Rize’de Pandemi Kurallarına Uymayan 84 Kişiye 209 Bin 319 Lira Para Cezası Kesildi

Rize’de 20-27 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan de­net­le­me­ler so­nu­cu pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 84 kişi 3 iş­let­me­ye top­lam­da 209 Bin 319 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di: “Rize ge­ne­lin­de il­gi­li tüm ku­rum­la­rı­mız ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler devam et­mek­te olup bu kap­sam­da 20-27 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 3 iş­let­me­ye 9 bin 450, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 22 ki­şi­ye 19 bin 800, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 300 ve so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 60 ki­şi­ye de 173 bin 769 lira olmak üzere top­lam­da 84 ki­şi­ye 209 bin 319 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı. Ay­rı­ca ya­sak­la­rı ihlal eden 3 va­tan­da­şı­mı­zın Genç­lik Ve Spor Ba­kan­lı­ğı yurt­la­rın­da­ki mi­sa­fir­li­ği devam et­mek­te­dir.”


Haber Merkezi