TÜKETİCİLER ÇAYKUR’UN YENİ ÜĞRETTİĞİ DETOKS MATCHA ÇAYINI BEĞENDİ

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü tü­ke­ti­ci­le­rin damak ta­dı­na ve sağ­lı­ğı­na fay­da­lı yeni ürün­ler üret­me­ye devam edi­yor. ÇAY­KUR’un ürün ga­mı­na yeni kat­tı­ğı ve bir­çok mi­ne­ral ve vi­ta­min­le­ri içe­ren MATC­HA de­toks çayı tü­ke­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan bir hayli be­ğe­ni top­la­dı.

ÇAY­KUR’un Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir­çok büyük şe­hir­de hiz­met veren Çay satış ma­ğa­za­la­rın­da ve Çay­kur’un çay fab­ri­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu nok­ta­lar­da­ki mev­cut re­yon­lar­da sa­tı­şa su­nu­lan 30 gün­lük Detox Matc­ha­ça­yı ku­tu­sun­da 2g. 60 adet­ten olu­şan yeşil çay yap­ra­ğı pud­ra­sı bu­lun­mak­ta­dır.
Yeşil çay yap­ra­ğı bütün ola­rak toz ha­lin­de tü­ke­til­di­ğin­de, içe­ri­ğin­de bu­lu­nan tüm mi­ne­ral ve vi­ta­min­ler­den daha fazla ya­ra­la­na­bil­mek­te­dir.
Çay­kur’un Türk yeşil çay pud­ra­sı pro­je­si TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­len­miş olup, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Gıda Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü ile bir­lik­te ça­lı­şıl­mış­tır.
ÇAY­KUR; MATC­HA de­toks çayı dü­zen­li şe­kil­de tü­ke­til­di­ğin­de, vü­cut­tan tok­sin­le­rin atıl­ma­sı ve te­miz­len­me­si an­la­mı­na gel­mek­te­dir.
Uz­man­lar de­toks uy­gu­la­ma­nın vü­cu­da fay­da­lı ol­du­ğu­nu be­lirt­mek­te­dir ve en az yılda 1-2 kez mut­la­ka de­toks ya­pıl­ma­sı­nı öner­mek­te­dir.
Bunun ne­de­ni vü­cu­du alış­tı­ğı bes­len­me tar­zı­na karşı sa­vun­ma­ya ala­rak şa­şırt­ma­sı ve ha­re­ke­te geç­me­si­ni sağ­la­ma­sı­dır.
Fit kal­mak is­te­yen­le­rin, vü­cu­dun­da bi­rik­miş olan yağ­la­rı çö­zül­me­si ve vu­cü­dün çorba, yo­ğurt, süt ve sa­la­ta­la­rın­da bir çay ka­şı­ğı, tüm pas­ta­ne ürün­le­rin­de, don­dur­ma­lar­da ki­log­ram ba­şı­na bir çay ka­şı­ğı ile pasta ku­ra­bi­ye­ler­de ki­log­ram ba­şı­na bir tatlı ka­şı­ğı kul­lan­ma­lı­dır.
Çay satış ma­ğa­za­la­rın­da tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­lan Matc­ha ça­yı­nın ku­tu­sun­da çayın ha­zır­la­na­ca­ğı apa­rat­ta be­ra­be­rin­de bu­lu­nu­yor.
Uz­man­lar; Sağ­lık kay­na­ğı Matc­ha­ça­yı L-the­ani­ne yeşil çay yap­rak­la­rın­dan elde edi­len bir amino asit­tir.
Aynı za­man­da yeşil çaya aro­ma­sı­nı veren mad­de­dir. L- the­ani­ne uy­ku­yu dü­zen­ler ve ra­hat­lık hissi sağ­lar. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­nur. Kon­sant­ras­yo­nu art­tı­rır.
Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Hücre ye­ni­le­yi­ci özel­li­ği var­dır. Tan­si­yon ve ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür.
Çok güçlü bir an­ti­ok­si­dan­dır. Kan­ser­le sa­vaş­ma­ya yar­dım­cı olur. Yeşil Çay pud­ra­sı içe­ri­ğin­de K, B1 ve B2 vi­ta­min­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. C vi­ta­mi­ni kay­na­ğı olan yeşil çay, E vi­ta­mi­ni açı­sın­dan da çok zen­gin bir bitki olup, aktif madde ola­rak ka­te­şin­ler ve po­li­fe­nol­ler içe­rir. Vü­cut­ta de­toks et­ki­si ya­pa­rak, kilo ver­me­ye yar­dım­cı olur. Di­ya­be­ti kont­rol al­tı­na al­ma­ya yar­dım­cı olur. Tok­sin ve ödem at­tı­rır, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır. En­fek­si­yon­la­ra karşı korur. Cildi ye­ni­ler ve gü­zel­leş­ti­rir. Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. Ener­ji verir, şek­lin­de tü­ke­ti­ci­ler bil­gi­len­di­ril­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI