Kamuda tasarruf tedbirleri!

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın har­ca­ma­la­rın­da ta­sar­ruf sağ­lan­ma­sı, bü­rok­ra­si­nin azal­tıl­ma­sı, kamu kay­nak­la­rı­nın et­ki­li ve ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la bir ge­nel­ge ya­yım­la­dı.

Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel­ge­si’ne göre, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan yurt için­de ve yurt dı­şın­da hiç­bir su­ret­te hiz­met bi­na­sı, loj­man ve sos­yal tesis gibi bi­na­lar için arsa ve arazi satın alın­ma­ya­cak.
Yeni ki­ra­la­ma ya­pıl­ma­ya­cak ve yeni in­şa­ata baş­lan­ma­ya­cak.
Yeni araç alın­ma­ya­cak
Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, acil ve zo­run­lu hal­ler dı­şın­da her ne su­ret­le olur­sa olsun yeni araç satın ala­ma­ya­cak.
Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın hiz­met içi eği­tim ve kon­fe­rans gibi fa­ali­yet­le­ri uzak­tan eri­şim yön­tem­le­riy­le ya­pı­la­cak.
Kut­la­ma­lar­da mas­raf ya­pıl­ma­ya­cak
Zo­run­lu hal­ler­de ya­pı­la­cak yurt dışı ge­çi­ci gö­rev­len­dir­me­ler, ba­kan­lık­lar­da bakan ona­yıy­la, diğer ku­rum­lar­da il­gi­li üst yö­ne­ti­ci­nin onayı ile ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
Ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar ile milli bay­ram­lar hariç diğer kut­la­ma­lar­da yemek ve he­di­ye ve­ril­me­yecek, kok­teyl dü­zen­len­me­yecek.

Haber Merkezi