“BÖLGEMİZDE ÇAY DAMARLARIMIZDAKİ KAN GİBİDİR”

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ ALİM;

“BÖLGEMİZDE ÇAY DAMARLARIMIZDAKİ KAN GİBİDİR”

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim, Çay­kur Zi­ra­at Bo­ta­nik Çay Bah­çe­sin­de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, 1. Sür­gün kam­pan­ya de­ğer­len­dir­me­si ve bu ayın or­ta­la­rın­da baş­la­ya­cak olan 2. sür­gün kam­pan­ya­sı ha­zır­lık­la­rıy­la il­gi­li basın men­sup­la­rı­na önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Rize de görev yapan ya­zı­lı ve gör­sel medya men­sup­la­rıy­la Çay­kur Zi­ra­at çay bah­çe­sin­de bir araya ge­le­rek, Çay­kur Mayıs ayın­da üre­ti­ci­ler­den satın al­dı­ğı 123.715 ton yaş çay öde­me­le­ri­nin genel top­la­mı olan; 468 Mil­yon 155 bin TL’nin üre­ti­ci­le­rin he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı, Ha­zi­ran ayın­da satın alı­nan 190.785 ton yaş çay be­de­li top­la­mın­da 738 mil­yon TL. ol­du­ğu­nu ve bir son­ra­ki ay öde­me­si­ne baş­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, “Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze Mayıs ayı yaş çay ala­cak­la­rı­nın öden­me­si­ne baş­lan­dı­ğı müj­de­si­nin ya­nın­da, ikin­ci bir müjde de kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si des­tek­le­me pa­ra­la­rı­nın da bay­ram ön­ce­si öde­ne­ce­ği ha­be­riy­le baş­lı­yo­rum.
1. sür­gün yaş çay kam­pan­ya­mı­zı hu­zur­lu bir or­tam­da ta­mam­la­mış olduk. Çay­kur ta­ri­hi­nin en yük­sek yaş çay alımı olan, 314 bin 500 ton yaş çay ala­rak ta­ri­hi bir re­ko­ra imza atmış olduk.
1. Sür­gü­nü 33 günde ta­mam­la­dık. 2020 yı­lın­da 30 günde ta­mam­la­dı­ğı­mız 1. sür­gün­de üre­ti­ci­le­ri­miz­den 246 bin ton yaş çay satın al­mış­tık. Es­ki­den 1. sür­gün yaş çay ha­sa­dı or­ta­la­ma 45 günde ta­mam­la­nır­dı. Gün­lük ka­pa­si­te­miz 9.050 ton ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ter­cih­le­ri­nin Çay­kur ol­ma­sı neden ile yine ilk defa bu ka­pa­si­te­nin çok üs­tü­ne çı­ka­rak bu sezon 11 bin ton, 12 bin ton ka­pa­si­te­si­ne yakın alım­lar ger­çek­leş­tir­dik. Bazen bir gün er­te­le­mey­le ama hiç­bir şe­kil­de çayı yak­ma­dan, çayı zayi et­me­den iş­le­me­yi ba­şar­mış olduk. Genç­li­ğim­den bu yana çay muh­ta­sil ola­rak çayı iyi bilen ve halen çay top­la­yan bir üre­ti­ci ola­rak hep söy­le­rim, çay Allah’ın bize lüt­fet­ti­ği önem­li bir ni­met­tir. Ve yine derim ki, çay böl­ge­miz­de da­mar­la­rı­mız­da­ki kan gi­bi­dir. Siz­ler­de bi­li­yor­su­nuz ki, böl­ge­de Çay­kur ol­ma­dı­ğı zaman ça­yı­mı­zın­da de­ğe­ri olmaz. Son bir­kaç yıl­dır yaş yap­ra­ğın ya­nın­da çay­dan artan tüm atık­la­rı de­ğer­len­di­ren ve eko­no­mi­mi­ze ka­zan­dı­ran te­sis­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik. Çay atık­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren çay ekst­ra­tı üre­ti­mi­ni ku­ru­luş olduk. 17 Mayıs’ta baş­la­yan kam­pan­ya­mız­da 50 bin ton kuru çay sto­ku­muz vardı. 2020 yı­lın­da gelen sto­ku­muz­la 58 bin ton kuru çay sa­tı­şı gibi bir rakam ba­şa­rı­sı elde ettik. Te­şek­kü­lü­müz ça­lı­şan­la­rı hak­kın­da kısa bilgi ve­recek olur­sam, 1193 memur per­so­ne­li­miz, 10 bin 150 ça­lı­şan iş­çi­miz mev­cut­tur. Her yıl emek­li olan sa­yı­sı kadar işçi alımı ger­çek­le­şi­yor. Yılda 700 ile 900 ara­sın­da ça­lı­şa­nı­mız emek­li olu­yor. Bütün bu ve­rim­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zı 2 yıl­dır ül­ke­miz­de ve dün­ya­da devam eden pan­de­mi or­ta­mın­da yü­rü­tü­yo­ruz. Çay­kur ola­rak ko­ra­na­vi­rüs ris­ki­ne karşı dev­le­ti­mi­zin almış ol­du­ğu tüm kural ve ka­ide­le­ri baş­lan­gı­cın­dan bu yana ta­viz­siz uy­gu­lu­yo­ruz. Bu za­ma­na kadar Ko­vit-19 has­ta­lı­ğın­da her hangi bir per­so­ne­li­mi­zi çok şükür kay­bet­me­dik. Zaten tar­la­da çay top­la­mak kor­na­dan uzak kal­mak de­mek­tir. Böl­ge­miz­de sı­cak­la­rın yük­sek sey­ret­me­ye baş­la­dı­gı bu gün­ler­de tüm çay fab­ri­ka­la­rı­mız­da 2. sür­gün bakım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­mız 24 saat devam et­mek­te­dir. Bütün fab­ri­ka­la­rı­mız­da ve çay alım yer­le­ri­miz­de 1 ki­log­ram çayı bile de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Hiç­bir nok­ta­da is­ra­fa asla izin ver­mi­yo­ruz. İnşal­lah yakın bir ta­rih­te baş­la­ya­cak olan 2. sür­gün kam­pan­ya­mı­zın, Mayıs ayın­dan daha iyi ol­ma­sı­nı Allah’tan di­li­yo­rum. ”diye ko­nuş­tu.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI