Emniyet Müdürü Gökduman ailesi ile kaza geçirdi

Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man, Ma­lat­ya’da tra­fik ka­za­sı ge­çir­di.

Yıl­lık iz­ni­ni ge­çir­mek üzere git­ti­ği Ma­lat­ya’ya giden İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Gök­du­man ile eşi ve kı­zı­nın için­de bu­lun­du­ğu araç Do­ğan­şe­hir il­çe­si Ku­ru­cu­ova mev­ki­in­de su gö­le­ti­ne gir­dik­ten sonra di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­nin kay­be­dil­me­si üze­ri­ne tar­la­ya uçtu.Gök­du­man aile­si ka­za­yı ufak sıy­rık­lar­la at­lat­tı.
Kal­dı­rıl­dık­la­rı Ma­lat­ya Dev­let Has­ta­ne­sin­de te­da­vi­le­ri­nin ar­dın­dan ta­bur­cu edil­di­ler.


Haber Merkezi