Monthly Archives: Temmuz 2021

İlçemizin Merkezinde Randevusuz Aşılama

Ça­ye­li İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ku­ru­lan stant­ta va­tan­daş­lar ran­de­vu­suz ola­rak co­vid-19 aşı­la­rı­nı olu­yor.

İlçemizde aşı­la­ma sü­re­ci hızla devam edi­yor.
İlçe sağ­lık mü­dür­lü­ğün­ce A. Mesut Yıl­maz par­kın­da bu­lu­nan sos­yal tesis içe­ri­sin­de stant ku­ru­la­rak va­tan­daş­la­rın co­vid-19 aşı­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si­ne ait olan sos­yal tesis bi­na­sı içe­ri­sin­de ku­ru­lan aşı­la­ma nok­ta­sın­da va­tan­daş­lar ge­rek­li form ve iş­le­ri yap­tık­tan sonra ran­de­vu şartı aran­mak­sı­zın ilk doz aşı­la­rı­nı olu­yor­lar.
Haydi Ça­ye­li Kol­la­rı Sı­va­ya­lım, aşı­mı­zı ola­lım.

Haber Merkezi

Normal Hayata Dönüşte Yeni Dönem Başladı

Pa­zar­te­si-cu­mar­te­si gün­le­ri saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar olan ve pa­zar­la­rı ise tam gün uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ile sı­nır­la­ma sü­re­sin­ce uy­gu­la­nan şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­sı sona erdi.

Ko­vid-19 ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da be­lir­le­nen bazı ted­bir­le­rin uy­gu­lan­ma­sı, ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin üçün­cü eta­bı­nın saat 05.00 iti­ba­rıy­la baş­la­ma­sıy­la sona erdi.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın 27 Ha­zi­ran’da ya­yım­la­dı­ğı ge­nel­gey­le ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin üçün­cü eta­bın­da devam edecek ve sona erecek ted­bir­ler ka­mu­oyu­na açık­lan­dı.
Bu kap­sam­da, il­gi­li ge­nel­ge doğ­rul­tu­sun­da saat 05.00 iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye’de Ko­vid-19 ile mü­ca­de­le­ye iliş­kin yeni bir dö­ne­me ge­çil­di.
Buna göre, pa­zar­te­si-cu­mar­te­si gün­le­ri saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar olan ve pa­zar­la­rı ise tam gün uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ile sı­nır­la­ma sü­re­sin­ce uy­gu­la­nan şe­hir­ler arası se­ya­hat kı­sıt­la­ma­sı sona erdi.
Tüm iş yer­le­ri, ruh­sat­la­rın­da­ki fa­ali­yet ko­nu­su­na göre il­gi­li idare ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen açılış­ ka­pa­nış sa­at­le­ri çer­çe­ve­sin­de fa­ali­yet gös­ter­me­ye baş­la­ya­bi­lecek.
Ka­pa­lı yüzme ha­vuz­la­rı hiz­met ve­re­bi­lecek. Açık yüzme ha­vuz­la­rı, 1 Ha­zi­ran’daki ge­nel­gey­le fa­ali­ye­te geç­miş­ti.
Taş ve kağıt oyun­la­rı ser­best
Si­ne­ma sa­lon­la­rı, ha­mam­lar, sauna ve masaj sa­lon­la­rı ile eğ­len­ce me­kan­la­rı gibi iş yer­le­ri de müş­te­ri kabul et­me­ye baş­la­ya­cak.
Kah­ve­ha­ne ve kı­ra­at­ha­ne­ler­de taş ve kağıt oyun­la­rı­na iliş­kin kı­sıt­la­ma kal­dı­rıl­dı.
Kon­ser, fes­ti­val, genç­lik kampı gibi et­kin­lik­ler, açık alan­lar­da kişi ba­şı­na 4 met­re­ka­re, ka­pa­lı alan­lar­da 6 met­re­ka­re yer bı­ra­kı­la­rak dü­zen­le­ne­bi­lecek.
Toplu ta­şı­ma­da yolcu sı­nır­la­ma­sı kal­dı­rıl­dı

Şehir içi veya şe­hir­ler arası tüm toplu ta­şı­ma araç­la­rın­da­ki yolcu sa­yı­sı sı­nır­lan­dır­ma­sı­na son ve­ril­di. Ayak­ta yolcu ta­şı­mak ser­best hale geldi. 65 yaş ve üzeri va­tan­daş­lar ile 18 yaş altı genç­ler ve ço­cuk­la­rın şehir içi toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nı saat sı­nır­la­ma­sı ol­mak­sı­zın kul­la­na­bil­me­si müm­kün oldu.
Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rın­da uy­gu­la­nan 10.00­-16.00 mesai uy­gu­la­ma­sı sona erdi ve nor­mal mesai dü­ze­ni­ne geri dö­nül­dü.
Sün­net, nişan ve kına gibi et­kin­lik­ler ser­best oldu.
Pik­nik ve me­si­re alan­la­rın­da man­gal yak­mak ser­best hale geldi.
Hiç­bir iş ye­rin­de nar­gi­le ser­vi­si ya­pıl­ma­ya­cak Res­to­ran, lo­kan­ta, kafe gibi yeme içme yer­le­ri­ne gi­riş­te ateş öl­çü­mü, HES kodu sor­gu­la­ma, maske takma ted­bir­le­ri­ne devam edi­lecek. Ma­sa­lar arası me­sa­fe 1,5 metre ola­cak, aynı ma­sa­da otu­ran kişi sa­yı­sı ise sı­nır­lan­dı­rıl­ma­ya­cak. Nar­gi­le sa­lo­nu ve nar­gi­le ka­fe­ler ka­pa­lı ola­cak, ko­nak­la­ma te­sis­le­ri de dahil olmak üzere hiç­bir iş ye­rin­de nar­gi­le ser­vi­si ya­pıl­ma­ya­cak.
Et­kin­lik­le­re, Sal­gın Yö­ne­ti­mi ve Ça­lış­ma Reh­be­rin­de be­lir­ti­len kural ve esas­lar ile te­miz­lik, maske ve me­sa­fe pren­sip­le­ri­ne uyul­mak kay­dıy­la izin ve­ri­lecek.
Nikah ve dü­ğün­ler­de ka­tı­lım­cı sa­yı­sı sı­nır­lan­ma­ya­cak
Nikah ve dü­ğün­ler­de, ka­pa­lı yer­ler­de uy­gu­la­nan kişi ba­şı­na as­ga­ri 6 met­re­ka­re yer bu­lun­ma­sı şartı devam edecek, ka­tı­lım­cı sa­yı­sı sı­nır­lan­ma­ya­cak.
Nikah ve dü­ğün­ler­de yi­yecek ve içecek ik­ra­mı 15 Ha­zi­ran’dan iti­ba­ren ya­pı­la­bi­li­yor­du. Bu uy­gu­la­ma­ya devam edi­lecek ancak yeni dö­nem­de bu et­kin­lik­ler sı­ra­sın­da canlı müzik dahil müzik ya­yı­nı­na saat 24.00’e kadar izin ve­ri­lecek.
Pik­nik ve me­si­re alan­la­rın­da met­re­ka­re­ye 4 kişi dü­şecek şe­kil­de zi­ya­ret­çi plan­la­ma­sı ya­pı­la­cak. Pik­nik alan­la­rın­da bu­lu­nan ma­sa­la­rın ara­sın­da en az 3 metre me­sa­fe bu­lun­du­ru­la­cak.


Haber Merkezi

CANIM ANAM

Sen arkamızda duran dağın
Bizi şefkatiyle saran bir ağdın
Gidişinle bizleri yaktın yıktın
Cennet mekanın olsun anam

Hastalandın hep başında toplandık
Evlatların yanında halka kurduk
Senin ay yüzünü seyrede durduk
Cennet mekanın olsun anam

Evlatlarına çok düşkündün
Her gün arayıp sordun
Sanki bizden ayrılacağını biliyordun
Cennet mekanın olsun anam

Bana hacim değişini çok özledim
Hep yollarını gözledim
Anam ben sensiz ne edim
Cennet mekanın olsun anam

Ölüm haberini aldık
Yıkıldık sararıp solduk
Biynu bükük güle döndük
Cennet mekanın olsun anam

Tabutunun başında sıralandık
Sana son vazifemizi yaptık
Yasinler fatihalar salavatlar okuduk
Cennet mekanın olsun anam

Anam sabredip selamet buluruz
İnşaallah sana layık evlat oluruz
İnşaallah cennette buluşuruz
Cennet mekanın olsun anam