RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi 8. Dönem Mezunlarını Verdi

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­sin­den mezun olan 93 hekim için üni­ver­si­te­de tören dü­zen­len­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si 2020-2021 Aka­de­mik Yılı Me­zu­ni­yet Tö­re­ni Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ril­di.
Tören, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın söy­len­me­si ile baş­la­dı.
Tıp Fa­kül­te­si 2020-2021 Aka­de­mik Yılı dönem bi­rin­ci­si Şev­val Çolak mezun öğ­ren­ci­ler adına ko­nuş­ma­sı­nı yaptı ve me­zu­ni­yet kü­tü­ğü­ne pla­ka­sı­nı çaktı.
Tö­ren­de, Tıp Fa­kül­te­si Dekan Ve­ki­li Prof. Dr. Le­vent Tüm­ka­ya ve Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
Rek­tö­rü­müz ko­nuş­ma­sı­na, Tıp Fa­kül­te­si 2020-2021 Aka­de­mik Yılı Me­zu­ni­yet Tö­re­ni’ne ka­tı­lan­la­rı se­lam­la­ya­rak baş­la­dı.
Henüz on beş yıl­lık bir üni­ver­si­te ol­ma­mı­za rağ­men eği­tim-öğ­re­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me alt­ya­pı­sı, aka­de­mik kadro, eği­tim ka­li­te­si, ku­rum­sal­laş­ma gibi bir­çok alan­da biz­den çok daha önce ku­rul­muş olan üni­ver­si­te­le­ri ge­ri­de bı­ra­ka­rak önem­li ba­şa­rı­lar elde et­ti­ği­mi­zi ifade eden Rek­tö­rü­müz, “Şu anda Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de 15 Fa­kül­te, 3 Yük­se­ko­kul, 6 Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu, 1 Ens­ti­tü, 17 Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi ve 141 fark­lı dip­lo­ma prog­ra­mı bu­lun­mak­ta­dır. Bu aka­de­mik bi­rim­ler­de 520’si öğ­re­tim üyesi olmak üzere top­lam­da 1217 öğ­re­tim ele­ma­nı görev yap­mak­ta; 685 ta­ne­si dün­ya­nın fark­lı ül­ke­le­rin­den gelen ulus­la­ra­ra­sı öğ­ren­ci­ler olmak üzere yak­la­şık 18.000 öğ­ren­ci eği­tim-öğ­re­tim gör­mek­te­dir. 81 ili­miz­den ve 52 fark­lı ül­ke­den öğ­ren­ci­ye sahip bir üni­ver­si­te­yiz.” dedi. Pan­de­mi şart­la­rı­na rağ­men Üni­ver­si­te­mi­zin aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı­sı­nın her geçen gün yük­sel­di­ği­ni be­lir­ten Rek­tö­rü­müz, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin her alan­da ge­li­şim ve de­ği­şim tren­di­ni ya­ka­la­mış bir üni­ver­si­te ola­rak yo­lu­na devam et­ti­ği­ni ifade etti. Rek­tö­rü­müz ko­nuş­ma­sı­nı, “Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin el­le­ri öpü­le­si an­ne­le­ri, ba­ba­la­rı ve kıy­met­li aile­le­ri, siz­ler bugün bu­ra­ya göz nu­ru­nuz, bi­ri­cik yav­ru­la­rı­nı­zın se­vinç­le­ri­ni pay­laş­mak ve bu mutlu gün­le­rin­de on­la­rın ya­nın­da olmak, altı sene önce biz­le­re ema­net et­ti­ği­niz ema­net­le­ri­ni­zi geri almak için gel­di­niz. Şunu iyi bi­li­niz ki gü­ven­lik gö­rev­li­sin­den fa­kül­te­nin de­ka­nı­na ve üni­ver­si­te­nin rek­tö­rü­ne va­rın­ca­ya kadar Üni­ver­si­te­mi­zin bütün per­so­ne­li on­la­rın en iyi şe­kil­de ye­tiş­me­le­ri için el­le­rin­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tı­lar.” di­ye­rek ta­mam­la­dı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan, fa­kül­te bi­rin­ci­si Şev­val Çolak’a, Rize Vali Ve­ki­li Bay­ram Sağır, fa­kül­te ikin­ci­si Şakir Arı­man’a Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, fa­kül­te üçün­cü­sü Cafer Yel­ken­ci’ye Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ta­ra­fın­dan pla­ket tak­dim edil­di. Daha sonra, RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Kli­nik Si­mü­las­yon Eği­tim Mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen R-SİM oyun­la­rın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri ve­ril­di ve 8. Dönem me­zun­la­rı için dip­lo­ma tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­di. Tö­re­nin so­nun­da, Prof. Dr. Recep Bedir mezun öğ­ren­ci­le­re he­kim­lik an­dı­nı okut­tu ve öğ­ren­ci­ler me­zu­ni­yet­le­ri­ni kep­le­ri­ni ha­va­ya fır­la­ta­rak kut­la­dı. Tö­re­ne, Rize Vali Ve­ki­li Bay­ram Sağır, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Üni­ver­si­te­miz yö­ne­ti­ci­le­ri ve aka­de­mik per­so­nel ka­tıl­dı.

Haber Merkezi