Yüksek Vakada ‘Yaz Göçü’ Vurgusu

SAĞ­LIK Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs risk ha­ri­ta­sın­da, en çok vaka gö­rü­len iller ara­sın­da Rize 95,54’luk oran­la 5’inci sı­ra­da yer aldı.Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana Bilim Dalı öğ­re­tim üyesi Dr. Uğur Kos­ta­koğ­lu, ‘İl dı­şın­dan ge­len­ler­le yazın nü­fu­su­muz üçe kat­la­nı­yor, de­net­le­me ve kont­ro­lün üs­te­sin­den ge­le­me­me gibi bir du­rum­da­yız. Kendi ted­bi­ri­miz al­ma­lı­yız’ dedi.

Sağ­lık Ba­ka­nı Koca’nın il­le­re göre açık­la­dı­ğı, 12-18 Ha­zi­ran haf­ta­sı­nın ko­ro­na­vi­rüs risk ha­ri­ta­sın­da Rize’nin 100 bin ki­şi­de 96,99 olan vaka sa­yı­sı, 19-25 Ha­zi­ran haf­ta­sı­nın gün­cel ha­ri­ta­sın­da 95,54’e ge­ri­le­di. Kent, ülke ge­ne­lin­de gün­cel ha­ri­ta­da en çok vaka gö­rü­len iller ara­sın­da 5’inci sı­ra­da yer aldı. RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana Bilim Dalı öğ­re­tim üyesi Dr. Uğur Kos­ta­koğ­lu ko­ro­na­vi­rüs sü­re­ci­nin or­ta­ya çıkan mu­tant vi­rüs­ler­le devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek ‘Bu mu­tant­lar do­la­yı­sıy­la izo­las­yon sü­re­miz uzadı. Bu­la­şı­cı­lık hız­lan­dı. Aşı­lan­ma sü­re­ci­ni hızlı bir şe­kil­de devam et­ti­re­rek has­ta­lı­ğın önüne geç­me­yi he­def­li­yo­ruz’ dedi.
‘COVİD’İ ÇOK SEVİYORUZ, ÖPÜ­ŞÜ­YOR, KU­CAK­LA­ŞI­YO­RUZ’
Rize’nin çok göç alan bir il ol­du­ğu­nu vu­gu­la­yan Dr. Kos­ta­koğ­lu şun­la­rı dedi: ‘Şeh­ri­miz hem çaya bağlı ola­rak hem de il dı­şın­da bu­lu­nan hem­şe­ri­le­ri­miz do­la­yı­sıy­la çok göç alı­yor. İl dı­şın­dan ge­len­ler­le yazın nü­fu­su­muz üçe kat­la­nı­yor, de­net­le­me ve kont­ro­lün üs­te­sin­den ge­le­me­me gibi bir du­rum­da­yız. Kendi ted­bi­ri­miz al­ma­lı­yız. Ge­len­ler­de ne yazık ki izo­las­yo­na dik­kat ede­mi­yor­lar. Ben ‘çok se­vi­yo­ruz covid’i hep ku­cak­la­şı­yo­ruz, öpü­şü­yo­ruz’ di­yo­rum. Do­la­yı­sı ile Rize’de ne yazık ki 100 bin ki­şi­de 95’i bul­duk. Bir ara 84’lere kadar düşüp ümit­len­miş­tik ama ol­ma­dı. Bu 95 oranı 100 olur mu’ Olur. Bizim artık ger­çek ma­na­da çaba gös­ter­me­miz ge­re­ki­yor. Ra­kam­la­rın ye­ni­den 95’i gör­me­si bizim ku­ral­la­ra uya­ma­dı­ğı­mı­zı gös­te­ri­yor.?

‘NÜFUS AR­TI­YOR, TEDBİRLERE UYUL­MU­YOR’
Ted­bir­le­re uyul­ma­dı­ğın­dan dert yanan Güler Ba­kır­cı ise “Ne yazık hiç dik­kat et­mi­yo­ruz. Has­ta­lık­tan ölen­ler­den ibret al­mı­yo­ruz. İl dı­şın­dan ge­len­ler hiç bek­le­mi­yor, sa­rıl­mak öpmek bir­bi­ri­ne gidip gel­mek ser­best. Sonra has­ta­lık­tan öldü diye üzül­me­ye­lim suç­lu­su biziz? dedi. Mecit Güçlü ‘Rize ufak bir şehir ama nüfus yo­ğun­lu­ğu yaz­la­rı çok ar­tı­yor Bu yılda arttı. Vaka so­nuç­la­rı da or­ta­da’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi