GASTRO RİZE GÜNLERİ (PROGRAMI) BAŞLIYOR

Rize’nin Ta­rih­sel kül­tü­rü­nün ya­nın­da yemek kül­tü­rü ve su­nu­mu­nu, “Sanat” ha­li­ne ge­ti­re­bil­mek için Rize Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de dü­zen­le­necek olan “Ta­nı­tım Gün­le­ri” baş­lı­yor.