İlçemizin Merkezinde Randevusuz Aşılama

Ça­ye­li İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ku­ru­lan stant­ta va­tan­daş­lar ran­de­vu­suz ola­rak co­vid-19 aşı­la­rı­nı olu­yor.

İlçemizde aşı­la­ma sü­re­ci hızla devam edi­yor.
İlçe sağ­lık mü­dür­lü­ğün­ce A. Mesut Yıl­maz par­kın­da bu­lu­nan sos­yal tesis içe­ri­sin­de stant ku­ru­la­rak va­tan­daş­la­rın co­vid-19 aşı­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si­ne ait olan sos­yal tesis bi­na­sı içe­ri­sin­de ku­ru­lan aşı­la­ma nok­ta­sın­da va­tan­daş­lar ge­rek­li form ve iş­le­ri yap­tık­tan sonra ran­de­vu şartı aran­mak­sı­zın ilk doz aşı­la­rı­nı olu­yor­lar.
Haydi Ça­ye­li Kol­la­rı Sı­va­ya­lım, aşı­mı­zı ola­lım.

Haber Merkezi