Selim Selimoğlu: “Büyük başarılara imza atacağız”

Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu, “Bu sene ta­raf­ta­rın he­ye­ca­nı­nın ye­ni­den geri ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ta­raf­ta­rı çok mutlu edecek, uzun yıl­lar ha­tı­ra­la­rı­nı da sür­dü­re­ce­ği­miz iyi oyun­cu­lar­la büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por’un hafta sonu ya­pı­lan genel ku­ru­lu son­ra­sı Tahir Kıran baş­kan­lı­ğın­da olu­şan yö­ne­tim­de ku­lü­bün basın söz­cü­sü ola­rak gö­rev­len­di­ri­len Selim Se­li­moğ­lu, yeşil ma­vi­li ta­kı­mın he­def­le­ri­ni an­lat­tı.
Ço­cuk­lu­ğu­nun te­sis­ler­de geç­ti­ği­ni söy­le­yen Se­li­moğ­lu, “Ri­zes­por maç­la­rı­nın ol­du­ğu gün­ler in­san­lar dük­kan­la­rı­nı ka­pa­tıp stat­la­ra ko­şar­dı.
Ba­şa­rı­sız ol­du­ğu­muz maç­lar­da bile in­san­lar bir son­ra­ki maçın ta­ri­hi­ni iple çe­ker­di.
Bu sene iti­ba­ri ile ta­raf­ta­rın he­ye­ca­nı­nın ye­ni­den geri ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum” dedi.
‘RİZES­POR BU ZA­MA­NA KA­DARKİ EN ŞANS­LI DÖNEMİNDE’
Selim Se­li­moğ­lu, Çay­kur Ri­zes­por’u za­ma­na ta­şı­ya­cak­la­rı vur­gu­su­nu ya­pa­rak, “He­pi­mi­ze yö­ne­tim­de, sa­ha­da, tri­bün­de gö­rev­ler dü­şü­yor.
Fe­de­ras­yon­la ba­rı­şık, ku­lüp­ler­le daha iyi iliş­ki­ler ku­ra­rak kar­deş­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de yö­ne­tim an­la­yı­şı be­nim­se­ye­ce­ğiz.
Aynı şe­kil­de ta­raf­ta­rın da bu nok­ta­da has­sa­si­yet gös­te­re­ce­ği­ni ina­nı­yo­rum.
Tahir Kıran ku­lü­bü­mü­zün baş­ka­nı ama aynı za­man­da abisi.
Bu dönem için şöyle bir şan­sı­mız var:
Tahir baş­kan büyük bir fut­bol ada­mı­dır.
Aynı za­man­da da yıl­la­rın ver­di­ği ciddi bir çev­re­si ve tec­rü­be­si var. Ri­zes­por bu za­ma­na ka­dar­ki en şans­lı dö­ne­min­de. Ri­zes­por’un asla hak­kı­nı ye­dir­me­yecek, çöpü için bile mü­ca­de­le ve­recek bir baş­ka­nı­mız var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
BÜYÜK BA­ŞA­RI­LA­RA İMZA ATA­CA­ĞIZ’
Trans­fer ça­lış­ma­la­rı için ise Se­li­moğ­lu, “Trans­fer­ler ko­nu­sun­da ince ele­yip sık do­ku­yo­ruz, ku­lü­bü­mü­zün men­fa­ati­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Ta­raf­ta­rı çok mutlu edecek, uzun yıl­lar ha­tı­ra­la­rı­nı da sür­dü­re­ce­ği­miz iyi oyun­cu­lar­la, bu se­zon­da büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum.
Baş­ka­nı­mı­zın genel ola­rak çık­mış ol­du­ğu viz­yon ise genç­ler üze­ri­ne ya­tı­rım ya­pa­rak, ge­le­ce­ğe dönük, Ri­zes­por’un alt­ya­pı­sın­dan ye­tiş­miş ka­li­te­li oyun­cu­la­rın, kad­ro­lu oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni gö­re­ce­ği­miz bir Ri­zes­por ha­ya­li­miz var” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi