Aşı kişinin sevdiklerine ve tüm topluma karşı yapacağı bir iyilik ve vazifedir!

Ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi ili­miz­de de pan­de­mi­nin baş­lan­gı­cın­dan bu­gü­ne dek çok zorlu bir süreç ya­şan­mış­tır.

Bu­gü­ne dek çok emek­ler sarf edil­miş, çok mağ­du­ri­yet­ler ya­şan­mış, çok ha­yat­lar kay­be­dil­miş ve çok acı­lar çe­kil­miş­tir.
Baş­tan beri en büyük umut ola­rak gör­dü­ğü­müz, bu­lun­ma­sı ve kul­la­nı­ma gi­re­bil­me­si için büyük özlem ve sa­bır­la bek­le­di­ği­miz şüp­he­siz en de­ğer­li mü­ca­de­le ve kur­tu­luş yön­te­mi aşı ol­muş­tur.
Halı ha­zır­da vi­rü­sün ber­ta­raf edi­le­bil­me­si için baş­ka­ca da et­ki­li bir yol yok­tur.
Aşı­la­rın uy­gu­lan­ma­ya baş­la­ma­sı ile be­ra­ber has­ta­ne­le­re baş­vu­ru­lar azal­mış, özel­lik­le yoğun bakım ya­tış­la­rı ve do­la­yı­sıy­la da vefat sa­yı­sı da ciddi bir şe­kil­de dü­şü­şe geç­miş­tir.
Şuan iti­ba­riy­le has­ta­ne ser­vis ve yoğun ba­kım­la­rı­mız­da yatan has­ta­la­rı­mız in­ce­len­di­ğin­de çok büyük bir kıs­mı­nın bir şe­kil­de aşı ol­ma­yan kim­se­ler­den oluş­tu­ğu gö­rül­mek­te­dir.
Özel­lik­le de aşı­lan­ma ora­nın daha düşük ol­du­ğu 45 yaş altı kim­se­le­rin kovid se­be­biy­le daha çok yatan grubu oluş­tur­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.
Özet­le; aşı olan kim­se­le­rin has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­ma riski net bir şe­kil­de çok daha az ol­mak­ta ve has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­sa­lar dahi bu has­ta­lı­ğı çok çok daha hafif ge­çir­mek­te­dir­ler.
Eli­miz­de böy­le­si­ne et­ki­li ve kolay ula­şı­la­bi­len bir aşı fak­tö­rü var­ken her­han­gi bir se­bep­le bunu yap­tır­ma­yıp, son­ra­sın­da da ser­vis­le­re hatta yoğun ba­kım­la­ra düşen in­san­la­rı­mı­zı gör­mek başta biz sağ­lık­çı­la­rı de­rin­den üz­mek­te­dir.
Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki aşı­nın kı­sır­lık yap­tı­ğı, kan­se­re sebep ola­ca­ğı, aşı olan ki­şi­le­re çip ta­kıl­dı­ğı gibi çağ­rı­şım­lar ta­ma­men bi­lim­sel te­mel­ler­den uzak uy­dur­ma fi­kir­ler­dir.
Tüm bu se­bep­ler­le 18 yaş üstü her­ke­si ayak­la­rı­na kadar gelen bu fır­sa­tı tep­me­me­ye, akıl­cı, aile ve top­lu­mun ge­ne­li­ni dü­şü­nen bir yak­la­şım ile ha­re­ket et­me­ye, aşı ol­ma­ya davet edi­yo­ruz.
Va­tan­da­şı­mız aşıya rahat ula­şa­bil­sin diye tüm ili­miz ge­ne­lin­de Ko­vid-19 aşı­la­rı sağ­lık te­sis­le­ri­miz­de ran­de­vu­suz ya­pıl­mak­ta­dır.
Aşı olmak ki­şi­nin sa­de­ce ken­di­si­ne değil, sev­dik­le­ri­ne ve tüm top­lu­ma karşı ya­pa­ca­ğı bir iyi­lik ve va­zi­fe­dir.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI