ZİL-HİCCE AYI NEDİR? FAZİLETİ NELERDİR?

Kur­ban bay­ra­mı­nın bu­lun­du­ğu aya Zil-hic­ce ayı denir. Zil-hic­ce ayı­nın ilk on gü­nün­de ya­pı­lan iba­det­le­rin kıy­me­ti çok­tur. Bu hu­sus­ta­ki ha­dis-i şe­rif­ler­den bir­ka­çı şöy­le­dir:
“Zil-hic­ce­nin ilk gün­le­rin­de tu­tu­lan oruç, bir yıl oruç tut­ma­ya, bir ge­ce­si­ni ihya etmek de Kadir ge­ce­si­ni ihya et­me­ye be­del­dir.” [İbni Mace]
“Zil-hic­ce­nin ilk on ge­ce-sin­de ya­pı­lan amel için, 700 misli sevap ve­ri­lir.” [Bey­he­ki]
“Ter­vi­ye günü oruç tutup, günah söz söy­le­me­yen Müs­lü­man Cen­ne­te girer.”
[Ramuz]
“Zil-hic­ce­nin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiş veya cihad eden­le­re yüz at ver­miş veya Kâbe’ye kur­ban için yüz deve gön­der­miş gibi sevap alır.” [R. Na­sı­hin]
“Zil-hic­ce­nin ilk on günü fa­zi­let­te bin güne, Arefe gü­nüy­se on bin güne eşit­tir.” [Bey­he­ki]
“Allah in­din­de Zil-hic-ce­nin ilk on gü­nün­de ya­pı­lan amel­ler­den daha kıy­met­li­si yok­tur. Bu­gün­ler­de tes­bi­hi, tah­mi­di, teh­li­li ve tek­bi­ri çok söy­le­yin! [Ta­be­ra­ni]
Es­hâb-ı kirâm; (Ya Re­sû­lal­lah! Bu ayın ilk gün­le­ri ya­pı­lan amel­ler, Allah yo­lun­da­ki ci­had­dan da mı daha kıy­met­li­dir?) de­dik­le­rin­de;
“Evet, ci­had­dan da kıy­met­li­dir. Ancak ca­nı­nı, ma­lı­nı esir­ge­me­den harbe gidip şehit ola­nın ci­ha­dı daha kıy­met­li­dir.” bu­yur­du.
[Bu­ha­ri] Haz­ret-i Ebüd­der­da bu­yur­du:
Zil-hic­ce­nin ilk 9 günü oruç tut­ma­lı, çok sa­da­ka ver­me­li ve çok dua ve is­tiğ­far et­me­li­dir! Çünkü Re­sû­lul­lah; “Bu on günün hayır ve be­re­ke­tin­den mah­rum ka­la­na ya­zık­lar olsun!” bu­yur­du.
Zil-hic­ce­nin ilk dokuz günü oruç tu­ta­nın, ömrü be­re­ket­li olur, malı ço­ğa­lır, çoluk ço­cu­ğu be­lâ­lar­dan mu­ha­fa­za olur, gü­nah­la­rı af­fo­lur, iyi­lik­le­ri­ne kat kat sevap ve­ri­lir, ölür­ken kolay can verir, kabri ay­dın­la­nır. Cen­net­te yük­sek de­re­ce­le­re ka­vu­şur. (Şir’a)
Bu on gün için­de Eh­li-sün­ne­te uygun bir kitap oku­mak çok se­vap­tır. Din il­mi­ni, Eh­li-sün­net iti­ka­dı­nı öğ­ren­mek kadın erkek her­ke­se farz­dır. Ço­cuk­la­ra öğ­ret­mek, bi­rin­ci gö­rev­dir.
Kay­nak: Tam İlmi­hal