Monthly Archives: Temmuz 2021

“BÖLGEMİZDE ÇAY DAMARLARIMIZDAKİ KAN GİBİDİR”

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ ALİM;

“BÖLGEMİZDE ÇAY DAMARLARIMIZDAKİ KAN GİBİDİR”

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim, Çay­kur Zi­ra­at Bo­ta­nik Çay Bah­çe­sin­de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, 1. Sür­gün kam­pan­ya de­ğer­len­dir­me­si ve bu ayın or­ta­la­rın­da baş­la­ya­cak olan 2. sür­gün kam­pan­ya­sı ha­zır­lık­la­rıy­la il­gi­li basın men­sup­la­rı­na önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Rize de görev yapan ya­zı­lı ve gör­sel medya men­sup­la­rıy­la Çay­kur Zi­ra­at çay bah­çe­sin­de bir araya ge­le­rek, Çay­kur Mayıs ayın­da üre­ti­ci­ler­den satın al­dı­ğı 123.715 ton yaş çay öde­me­le­ri­nin genel top­la­mı olan; 468 Mil­yon 155 bin TL’nin üre­ti­ci­le­rin he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı, Ha­zi­ran ayın­da satın alı­nan 190.785 ton yaş çay be­de­li top­la­mın­da 738 mil­yon TL. ol­du­ğu­nu ve bir son­ra­ki ay öde­me­si­ne baş­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, “Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze Mayıs ayı yaş çay ala­cak­la­rı­nın öden­me­si­ne baş­lan­dı­ğı müj­de­si­nin ya­nın­da, ikin­ci bir müjde de kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si des­tek­le­me pa­ra­la­rı­nın da bay­ram ön­ce­si öde­ne­ce­ği ha­be­riy­le baş­lı­yo­rum.
1. sür­gün yaş çay kam­pan­ya­mı­zı hu­zur­lu bir or­tam­da ta­mam­la­mış olduk. Çay­kur ta­ri­hi­nin en yük­sek yaş çay alımı olan, 314 bin 500 ton yaş çay ala­rak ta­ri­hi bir re­ko­ra imza atmış olduk.
1. Sür­gü­nü 33 günde ta­mam­la­dık. 2020 yı­lın­da 30 günde ta­mam­la­dı­ğı­mız 1. sür­gün­de üre­ti­ci­le­ri­miz­den 246 bin ton yaş çay satın al­mış­tık. Es­ki­den 1. sür­gün yaş çay ha­sa­dı or­ta­la­ma 45 günde ta­mam­la­nır­dı. Gün­lük ka­pa­si­te­miz 9.050 ton ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ter­cih­le­ri­nin Çay­kur ol­ma­sı neden ile yine ilk defa bu ka­pa­si­te­nin çok üs­tü­ne çı­ka­rak bu sezon 11 bin ton, 12 bin ton ka­pa­si­te­si­ne yakın alım­lar ger­çek­leş­tir­dik. Bazen bir gün er­te­le­mey­le ama hiç­bir şe­kil­de çayı yak­ma­dan, çayı zayi et­me­den iş­le­me­yi ba­şar­mış olduk. Genç­li­ğim­den bu yana çay muh­ta­sil ola­rak çayı iyi bilen ve halen çay top­la­yan bir üre­ti­ci ola­rak hep söy­le­rim, çay Allah’ın bize lüt­fet­ti­ği önem­li bir ni­met­tir. Ve yine derim ki, çay böl­ge­miz­de da­mar­la­rı­mız­da­ki kan gi­bi­dir. Siz­ler­de bi­li­yor­su­nuz ki, böl­ge­de Çay­kur ol­ma­dı­ğı zaman ça­yı­mı­zın­da de­ğe­ri olmaz. Son bir­kaç yıl­dır yaş yap­ra­ğın ya­nın­da çay­dan artan tüm atık­la­rı de­ğer­len­di­ren ve eko­no­mi­mi­ze ka­zan­dı­ran te­sis­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik. Çay atık­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren çay ekst­ra­tı üre­ti­mi­ni ku­ru­luş olduk. 17 Mayıs’ta baş­la­yan kam­pan­ya­mız­da 50 bin ton kuru çay sto­ku­muz vardı. 2020 yı­lın­da gelen sto­ku­muz­la 58 bin ton kuru çay sa­tı­şı gibi bir rakam ba­şa­rı­sı elde ettik. Te­şek­kü­lü­müz ça­lı­şan­la­rı hak­kın­da kısa bilgi ve­recek olur­sam, 1193 memur per­so­ne­li­miz, 10 bin 150 ça­lı­şan iş­çi­miz mev­cut­tur. Her yıl emek­li olan sa­yı­sı kadar işçi alımı ger­çek­le­şi­yor. Yılda 700 ile 900 ara­sın­da ça­lı­şa­nı­mız emek­li olu­yor. Bütün bu ve­rim­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zı 2 yıl­dır ül­ke­miz­de ve dün­ya­da devam eden pan­de­mi or­ta­mın­da yü­rü­tü­yo­ruz. Çay­kur ola­rak ko­ra­na­vi­rüs ris­ki­ne karşı dev­le­ti­mi­zin almış ol­du­ğu tüm kural ve ka­ide­le­ri baş­lan­gı­cın­dan bu yana ta­viz­siz uy­gu­lu­yo­ruz. Bu za­ma­na kadar Ko­vit-19 has­ta­lı­ğın­da her hangi bir per­so­ne­li­mi­zi çok şükür kay­bet­me­dik. Zaten tar­la­da çay top­la­mak kor­na­dan uzak kal­mak de­mek­tir. Böl­ge­miz­de sı­cak­la­rın yük­sek sey­ret­me­ye baş­la­dı­gı bu gün­ler­de tüm çay fab­ri­ka­la­rı­mız­da 2. sür­gün bakım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­mız 24 saat devam et­mek­te­dir. Bütün fab­ri­ka­la­rı­mız­da ve çay alım yer­le­ri­miz­de 1 ki­log­ram çayı bile de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Hiç­bir nok­ta­da is­ra­fa asla izin ver­mi­yo­ruz. İnşal­lah yakın bir ta­rih­te baş­la­ya­cak olan 2. sür­gün kam­pan­ya­mı­zın, Mayıs ayın­dan daha iyi ol­ma­sı­nı Allah’tan di­li­yo­rum. ”diye ko­nuş­tu.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi 8. Dönem Mezunlarını Verdi

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­sin­den mezun olan 93 hekim için üni­ver­si­te­de tören dü­zen­len­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si 2020-2021 Aka­de­mik Yılı Me­zu­ni­yet Tö­re­ni Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ril­di.
Tören, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın söy­len­me­si ile baş­la­dı.
Tıp Fa­kül­te­si 2020-2021 Aka­de­mik Yılı dönem bi­rin­ci­si Şev­val Çolak mezun öğ­ren­ci­ler adına ko­nuş­ma­sı­nı yaptı ve me­zu­ni­yet kü­tü­ğü­ne pla­ka­sı­nı çaktı.
Tö­ren­de, Tıp Fa­kül­te­si Dekan Ve­ki­li Prof. Dr. Le­vent Tüm­ka­ya ve Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
Rek­tö­rü­müz ko­nuş­ma­sı­na, Tıp Fa­kül­te­si 2020-2021 Aka­de­mik Yılı Me­zu­ni­yet Tö­re­ni’ne ka­tı­lan­la­rı se­lam­la­ya­rak baş­la­dı.
Henüz on beş yıl­lık bir üni­ver­si­te ol­ma­mı­za rağ­men eği­tim-öğ­re­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me alt­ya­pı­sı, aka­de­mik kadro, eği­tim ka­li­te­si, ku­rum­sal­laş­ma gibi bir­çok alan­da biz­den çok daha önce ku­rul­muş olan üni­ver­si­te­le­ri ge­ri­de bı­ra­ka­rak önem­li ba­şa­rı­lar elde et­ti­ği­mi­zi ifade eden Rek­tö­rü­müz, “Şu anda Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de 15 Fa­kül­te, 3 Yük­se­ko­kul, 6 Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu, 1 Ens­ti­tü, 17 Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi ve 141 fark­lı dip­lo­ma prog­ra­mı bu­lun­mak­ta­dır. Bu aka­de­mik bi­rim­ler­de 520’si öğ­re­tim üyesi olmak üzere top­lam­da 1217 öğ­re­tim ele­ma­nı görev yap­mak­ta; 685 ta­ne­si dün­ya­nın fark­lı ül­ke­le­rin­den gelen ulus­la­ra­ra­sı öğ­ren­ci­ler olmak üzere yak­la­şık 18.000 öğ­ren­ci eği­tim-öğ­re­tim gör­mek­te­dir. 81 ili­miz­den ve 52 fark­lı ül­ke­den öğ­ren­ci­ye sahip bir üni­ver­si­te­yiz.” dedi. Pan­de­mi şart­la­rı­na rağ­men Üni­ver­si­te­mi­zin aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı­sı­nın her geçen gün yük­sel­di­ği­ni be­lir­ten Rek­tö­rü­müz, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin her alan­da ge­li­şim ve de­ği­şim tren­di­ni ya­ka­la­mış bir üni­ver­si­te ola­rak yo­lu­na devam et­ti­ği­ni ifade etti. Rek­tö­rü­müz ko­nuş­ma­sı­nı, “Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin el­le­ri öpü­le­si an­ne­le­ri, ba­ba­la­rı ve kıy­met­li aile­le­ri, siz­ler bugün bu­ra­ya göz nu­ru­nuz, bi­ri­cik yav­ru­la­rı­nı­zın se­vinç­le­ri­ni pay­laş­mak ve bu mutlu gün­le­rin­de on­la­rın ya­nın­da olmak, altı sene önce biz­le­re ema­net et­ti­ği­niz ema­net­le­ri­ni­zi geri almak için gel­di­niz. Şunu iyi bi­li­niz ki gü­ven­lik gö­rev­li­sin­den fa­kül­te­nin de­ka­nı­na ve üni­ver­si­te­nin rek­tö­rü­ne va­rın­ca­ya kadar Üni­ver­si­te­mi­zin bütün per­so­ne­li on­la­rın en iyi şe­kil­de ye­tiş­me­le­ri için el­le­rin­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tı­lar.” di­ye­rek ta­mam­la­dı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan, fa­kül­te bi­rin­ci­si Şev­val Çolak’a, Rize Vali Ve­ki­li Bay­ram Sağır, fa­kül­te ikin­ci­si Şakir Arı­man’a Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, fa­kül­te üçün­cü­sü Cafer Yel­ken­ci’ye Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ta­ra­fın­dan pla­ket tak­dim edil­di. Daha sonra, RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Kli­nik Si­mü­las­yon Eği­tim Mer­ke­zin­de ger­çek­le­şen R-SİM oyun­la­rın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri ve­ril­di ve 8. Dönem me­zun­la­rı için dip­lo­ma tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­di. Tö­re­nin so­nun­da, Prof. Dr. Recep Bedir mezun öğ­ren­ci­le­re he­kim­lik an­dı­nı okut­tu ve öğ­ren­ci­ler me­zu­ni­yet­le­ri­ni kep­le­ri­ni ha­va­ya fır­la­ta­rak kut­la­dı. Tö­re­ne, Rize Vali Ve­ki­li Bay­ram Sağır, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Üni­ver­si­te­miz yö­ne­ti­ci­le­ri ve aka­de­mik per­so­nel ka­tıl­dı.

Haber Merkezi

“Anadolu Basınının idam fermanı”

TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir:

“Anadolu Basınının idam fermanı”

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­kan Ve­ki­li Cafer Esen­de­mir, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ta­sar­ruf Ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da Basın ve Yayın gi­der­le­ri­ne iliş­kin yeni dü­zen­le­me­nin Ana­do­lu ba­sı­nı­nın idam fer­ma­nı ni­te­li­ğin­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Kırk­la­re­li Medya Men­sup­la­rı Ce­mi­ye­ti’nin bugün ger­çek­leş­ti­ri­len genel ku­ru­lun­da bu ko­nuy­la il­gi­li ko­nu­şan Esen­de­mir, “Yeni dü­zen­le­me, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın gün­lük ga­ze­te alımı ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı ve görev alanı ile il­gi­li ol­ma­yan ya­yın­la­ra abone olu­na­ma­ya­ca­ğı­nı kap­sa­mak­ta­dır. Bu dü­zen­le­me Ana­do­lu ba­sı­nı için adeta idam fer­ma­nı­dır.
Ga­ze­te­le­rin elekt­ri­ği­ni ve su­yu­nu kes­mek­le eş­de­ğer­dir. Ana­do­lu ba­sı­nı bu zorlu sü­reç­te dev­let­ten des­tek bek­ler­ken tam ak­si­ne Ana­do­lu ba­sı­nı­nı çok güç du­ru­ma dü­şü­recek bir uy­gu­la­ma ile karşı kar­şı­ya kal­mış­tır.
Bu yan­lış­tan bir an önce dö­nül­me­li­dir” diye ko­nuş­tu.
En mağ­dur mes­lek gru­bu­yuz TGF Genel Baş­kan Ve­ki­li Cafer Esen­de­mir, Tür­ki­ye’de tüm mes­lek grup­la­rı içe­ri­sin­de en mağ­dur ve en sı­kın­tı­lı mes­lek grubu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti;
“Son yıl­lar­da çok zor şart­lar al­tın­da yaşam mü­ca­de­le­si veren ve ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şan Ana­do­lu ba­sı­nı, pan­de­mi dö­ne­min­de iyice sı­kın­tı­lı bir du­ru­ma düş­müş­tür. Bir­çok mes­lek gru­bu­na çe­şit­li des­tek­ler ve yar­dım­lar sağ­la­nır­ken ma­ale­sef basın ca­mi­ası­na ye­ter­li des­tek ve­ril­me­di. Bu yet­mez­miş gibi şimdi de iyice güç du­ru­ma so­kul­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.
Ga­ze­te­ler ça­lı­şan­la­rı­nın ma­aşı­nı öde­mek­te zor­la­nır­ken yeni ta­sar­ruf ge­nel­ge­siy­le iyice zor du­rum­da ka­la­cak. Ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­nin önce Ana­do­lu ba­sı­nın­dan baş­la­ma­sı ol­duk­ça dü­şün­dü­rü­cü­dür.
Ana­do­lu ba­sı­nı Kur­tu­luş Sa­va­şı’ndan bu yana her zaman va­ta­nı­nın ve mil­le­ti­nin ya­nın­da olmuş, hal­kın gözü ve ku­la­ğı ha­li­ne gel­miş, de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­mez un­su­ru ol­muş­tur.
Ana­do­lu ba­sı­nı­na nefes al­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir­ken iyice ne­fes­siz bı­rak­ma­ya ça­lış­mak büyük bir ha­ta­dır.
Bir an önce bu ha­ta­dan dö­nül­me­si ve Ana­do­lu ba­sı­nı­na sahip çı­kıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI