüzme ha­vuz­la­rı, 1 Ha­zi­ran’daki ge­nel­gey­le fa­ali­ye­te geç­miş­ti.
Taş ve kağıt oyun­la­rı ser­best
Si­ne­ma sa­lon­la­rı, ha­mam­lar, sauna ve masaj sa­lon­la­rı ile eğ­len­ce me­kan­la­rı gibi iş yer­le­ri de müş­te­ri kabul et­me­ye baş­la­ya­cak.
Kah­ve­ha­ne ve kı­ra­at­ha­ne­ler­de taş ve kağıt oyun­la­rı­na iliş­kin kı­sıt­la­ma kal­dı­rıl­dı.
Kon­ser, fes­ti­val, genç­lik kampı gibi et­kin­lik­ler, açık alan­lar­da kişi ba­şı­na 4 met­re­ka­re, ka­pa­lı alan­lar­da 6 met­re­ka­re yer bı­ra­kı­la­rak dü­zen­le­ne­bi­lecek.
Toplu ta­şı­ma­da yolcu sı­nır­la­ma­sı kal­dı­rıl­dı

Şehir içi veya şe­hir­ler arası tüm toplu ta­şı­ma araç­la­rın­da­ki yolcu sa­yı­sı sı­nır­lan­dır­ma­sı­na son ve­ril­di. Ayak­ta yolcu ta­şı­mak ser­best hale geldi. 65 yaş ve üzeri va­tan­daş­lar ile 18 yaş altı genç­ler ve ço­cuk­la­rın şehir içi toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nı saat sı­nır­la­ma­sı ol­mak­sı­zın kul­la­na­bil­me­si müm­kün oldu.
Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da uy­gu­la­nan 10.00­-16.00 mesai uy­gu­la­ma­sı sona erdi ve nor­mal mesai dü­ze­ni­ne geri dö­nül­dü.
Sün­net, nişan ve kına gibi et­kin­lik­ler ser­best oldu.
Pik­nik ve me­si­re alan­la­rın­da man­gal yak­mak ser­best hale geldi.
Hiç­bir iş ye­rin­de nar­gi­le ser­vi­si ya­pıl­ma­ya­cak Res­to­ran, lo­kan­ta, kafe gibi yeme içme yer­le­ri­ne gi­riş­te ateş öl­çü­mü, HES kodu sor­gu­la­ma, maske takma ted­bir­le­ri­ne devam edi­lecek. Ma­sa­lar arası me­sa­fe 1,5 metre ola­cak, aynı ma­sa­da otu­ran kişi sa­yı­sı ise sı­nır­lan­dı­rıl­ma­ya­cak. Nar­gi­le sa­lo­nu ve nar­gi­le ka­fe­ler ka­pa­lı ola­cak, ko­nak­la­ma te­sis­le­ri de dahil olmak üzere hiç­bir iş ye­rin­de nar­gi­le ser­vi­si ya­pıl­ma­ya­cak.
Et­kin­lik­le­re, Sal­gın Yö­ne­ti­mi ve Ça­lış­ma Reh­be­rin­de be­lir­ti­len kural ve esas­lar ile te­miz­lik, maske ve me­sa­fe pren­sip­le­ri­ne uyul­mak kay­dıy­la izin ve­ri­lecek.
Nikah ve dü­ğün­ler­de ka­tı­lım­cı sa­yı­sı sı­nır­lan­ma­ya­cak
Nikah ve dü­ğün­ler­de, ka­pa­lı yer­ler­de uy­gu­la­nan kişi ba­şı­na as­ga­ri 6 met­re­ka­re yer bu­lun­ma­sı şartı devam edecek, ka­tı­lım­cı sa­yı­sı sı­nır­lan­ma­ya­cak.
Nikah ve dü­ğün­ler­de yi­yecek ve içecek ik­ra­mı 15 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren ya­pı­la­bi­li­yor­du. Bu uy­gu­la­ma­ya devam edi­lecek ancak yeni dö­nem­de bu et­kin­lik­ler sı­ra­sın­da canlı müzik dahil müzik ya­yı­nı­na saat 24.00’e kadar izin ve­ri­lecek.
Pik­nik ve me­si­re alan­la­rın­da met­re­ka­re­ye 4 kişi dü­şecek şe­kil­de zi­ya­ret­çi plan­la­ma­sı ya­pı­la­cak. Pik­nik alan­la­rın­da bu­lu­nan ma­sa­la­rın ara­sın­da en az 3 metre me­sa­fe bu­lun­du­ru­la­cak.


Haber Merkezi