HAMİLELER COVID-19 SÜRECİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Pan­de­mi ko­şul­la­rın­da uy­gu­la­nan ön­lem­ler es­ne­til­se de belli grup­ta­ki ki­şi­ler ken­di­ni ko­ru­ma­ya özel­lik­le dik­kat et­me­li. Ha­mi­le ka­dın­lar Co­vid-19 ile mü­ca­de­le sü­re­cin­de orta de­re­ce risk gru­bun­da yer alı­yor. Bu grup­ta­ki ki­şi­le­rin uy­ma­sı ge­re­ken ku­ral­la­ra ge­be­ler de uy­ma­lı. Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uz­ma­nı Op.​Dr. Esra Çabuk Cö­mert ha­mi­le­lik sü­re­cin­de Co­vid-19’u her yö­nüy­le ele ala­rak ha­mi­le­le­re şu öne­ri­ler­de bu­lun­du.

Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Co­vid-19, fark­lı var­yas­yon­la­rı ile gün­dem­de kal­ma­ya devam edi­yor. Ül­ke­miz­de uy­gu­la­nan Co­vid-19 ön­lem­le­rin­de es­ne­til­me­le­re gi­di­lir­ken ha­mi­le­ler ken­di­le­ri­ne dik­kat et­me­ye ve sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­ya devam et­me­li­ler, semp­tom­la­rı gös­te­ren ki­şi­ler­den uzak kal­ma­lı­lar. Op.​Dr. Esra Çabuk Cö­mert Co­vid-19 sü­re­cin­de ha­mi­le­le­re özel­lik­le şu ko­nu­lar­da öne­ri­ler­de bu­lun­du:

  1. Haf­ta­yı aşan ha­mi­le­ler ekst­ra dik­kat et­me­li
    Sağ­lık­lı bir ha­mi­le­lik ge­çir­mek ve za­ma­nın­da, sağ­lık­lı bir doğum ger­çek­leş­tir­mek için ha­mi­le­ler ön­lem­le­ri uy­gu­la­ma ko­nu­sun­da özen­li ol­ma­lı­lar. Ha­mi­le­li­ğin iler­le­yip, be­be­ğin belli bir bü­yü­me se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ğı 28.​haf­ta­dan iti­ba­ren ha­mi­le ka­dın­lar ken­di­le­ri­ne ekst­ra dik­kat et­me­li­ler. Dam­la­cık, hava yo­luy­la, ağız ve burun sal­gı­la­rı ara­cı­lı­ğı ile bu­la­şan Co­vid-19 vi­rü­sü­ne karşı ha­mi­le­ler sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­lı ve maske tak­ma­ya devam et­me­li­ler.
    Ha­mi­le­ler evde kal­dık­la­rı sü­re­de ha­re­ket­siz kal­ma­ma­lı
    Bir dönem so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ki­şi­ler evde ve daha ha­re­ket­siz hal­dey­di­ler. Şimdi ise kont­rol­lü ser­best­leş­me ile ki­şi­ler açık ha­vada ve sos­yal ya­şa­mın içe­ri­sin­de daha aktif ola­bi­le­cek­ler. Ken­di­le­ri­ni ko­ru­mak veya din­len­mek için evde kal­ma­yı ter­cih eden ha­mi­le­ler kan pıh­tı­laş­ma ris­ki­ni azalt­mak için ev içe­ri­sin­de de ha­re­ket ha­lin­de ol­ma­ya ça­lış­ma­lı ve bol sıvı tü­ket­me­li­ler. Co­vid-19 semp­tom­la­rı gös­te­ren ha­mi­le­le­rin yap­ma­sı ge­re­ken­ler
  2. Co­vid-19’un ana semp­tom­la­rı yük­sek ateş, sü­rek­li ök­sü­rük ve koku, tat du­yu­sun­da ya­şa­nan ka­yıp­tır. Yeni var­yas­yon­lar­da fark­lı semp­tom­lar da bu­lun­mak­ta­dır. Ken­di­sin­de boğaz ağ­rı­sı, yor­gun­luk, baş ağ­rı­sı, kon­junk­ti­vit gibi fark­lı semp­tom­lar da fark eden ha­mi­le ka­dın­lar dok­to­ru­na ko­nu­yu haber ver­me­li­ler ve test yap­tır­ma­lı­lar. Çıkan so­nu­ca göre ken­di­le­ri­ni ko­ru­ma­ya al­ma­lı, bu­la­şı­cı­lı­ğı ön­le­mek için de ka­ran­ti­na­da kal­ma­lı­lar. Ha­mi­le­le­rin Co­vid-19 se­be­biy­le dok­tor­la­rı ile olan rutin ran­de­vu­la­rı­nı ak­sat­ma­ma­la­rı ge­re­kir. Op. Dr. Esra Çabuk Cö­mert’in ha­mi­le­lik­te anne vü­cu­dun­da ve psi­ko­lo­ji­sin­de ya­şa­nan de­ği­şim­le­re, be­be­ğin hafta hafta ge­li­şi­mi­ne ve Co­vid-19 sü­re­cin­de ha­mi­le­li­ğe dair daha geniş görüş ve öne­ri­le­ri “Ge­be­li­ğe Dair Her Şey” adlı ki­ta­bın­da yer alı­yor.


Ha­ber-Fo­to: Esra Ata­ye­ter