Monthly Archives: Temmuz 2021

Kamuda tasarruf tedbirleri!

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın har­ca­ma­la­rın­da ta­sar­ruf sağ­lan­ma­sı, bü­rok­ra­si­nin azal­tıl­ma­sı, kamu kay­nak­la­rı­nın et­ki­li ve ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la bir ge­nel­ge ya­yım­la­dı.

Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel­ge­si’ne göre, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan yurt için­de ve yurt dı­şın­da hiç­bir su­ret­te hiz­met bi­na­sı, loj­man ve sos­yal tesis gibi bi­na­lar için arsa ve arazi satın alın­ma­ya­cak.
Yeni ki­ra­la­ma ya­pıl­ma­ya­cak ve yeni in­şa­ata baş­lan­ma­ya­cak.
Yeni araç alın­ma­ya­cak
Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, acil ve zo­run­lu hal­ler dı­şın­da her ne su­ret­le olur­sa olsun yeni araç satın ala­ma­ya­cak.
Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın hiz­met içi eği­tim ve kon­fe­rans gibi fa­ali­yet­le­ri uzak­tan eri­şim yön­tem­le­riy­le ya­pı­la­cak.
Kut­la­ma­lar­da mas­raf ya­pıl­ma­ya­cak
Zo­run­lu hal­ler­de ya­pı­la­cak yurt dışı ge­çi­ci gö­rev­len­dir­me­ler, ba­kan­lık­lar­da bakan ona­yıy­la, diğer ku­rum­lar­da il­gi­li üst yö­ne­ti­ci­nin onayı ile ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
Ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar ile milli bay­ram­lar hariç diğer kut­la­ma­lar­da yemek ve he­di­ye ve­ril­me­yecek, kok­teyl dü­zen­len­me­yecek.

Haber Merkezi

Yüksek Vakada ‘Yaz Göçü’ Vurgusu

SAĞ­LIK Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs risk ha­ri­ta­sın­da, en çok vaka gö­rü­len iller ara­sın­da Rize 95,54’luk oran­la 5’inci sı­ra­da yer aldı.Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana Bilim Dalı öğ­re­tim üyesi Dr. Uğur Kos­ta­koğ­lu, ‘İl dı­şın­dan ge­len­ler­le yazın nü­fu­su­muz üçe kat­la­nı­yor, de­net­le­me ve kont­ro­lün üs­te­sin­den ge­le­me­me gibi bir du­rum­da­yız. Kendi ted­bi­ri­miz al­ma­lı­yız’ dedi.

Sağ­lık Ba­ka­nı Koca’nın il­le­re göre açık­la­dı­ğı, 12-18 Ha­zi­ran haf­ta­sı­nın ko­ro­na­vi­rüs risk ha­ri­ta­sın­da Rize’nin 100 bin ki­şi­de 96,99 olan vaka sa­yı­sı, 19-25 Ha­zi­ran haf­ta­sı­nın gün­cel ha­ri­ta­sın­da 95,54’e ge­ri­le­di. Kent, ülke ge­ne­lin­de gün­cel ha­ri­ta­da en çok vaka gö­rü­len iller ara­sın­da 5’inci sı­ra­da yer aldı. RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana Bilim Dalı öğ­re­tim üyesi Dr. Uğur Kos­ta­koğ­lu ko­ro­na­vi­rüs sü­re­ci­nin or­ta­ya çıkan mu­tant vi­rüs­ler­le devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek ‘Bu mu­tant­lar do­la­yı­sıy­la izo­las­yon sü­re­miz uzadı. Bu­la­şı­cı­lık hız­lan­dı. Aşı­lan­ma sü­re­ci­ni hızlı bir şe­kil­de devam et­ti­re­rek has­ta­lı­ğın önüne geç­me­yi he­def­li­yo­ruz’ dedi.
‘COVİD’İ ÇOK SEVİYORUZ, ÖPÜ­ŞÜ­YOR, KU­CAK­LA­ŞI­YO­RUZ’
Rize’nin çok göç alan bir il ol­du­ğu­nu vu­gu­la­yan Dr. Kos­ta­koğ­lu şun­la­rı dedi: ‘Şeh­ri­miz hem çaya bağlı ola­rak hem de il dı­şın­da bu­lu­nan hem­şe­ri­le­ri­miz do­la­yı­sıy­la çok göç alı­yor. İl dı­şın­dan ge­len­ler­le yazın nü­fu­su­muz üçe kat­la­nı­yor, de­net­le­me ve kont­ro­lün üs­te­sin­den ge­le­me­me gibi bir du­rum­da­yız. Kendi ted­bi­ri­miz al­ma­lı­yız. Ge­len­ler­de ne yazık ki izo­las­yo­na dik­kat ede­mi­yor­lar. Ben ‘çok se­vi­yo­ruz covid’i hep ku­cak­la­şı­yo­ruz, öpü­şü­yo­ruz’ di­yo­rum. Do­la­yı­sı ile Rize’de ne yazık ki 100 bin ki­şi­de 95’i bul­duk. Bir ara 84’lere kadar düşüp ümit­len­miş­tik ama ol­ma­dı. Bu 95 oranı 100 olur mu’ Olur. Bizim artık ger­çek ma­na­da çaba gös­ter­me­miz ge­re­ki­yor. Ra­kam­la­rın ye­ni­den 95’i gör­me­si bizim ku­ral­la­ra uya­ma­dı­ğı­mı­zı gös­te­ri­yor.?

‘NÜFUS AR­TI­YOR, TEDBİRLERE UYUL­MU­YOR’
Ted­bir­le­re uyul­ma­dı­ğın­dan dert yanan Güler Ba­kır­cı ise “Ne yazık hiç dik­kat et­mi­yo­ruz. Has­ta­lık­tan ölen­ler­den ibret al­mı­yo­ruz. İl dı­şın­dan ge­len­ler hiç bek­le­mi­yor, sa­rıl­mak öpmek bir­bi­ri­ne gidip gel­mek ser­best. Sonra has­ta­lık­tan öldü diye üzül­me­ye­lim suç­lu­su biziz? dedi. Mecit Güçlü ‘Rize ufak bir şehir ama nüfus yo­ğun­lu­ğu yaz­la­rı çok ar­tı­yor Bu yılda arttı. Vaka so­nuç­la­rı da or­ta­da’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

ZİL-HİCCE AYI NEDİR? FAZİLETİ NELERDİR?

Kur­ban bay­ra­mı­nın bu­lun­du­ğu aya Zil-hic­ce ayı denir. Zil-hic­ce ayı­nın ilk on gü­nün­de ya­pı­lan iba­det­le­rin kıy­me­ti çok­tur. Bu hu­sus­ta­ki ha­dis-i şe­rif­ler­den bir­ka­çı şöy­le­dir:
“Zil-hic­ce­nin ilk gün­le­rin­de tu­tu­lan oruç, bir yıl oruç tut­ma­ya, bir ge­ce­si­ni ihya etmek de Kadir ge­ce­si­ni ihya et­me­ye be­del­dir.” [İbni Mace]
“Zil-hic­ce­nin ilk on ge­ce-sin­de ya­pı­lan amel için, 700 misli sevap ve­ri­lir.” [Bey­he­ki]
“Ter­vi­ye günü oruç tutup, günah söz söy­le­me­yen Müs­lü­man Cen­ne­te girer.”
[Ramuz]
“Zil-hic­ce­nin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiş veya cihad eden­le­re yüz at ver­miş veya Kâbe’ye kur­ban için yüz deve gön­der­miş gibi sevap alır.” [R. Na­sı­hin]
“Zil-hic­ce­nin ilk on günü fa­zi­let­te bin güne, Arefe gü­nüy­se on bin güne eşit­tir.” [Bey­he­ki]
“Allah in­din­de Zil-hic-ce­nin ilk on gü­nün­de ya­pı­lan amel­ler­den daha kıy­met­li­si yok­tur. Bu­gün­ler­de tes­bi­hi, tah­mi­di, teh­li­li ve tek­bi­ri çok söy­le­yin! [Ta­be­ra­ni]
Es­hâb-ı kirâm; (Ya Re­sû­lal­lah! Bu ayın ilk gün­le­ri ya­pı­lan amel­ler, Allah yo­lun­da­ki ci­had­dan da mı daha kıy­met­li­dir?) de­dik­le­rin­de;
“Evet, ci­had­dan da kıy­met­li­dir. Ancak ca­nı­nı, ma­lı­nı esir­ge­me­den harbe gidip şehit ola­nın ci­ha­dı daha kıy­met­li­dir.” bu­yur­du.
[Bu­ha­ri] Haz­ret-i Ebüd­der­da bu­yur­du:
Zil-hic­ce­nin ilk 9 günü oruç tut­ma­lı, çok sa­da­ka ver­me­li ve çok dua ve is­tiğ­far et­me­li­dir! Çünkü Re­sû­lul­lah; “Bu on günün hayır ve be­re­ke­tin­den mah­rum ka­la­na ya­zık­lar olsun!” bu­yur­du.
Zil-hic­ce­nin ilk dokuz günü oruç tu­ta­nın, ömrü be­re­ket­li olur, malı ço­ğa­lır, çoluk ço­cu­ğu be­lâ­lar­dan mu­ha­fa­za olur, gü­nah­la­rı af­fo­lur, iyi­lik­le­ri­ne kat kat sevap ve­ri­lir, ölür­ken kolay can verir, kabri ay­dın­la­nır. Cen­net­te yük­sek de­re­ce­le­re ka­vu­şur. (Şir’a)
Bu on gün için­de Eh­li-sün­ne­te uygun bir kitap oku­mak çok se­vap­tır. Din il­mi­ni, Eh­li-sün­net iti­ka­dı­nı öğ­ren­mek kadın erkek her­ke­se farz­dır. Ço­cuk­la­ra öğ­ret­mek, bi­rin­ci gö­rev­dir.
Kay­nak: Tam İlmi­hal

Aşı kişinin sevdiklerine ve tüm topluma karşı yapacağı bir iyilik ve vazifedir!

Ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi ili­miz­de de pan­de­mi­nin baş­lan­gı­cın­dan bu­gü­ne dek çok zorlu bir süreç ya­şan­mış­tır.

Bu­gü­ne dek çok emek­ler sarf edil­miş, çok mağ­du­ri­yet­ler ya­şan­mış, çok ha­yat­lar kay­be­dil­miş ve çok acı­lar çe­kil­miş­tir.
Baş­tan beri en büyük umut ola­rak gör­dü­ğü­müz, bu­lun­ma­sı ve kul­la­nı­ma gi­re­bil­me­si için büyük özlem ve sa­bır­la bek­le­di­ği­miz şüp­he­siz en de­ğer­li mü­ca­de­le ve kur­tu­luş yön­te­mi aşı ol­muş­tur.
Halı ha­zır­da vi­rü­sün ber­ta­raf edi­le­bil­me­si için baş­ka­ca da et­ki­li bir yol yok­tur.
Aşı­la­rın uy­gu­lan­ma­ya baş­la­ma­sı ile be­ra­ber has­ta­ne­le­re baş­vu­ru­lar azal­mış, özel­lik­le yoğun bakım ya­tış­la­rı ve do­la­yı­sıy­la da vefat sa­yı­sı da ciddi bir şe­kil­de dü­şü­şe geç­miş­tir.
Şuan iti­ba­riy­le has­ta­ne ser­vis ve yoğun ba­kım­la­rı­mız­da yatan has­ta­la­rı­mız in­ce­len­di­ğin­de çok büyük bir kıs­mı­nın bir şe­kil­de aşı ol­ma­yan kim­se­ler­den oluş­tu­ğu gö­rül­mek­te­dir.
Özel­lik­le de aşı­lan­ma ora­nın daha düşük ol­du­ğu 45 yaş altı kim­se­le­rin kovid se­be­biy­le daha çok yatan grubu oluş­tur­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.
Özet­le; aşı olan kim­se­le­rin has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­ma riski net bir şe­kil­de çok daha az ol­mak­ta ve has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­sa­lar dahi bu has­ta­lı­ğı çok çok daha hafif ge­çir­mek­te­dir­ler.
Eli­miz­de böy­le­si­ne et­ki­li ve kolay ula­şı­la­bi­len bir aşı fak­tö­rü var­ken her­han­gi bir se­bep­le bunu yap­tır­ma­yıp, son­ra­sın­da da ser­vis­le­re hatta yoğun ba­kım­la­ra düşen in­san­la­rı­mı­zı gör­mek başta biz sağ­lık­çı­la­rı de­rin­den üz­mek­te­dir.
Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki aşı­nın kı­sır­lık yap­tı­ğı, kan­se­re sebep ola­ca­ğı, aşı olan ki­şi­le­re çip ta­kıl­dı­ğı gibi çağ­rı­şım­lar ta­ma­men bi­lim­sel te­mel­ler­den uzak uy­dur­ma fi­kir­ler­dir.
Tüm bu se­bep­ler­le 18 yaş üstü her­ke­si ayak­la­rı­na kadar gelen bu fır­sa­tı tep­me­me­ye, akıl­cı, aile ve top­lu­mun ge­ne­li­ni dü­şü­nen bir yak­la­şım ile ha­re­ket et­me­ye, aşı ol­ma­ya davet edi­yo­ruz.
Va­tan­da­şı­mız aşıya rahat ula­şa­bil­sin diye tüm ili­miz ge­ne­lin­de Ko­vid-19 aşı­la­rı sağ­lık te­sis­le­ri­miz­de ran­de­vu­suz ya­pıl­mak­ta­dır.
Aşı olmak ki­şi­nin sa­de­ce ken­di­si­ne değil, sev­dik­le­ri­ne ve tüm top­lu­ma karşı ya­pa­ca­ğı bir iyi­lik ve va­zi­fe­dir.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

HAMİLELER COVID-19 SÜRECİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Pan­de­mi ko­şul­la­rın­da uy­gu­la­nan ön­lem­ler es­ne­til­se de belli grup­ta­ki ki­şi­ler ken­di­ni ko­ru­ma­ya özel­lik­le dik­kat et­me­li. Ha­mi­le ka­dın­lar Co­vid-19 ile mü­ca­de­le sü­re­cin­de orta de­re­ce risk gru­bun­da yer alı­yor. Bu grup­ta­ki ki­şi­le­rin uy­ma­sı ge­re­ken ku­ral­la­ra ge­be­ler de uy­ma­lı. Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uz­ma­nı Op.​Dr. Esra Çabuk Cö­mert ha­mi­le­lik sü­re­cin­de Co­vid-19’u her yö­nüy­le ele ala­rak ha­mi­le­le­re şu öne­ri­ler­de bu­lun­du.

Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Co­vid-19, fark­lı var­yas­yon­la­rı ile gün­dem­de kal­ma­ya devam edi­yor. Ül­ke­miz­de uy­gu­la­nan Co­vid-19 ön­lem­le­rin­de es­ne­til­me­le­re gi­di­lir­ken ha­mi­le­ler ken­di­le­ri­ne dik­kat et­me­ye ve sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­ya devam et­me­li­ler, semp­tom­la­rı gös­te­ren ki­şi­ler­den uzak kal­ma­lı­lar. Op.​Dr. Esra Çabuk Cö­mert Co­vid-19 sü­re­cin­de ha­mi­le­le­re özel­lik­le şu ko­nu­lar­da öne­ri­ler­de bu­lun­du:

 1. Haf­ta­yı aşan ha­mi­le­ler ekst­ra dik­kat et­me­li
  Sağ­lık­lı bir ha­mi­le­lik ge­çir­mek ve za­ma­nın­da, sağ­lık­lı bir doğum ger­çek­leş­tir­mek için ha­mi­le­ler ön­lem­le­ri uy­gu­la­ma ko­nu­sun­da özen­li ol­ma­lı­lar. Ha­mi­le­li­ğin iler­le­yip, be­be­ğin belli bir bü­yü­me se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ğı 28.​haf­ta­dan iti­ba­ren ha­mi­le ka­dın­lar ken­di­le­ri­ne ekst­ra dik­kat et­me­li­ler. Dam­la­cık, hava yo­luy­la, ağız ve burun sal­gı­la­rı ara­cı­lı­ğı ile bu­la­şan Co­vid-19 vi­rü­sü­ne karşı ha­mi­le­ler sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­lı ve maske tak­ma­ya devam et­me­li­ler.
  Ha­mi­le­ler evde kal­dık­la­rı sü­re­de ha­re­ket­siz kal­ma­ma­lı
  Bir dönem so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ki­şi­ler evde ve daha ha­re­ket­siz hal­dey­di­ler. Şimdi ise kont­rol­lü ser­best­leş­me ile ki­şi­ler açık ha­vada ve sos­yal ya­şa­mın içe­ri­sin­de daha aktif ola­bi­le­cek­ler. Ken­di­le­ri­ni ko­ru­mak veya din­len­mek için evde kal­ma­yı ter­cih eden ha­mi­le­ler kan pıh­tı­laş­ma ris­ki­ni azalt­mak için ev içe­ri­sin­de de ha­re­ket ha­lin­de ol­ma­ya ça­lış­ma­lı ve bol sıvı tü­ket­me­li­ler. Co­vid-19 semp­tom­la­rı gös­te­ren ha­mi­le­le­rin yap­ma­sı ge­re­ken­ler
 2. Co­vid-19’un ana semp­tom­la­rı yük­sek ateş, sü­rek­li ök­sü­rük ve koku, tat du­yu­sun­da ya­şa­nan ka­yıp­tır. Yeni var­yas­yon­lar­da fark­lı semp­tom­lar da bu­lun­mak­ta­dır. Ken­di­sin­de boğaz ağ­rı­sı, yor­gun­luk, baş ağ­rı­sı, kon­junk­ti­vit gibi fark­lı semp­tom­lar da fark eden ha­mi­le ka­dın­lar dok­to­ru­na ko­nu­yu haber ver­me­li­ler ve test yap­tır­ma­lı­lar. Çıkan so­nu­ca göre ken­di­le­ri­ni ko­ru­ma­ya al­ma­lı, bu­la­şı­cı­lı­ğı ön­le­mek için de ka­ran­ti­na­da kal­ma­lı­lar. Ha­mi­le­le­rin Co­vid-19 se­be­biy­le dok­tor­la­rı ile olan rutin ran­de­vu­la­rı­nı ak­sat­ma­ma­la­rı ge­re­kir. Op. Dr. Esra Çabuk Cö­mert’in ha­mi­le­lik­te anne vü­cu­dun­da ve psi­ko­lo­ji­sin­de ya­şa­nan de­ği­şim­le­re, be­be­ğin hafta hafta ge­li­şi­mi­ne ve Co­vid-19 sü­re­cin­de ha­mi­le­li­ğe dair daha geniş görüş ve öne­ri­le­ri “Ge­be­li­ğe Dair Her Şey” adlı ki­ta­bın­da yer alı­yor.


Ha­ber-Fo­to: Esra Ata­ye­ter

Rus Rehber, Düzenlediği Turlarla Doğu Karadeniz’in Tanıtımına Katkı Sağlıyor

Rusya’dan dil öğ­ren­mek için gel­di­ği Tür­ki­ye’ye hay­ran kalan ve İstan­bul’da ya­şa­ma­ya baş­la­yan Eka­te­ri­na Ko­valc­huk, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sü­re­cin­de Rusya ve komşu ül­ke­ler­den Doğu Ka­ra­de­niz’e tur­lar dü­zen­le­ye­rek böl­ge­nin ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­lı­yor.

Ko­valc­huk, 13 yıl önce Rusya’nın No­vo­ros­siysk şeh­rin­den dil öğ­ren­mek için Tür­ki­ye’ye geldi. Bu sü­reç­te Tür­ki­ye’ye hay­ran kalan Ko­valc­huk, İstan­bul’da ya­şa­ma­ya baş­la­dı.
Zaman zaman Rusya’daki aile­si­nin ya­nı­na giden ancak za­ma­nı­nın ço­ğu­nu Tür­ki­ye’de ge­çi­ren Ko­valc­huk, özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz ve coğ­raf­ya­sı­na tut­ku­su ne­de­niy­le ken­di­si­ni sos­yal med­ya­da “Katya Ka­ra­de­niz” ola­rak ta­nıt­tı.
Sos­yal med­ya­da sık sık Ka­ra­de­niz fo­toğ­raf­la­rı pay­la­şa­rak böl­ge­yi ta­nıt­ma­ya ça­lı­şan Ko­valc­huk, Rusya, Uk­ray­na, Be­la­rus, Öz­be­kis­tan gibi ül­ke­ler­den tu­rist­le­rin böl­ge­ye gel­me­si­ne ve do­ğa­nın key­fi­ni do­ya­sı­ya çı­kar­ma­sı­na des­tek verdi.
Talep üze­ri­ne sos­yal med­ya­dan dü­zen­le­di­ği tur­lar­la Rusya ve çevre ül­ke­ler­den gelen tu­rist­le­re Doğu Ka­ra­de­niz’de reh­ber­lik yapan Ko­valc­huk, böl­ge­ye sal­gın dö­ne­min­de 4 gün­lük tur­lar dü­zen­le­di­ği­ni söy­le­di.
Tür­ki­ye’ye yakın ve Rusça bilen ül­ke­ler­den zi­ya­ret­çi­le­rin, sal­gın sü­re­cin­de Doğu Ka­ra­de­niz’i ter­cih et­ti­ği­ni be­lir­ten Ko­valc­huk, Ka­ra­de­niz’in çok be­ğe­nil­di­ği­ne işa­ret ede­rek “Tür­ki­ye’yi, Ka­ra­de­niz’i bu açı­dan kimse gör­me­di. Tah­min ede­mi­yor­lar. Fazla rek­la­mı ya­pıl­ma­mış yer­ler. Bu ne­den­le çok şa­şı­rı­yor­lar. Bu­ra­lar çok fark­lı ül­ke­le­re ben­ze­ti­li­yor. Nor­veç, İsveç, İsviç­re gibi ül­ke­le­re ben­ze­ti­li­yor.” dedi.
Ül­ke­ler arası di­rekt uçuş­la­rın sal­gın ne­de­niy­le kı­sıt­lan­dı­ğı sü­reç­te ta­til­ci­le­rin Tür­ki­ye ve Doğu Ka­ra­de­niz’e gel­mek için al­ter­na­tif­ler ge­liş­tir­di­ği­ni ak­ta­ran Ko­valc­huk, “Son ola­rak Rusya Sa­ha­lin’den 12 ki­şi­lik grup geldi. Sa­ha­lin Rusya’nın diğer ucu. Bu­ra­ya gel­mek için dört uçak de­ğiş­tir­di­ler. Ne­re­den? Sa­ha­lin’den Mos­ko­va,Mos­ko­va’dan Minsk, Minsk’ten İstan­bul, İstan­bul’dan Trab­zon. Sırf bu­ra­yı gör­mek için.” diye ko­nuş­tu.
Ko­valc­huk, zi­ya­ret­çi­le­rin Fır­tı­na De­re­si’nde raf­ting yap­ma­yı çok sev­dik­le­ri­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
“Raf­tin­gi her tura ek­le­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Takım ruhu bir­leş­ti­ri­ci olu­yor. Ge­nel­de bir­bi­ri­ni ta­nı­ma­yan in­san­lar ge­li­yor. Raf­ting­de her­kes bir­bi­riy­le kay­na­şı­yor ve son­ra­ki gün­ler­de bir­bir­le­ri­ne yar­dım edi­yor. Teh­li­ke hissi in­san­la­rın bir­bi­ri­ne yar­dım et­me­si­ni ve takım ruhu sağ­lı­yor. As­lın­da hiç teh­li­ke­si yok, çok ke­yif­li.”
Doğu Ka­ra­de­niz tu­ru­nun Trab­zon, Rize ve Art­vin yay­la­la­rı­nı ve do­ğa­sı­nı kap­sa­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ko­valc­huk, böl­ge­ye gelen in­san­la­rın çok mem­nun ay­rıl­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

 • “Çok fark­lı bir de­ne­yim ya­şa­dım”Rusya’da gelen Al­mi­ra Ka­ra­so­viç,İstan­bul’a gel­dik­ten sonra Ka­pa­dok­ya’yı gez­di­ği­ni ve ar­dın­dan Ka­ra­de­niz tu­ru­na çık­tı­ğı­nı ak­tar­dı.
  Çok fark­lı bir de­ne­yim ya­şa­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ka­ra­so­viç, “Çok ke­yif­li bir din­len­me oldu. Raf­ting özel­lik­le hiç pla­nı­mız­da yoktu. Yap­ma­yı plan­la­dık ve ha­ri­ka bir de­ne­yim oldu. Öne­ri­lin­ce biraz çe­kin­miş­tim ama şimdi mü­kem­mel his­se­di­yo­rum.” dedi.
  Ka­ra­so­viç, ta­ti­li­nin çok ke­yif­li geç­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Çok uzun bir yol­cu­luk yap­tım. Ka­ra­de­niz’deki ortam daha sakin ve doğal.
  Pan­de­mi­yi bile unut­tur­du. Çok ke­yif­li bir turun ar­dın­dan geri dö­ne­ce­ğiz. Çok mutlu ve ke­yif­li bir tatil ge­çi­ri­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
  Rusya’dan gelen Irina Vo­ro­no­va ise Tür­ki­ye’ye ilk defa gel­di­ği­ne işa­ret ede­rek, şun­la­rı söy­le­di:
  “Çok be­ğen­dim. Gi­din­ce bütün ar­ka­daş­la­rı­ma bu­ra­da ya­şa­dık­la­rı­mı an­la­ta­ca­ğım.
  Çok ülke gez­dim, çok yer gör­düm ama bu­ra­sı bir başka güzel.
  Bali ve Tay­land’da raf­ting yap­tım ama bu­ra­sı çok daha ke­yif­li oldu. Raf­ting kap­ta­nı çok pro­fes­yo­nel ol­du­ğu için çok keyif aldık.”

 • Haber Merkezi