“Anadolu Basınının idam fermanı”

TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir:

“Anadolu Basınının idam fermanı”

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­kan Ve­ki­li Cafer Esen­de­mir, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ta­sar­ruf Ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da Basın ve Yayın gi­der­le­ri­ne iliş­kin yeni dü­zen­le­me­nin Ana­do­lu ba­sı­nı­nın idam fer­ma­nı ni­te­li­ğin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Kırk­la­re­li Medya Men­sup­la­rı Ce­mi­ye­ti’nin bugün ger­çek­leş­ti­ri­len genel ku­ru­lun­da bu ko­nuy­la il­gi­li ko­nu­şan Esen­de­mir, “Yeni dü­zen­le­me, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın gün­lük ga­ze­te alımı ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı ve görev alanı ile il­gi­li ol­ma­yan ya­yın­la­ra abone olu­na­ma­ya­ca­ğı­nı kap­sa­mak­ta­dır. Bu dü­zen­le­me Ana­do­lu ba­sı­nı için adeta idam fer­ma­nı­dır.
Ga­ze­te­le­rin elekt­ri­ği­ni ve su­yu­nu kes­mek­le eş­de­ğer­dir. Ana­do­lu ba­sı­nı bu zorlu sü­reç­te dev­let­ten des­tek bek­ler­ken tam ak­si­ne Ana­do­lu ba­sı­nı­nı çok güç du­ru­ma dü­şü­recek bir uy­gu­la­ma ile karşı kar­şı­ya kal­mış­tır.
Bu yan­lış­tan bir an önce dö­nül­me­li­dir” diye ko­nuş­tu.
En mağ­dur mes­lek gru­bu­yuz TGF Genel Baş­kan Ve­ki­li Cafer Esen­de­mir, Tür­ki­ye’de tüm mes­lek grup­la­rı içe­ri­sin­de en mağ­dur ve en sı­kın­tı­lı mes­lek grubu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti;
“Son yıl­lar­da çok zor şart­lar al­tın­da yaşam mü­ca­de­le­si veren ve ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şan Ana­do­lu ba­sı­nı, pan­de­mi dö­ne­min­de iyice sı­kın­tı­lı bir du­ru­ma düş­müş­tür. Bir­çok mes­lek gru­bu­na çe­şit­li des­tek­ler ve yar­dım­lar sağ­la­nır­ken ma­ale­sef basın ca­mi­ası­na ye­ter­li des­tek ve­ril­me­di. Bu yet­mez­miş gibi şimdi de iyice güç du­ru­ma so­kul­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.
Ga­ze­te­ler ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aşı­nı öde­mek­te zor­la­nır­ken yeni ta­sar­ruf ge­nel­ge­siy­le iyice zor du­rum­da ka­la­cak. Ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­nin önce Ana­do­lu ba­sı­nın­dan baş­la­ma­sı ol­duk­ça dü­şün­dü­rü­cü­dür.
Ana­do­lu ba­sı­nı Kur­tu­luş Sa­va­şı’ndan bu yana her zaman va­ta­nı­nın ve mil­le­ti­nin ya­nın­da olmuş, hal­kın gözü ve ku­la­ğı ha­li­ne gel­miş, de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­mez un­su­ru ol­muş­tur.
Ana­do­lu ba­sı­nı­na nefes al­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir­ken iyice ne­fes­siz bı­rak­ma­ya ça­lış­mak büyük bir ha­ta­dır.
Bir an önce bu ha­ta­dan dö­nül­me­si ve Ana­do­lu ba­sı­nı­na sahip çı­kıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI