Monthly Archives: Temmuz 2021

LGS Sonuçları Açıklandı

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğın­ca (MEB), Li­se­le­re Geçiş Sis­te­mi (LGS) kap­sa­mın­da 6 Ha­zi­ran’da ya­pı­lan mer­ke­zi sı­na­vın so­nuç­la­rı açık­lan­dı.

Aday­lar, sınav so­nuç­la­rı­nı “meb.​gov.​tr” ad­re­sin­den öğ­re­ne­bi­lecek.
MEB, geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da LGS sınav so­nuç­la­rı ile “Mer­ke­zi Sınav De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru”nu ya­yım­la­dı.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın Eği­tim Ana­liz ve De­ğer­len­dir­me Ra­por­la­rı Se­ri­si­nin 16’ncısı olan ve yü­rü­tü­cü­lü­ğü­nü Bakan Yar­dım­cı­sı Mah­mut Özer’in yap­tı­ğı ra­por­da, öğ­ren­ci­le­rin mer­ke­zi sı­nav­da­ki so­nuç­la­rı ay­rın­tı­lı ola­rak in­ce­len­di, sı­nav­da­ki alt test­le­re ait da­ğı­lım­lar de­ğer­len­di­ril­di ve tes­tin tek­nik özel­lik­le­ri hak­kın­da de­tay­lı so­nuç­la­ra yer ve­ril­di.
Sı­na­va ka­tı­lım yüzde 83
Ra­po­ra göre, LGS kap­sa­mın­da mer­ke­zi sınav 6 Ha­zi­ran’da ba­şa­rıy­la uy­gu­lan­dı. Mer­ke­zi sı­na­va 1 mil­yon 38 bin 492 öğ­ren­ci girdi ve ka­tı­lım oranı yüzde 83 ola­rak ger­çek­leş­ti.
2021 LGS’de soru ip­ta­li yok
LGS kap­sa­mın­da­ki mer­ke­zi sı­nav­da öğ­ren­ci­le­re fark­lı branş­lar­dan top­lam 90 soru so­rul­du. Saat 09.30’da baş­la­yan ilk otu­rum­da öğ­ren­ci­le­re Türk­çe, T.C. İnkı­lap Ta­ri­hi ve Ata­türk­çü­lük, din kül­tü­rü ve ahlak bil­gi­si ile ya­ban­cı dil test­le­ri uy­gu­lan­dı.
İkinci otu­rum saat 11.30’da baş­la­dı ve bu otu­rum­da öğ­ren­ci­ler ma­te­ma­tik ve fen bi­lim­le­ri test­le­ri­ni ce­vap­la­dı. Mer­ke­zi sı­nav­da yer alan so­ru­lar­dan hiç­bi­ri iptal edil­me­di.
97 öğ­ren­ci tam puan aldı
Sı­na­va 36 fark­lı ilden ka­tı­lan 97 öğ­ren­ci tüm so­ru­la­rı doğru ya­nıt­la­ya­rak 500 tam puan aldı. Pu­an­la­rın 100 ile 500 ara­sın­da de­ğiş­ti­ği da­ğı­lım­da öğ­ren­ci­le­rin yüzde 5,61’i, 400-500 puan ara­lı­ğın­da yer aldı. Öğ­ren­ci­le­rin en yoğun bu­lun­du­ğu puan ara­lı­ğı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.
Kız öğ­ren­ci­ler daha ba­şa­rı­lı
Ra­por­da, bazı ki­şi­sel ve aile­vi özel­lik­le­ri ile sınav per­for­mans­la­rı ara­sın­da­ki iliş­ki hak­kın­da so­nuç­la­ra da yer ve­ril­di. Elde edi­len bul­gu­lar, 2018, 2019 ve 2020 yıl­la­rın­da­ki mer­ke­zi sı­nav­lar­da ol­du­ğu gibi 2021 yı­lın­da da kız öğ­ren­ci­le­rin ma­te­ma­tik dı­şın­da­ki tüm alt test­ler­de erkek öğ­ren­ci­ler­den daha ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı­nı gös­ter­di.
Anne baba eği­tim dü­ze­yi yük­sek öğ­ren­ci­ler daha ba­şa­rı­lı
Ya­pı­lan diğer bir in­ce­le­me­de, öğ­ren­ci­le­rin anne ve baba eği­tim dü­zey­le­ri art­tık­ça sınav pu­an­la­rı­nın da art­tı­ğı be­lir­len­di.
Bu ko­nu­da ya­pı­lan diğer ça­lış­ma­lar­la tu­tar­lı olan bu sonuç, ve­li­le­rin eği­tim dü­zey­le­ri ve do­la­yı­sıy­la sos­yo­eko­no­mik dü­zey­le­rin­de­ki ar­tı­şın öğ­ren­ci­le­rin aka­de­mik per­for­mans­la­rın­da­ki ar­tış­la iliş­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­di.


Haber Merkezi

YAZAR DONAT’TAN BAŞKAN SAFFET METE’NİN ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Türk ga­ze­te­ci­li­ğin usta ismi Yavuz Donat, 30 yıla yakın İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan dostu rah­met­li Nihat Mete’nin ye­ğe­ni, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete’nin İyi­de­re Be­le­di­ye­sin­de mi­sa­fi­ri oldu. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ta­nın­mış rah­met­li Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel’le si­ya­set yap­mış olan rah­met­li am­ca­sı­nın si­ya­set­te­ki ba­şa­rı­sı­nı, bugün Ak Par­ti­de devam et­ti­ren devam et­ti­ren, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete’nin gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu güne değin ilçe ge­ne­lin­de baş­lat­mış ve bi­tir­miş ol­du­ğu ya­tı­rım ve pro­je­ler hak­kın­da bilgi verdi.

İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete’nin, kısa sa­yı­la­cak zaman içe­ri­sin­de gece gün­düz ve mesai mef­hu­mu de­me­den hal­kı­nın hiz­me­ti­ne sun­du­ğu ic­ra­at­la­rı­nı, usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat’a an­la­tan Baş­kan Mete’nin İyi­de­re il­çe­si­ni adeta bir şan­ti­ye­ye çe­vir­me­si do­lay­sıy­la kut­la­yan ga­ze­te­ci DONAT; “Rah­met­li baş­kan Nihat Mete da­va­sı­na sıkı sı­kı­ya bağlı, si­ya­set­te iş gören, aş veren, iş­ve­ren ve Rize ilin­de çok se­vi­len ba­şa­rı­lı bir si­ya­set­çiy­di.
Mer­hum Nihat Mete’yle yıl­la­ra da­ya­nan dost­lu­ğu­muz vardı. Ar­dın­dan, İyi­de­re İlçesi Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı uzun yıl­lar devam et­ti­ren Ahmet Mete kar­de­şi­miz­le yıl­lar­ca devam eden dost­lu­ğu­muz var­dır. Yine Rize’nin ye­tiş­tir­miş ol­du­ğu kıy­met­li iş ve gönül in­sa­nı dos­tum Halim Mete beye Rize’de ol­du­ğu­mu tlf. söy­le­dim.
Rize in­ce­le­me­le­rim­de bana eşlik eden ve Mete aile­si­nin yeğni olan ga­ze­te­ci dos­tum B. Ali Ka­val­cı’ya beni İyi­de­re il­çe­si­ne ge­ti­rip genç Baş­kan Saf­fet Mete’yle ta­nış­ma­mı is­te­di. Baş­kan Saf­fet Mete’nin ma­ka­mın­da iki yılda il­çe­si­ne yap­mış ol­du­ğu hiz­met­le­ri ken­di­sin­den din­le­dim. Müt­hiş bir per­for­mans ve ba­şa­rı. Tam am­ca­sı­na laik bir baş­kan. Teb­rik edi­yo­rum. ”dedi.
Usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat’ın, İyi­de­re Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­re­tin­den büyük bir mem­nun­luk duy­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Saf­fet METE; “ Geç­mi­şin si­ya­se­tin­de Rize ve İyi­de­re de­ni­lin­ce sizin de söy­le­di­ği­niz gibi ilk akla gelen isim­ler­den bir­si­de mer­hum baş­kan rah­met­li amcam Nihat Mete olmak üzere, geç­mi­şin ve bu­gü­nün si­ya­set­çi­le­riy­le kur­du­ğu dost­luk­la­rı­nın ya­nın­da, yıl­lar­dır Ana­do­lu’nun de­ği­şik şe­hir­le­ri­ne yap­tı­ğı­nız ya­pı­cı ha­ber­ler­le her ili­mi­zin sev­gi­si­ni ka­za­nan tüm il­le­rin fahri hem­şe­ri­si ola­rak genç­lik yıl­la­rı­mız­dan bu­gü­ne değin ya­zı­la­rı­nı­zı büyük bir zevk­le oku­mak­ta­yız. Rah­met­li baş­kan amcam Nihat Mete ile yıl­lar­ca süren dostu ola­rak, İyi­de­re Be­le­di­ye­miz­de ağır­la­mak­tan şah­sim, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rım ve Mete aile­si­nin dostu ola­rak onur duy­duk. İlçe­mi­ze şeref ever­di­niz. Ça­lış­ma­la­rı­mız­da öv­gü­nü­ze te­şek­kür edi­yo­ruz. Vit­rin kö­şe­niz­de bu önem­li ça­lış­ma­la­rı­mı­za yer ve­re­ce­ği­niz açık­la­ma­nız biz­ler için mo­ti­vas­yon ola­cak­tır.” dedi.
İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete, Usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat’ın, İyi­de­re Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret anı­sı­na, İyi­de­re İlçe­si­ne özgü çe­şit­li yö­re­sel he­di­ye­ler tak­tim etti. Ga­ze­te­ci Donat’ın, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mete’yi zi­ya­re­ti­ne, Sabah Ga­ze­te­si An­ka­ra Edi­tö­rü Yaşar Önel’de ve ga­ze­te­ci yazar B. Ali Ka­val­cı eşlik et­ti­ler.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Rize’de Pandemi Kurallarına Uymayan 84 Kişiye 209 Bin 319 Lira Para Cezası Kesildi

Rize’de 20-27 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan de­net­le­me­ler so­nu­cu pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 84 kişi 3 iş­let­me­ye top­lam­da 209 Bin 319 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di: “Rize ge­ne­lin­de il­gi­li tüm ku­rum­la­rı­mız ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler devam et­mek­te olup bu kap­sam­da 20-27 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 3 iş­let­me­ye 9 bin 450, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 22 ki­şi­ye 19 bin 800, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 300 ve so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 60 ki­şi­ye de 173 bin 769 lira olmak üzere top­lam­da 84 ki­şi­ye 209 bin 319 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı. Ay­rı­ca ya­sak­la­rı ihlal eden 3 va­tan­da­şı­mı­zın Genç­lik Ve Spor Ba­kan­lı­ğı yurt­la­rın­da­ki mi­sa­fir­li­ği devam et­mek­te­dir.”


Haber Merkezi

Emniyet Müdürü Gökduman ailesi ile kaza geçirdi

Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man, Ma­lat­ya’da tra­fik ka­za­sı ge­çir­di.

Yıl­lık iz­ni­ni ge­çir­mek üzere git­ti­ği Ma­lat­ya’ya giden İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Gök­du­man ile eşi ve kı­zı­nın için­de bu­lun­du­ğu araç Do­ğan­şe­hir il­çe­si Ku­ru­cu­ova mev­ki­in­de su gö­le­ti­ne gir­dik­ten sonra di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­nin kay­be­dil­me­si üze­ri­ne tar­la­ya uçtu.Gök­du­man aile­si ka­za­yı ufak sıy­rık­lar­la at­lat­tı.
Kal­dı­rıl­dık­la­rı Ma­lat­ya Dev­let Has­ta­ne­sin­de te­da­vi­le­ri­nin ar­dın­dan ta­bur­cu edil­di­ler.


Haber Merkezi

TÜKETİCİLER ÇAYKUR’UN YENİ ÜĞRETTİĞİ DETOKS MATCHA ÇAYINI BEĞENDİ

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü tü­ke­ti­ci­le­rin damak ta­dı­na ve sağ­lı­ğı­na fay­da­lı yeni ürün­ler üret­me­ye devam edi­yor. ÇAY­KUR’un ürün ga­mı­na yeni kat­tı­ğı ve bir­çok mi­ne­ral ve vi­ta­min­le­ri içe­ren MATC­HA de­toks çayı tü­ke­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan bir hayli be­ğe­ni top­la­dı.

ÇAY­KUR’un Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir­çok büyük şe­hir­de hiz­met veren Çay satış ma­ğa­za­la­rın­da ve Çay­kur’un çay fab­ri­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu nok­ta­lar­da­ki mev­cut re­yon­lar­da sa­tı­şa su­nu­lan 30 gün­lük Detox Matc­ha­ça­yı ku­tu­sun­da 2g. 60 adet­ten olu­şan yeşil çay yap­ra­ğı pud­ra­sı bu­lun­mak­ta­dır.
Yeşil çay yap­ra­ğı bütün ola­rak toz ha­lin­de tü­ke­til­di­ğin­de, içe­ri­ğin­de bu­lu­nan tüm mi­ne­ral ve vi­ta­min­ler­den daha fazla ya­ra­la­na­bil­mek­te­dir.
Çay­kur’un Türk yeşil çay pud­ra­sı pro­je­si TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­len­miş olup, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Gıda Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü ile bir­lik­te ça­lı­şıl­mış­tır.
ÇAY­KUR; MATC­HA de­toks çayı dü­zen­li şe­kil­de tü­ke­til­di­ğin­de, vü­cut­tan tok­sin­le­rin atıl­ma­sı ve te­miz­len­me­si an­la­mı­na gel­mek­te­dir.
Uz­man­lar de­toks uy­gu­la­ma­nın vü­cu­da fay­da­lı ol­du­ğu­nu be­lirt­mek­te­dir ve en az yılda 1-2 kez mut­la­ka de­toks ya­pıl­ma­sı­nı öner­mek­te­dir.
Bunun ne­de­ni vü­cu­du alış­tı­ğı bes­len­me tar­zı­na karşı sa­vun­ma­ya ala­rak şa­şırt­ma­sı ve ha­re­ke­te geç­me­si­ni sağ­la­ma­sı­dır.
Fit kal­mak is­te­yen­le­rin, vü­cu­dun­da bi­rik­miş olan yağ­la­rı çö­zül­me­si ve vu­cü­dün çorba, yo­ğurt, süt ve sa­la­ta­la­rın­da bir çay ka­şı­ğı, tüm pas­ta­ne ürün­le­rin­de, don­dur­ma­lar­da ki­log­ram ba­şı­na bir çay ka­şı­ğı ile pasta ku­ra­bi­ye­ler­de ki­log­ram ba­şı­na bir tatlı ka­şı­ğı kul­lan­ma­lı­dır.
Çay satış ma­ğa­za­la­rın­da tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­lan Matc­ha ça­yı­nın ku­tu­sun­da çayın ha­zır­la­na­ca­ğı apa­rat­ta be­ra­be­rin­de bu­lu­nu­yor.
Uz­man­lar; Sağ­lık kay­na­ğı Matc­ha­ça­yı L-the­ani­ne yeşil çay yap­rak­la­rın­dan elde edi­len bir amino asit­tir.
Aynı za­man­da yeşil çaya aro­ma­sı­nı veren mad­de­dir. L- the­ani­ne uy­ku­yu dü­zen­ler ve ra­hat­lık hissi sağ­lar. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­nur. Kon­sant­ras­yo­nu art­tı­rır.
Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Hücre ye­ni­le­yi­ci özel­li­ği var­dır. Tan­si­yon ve ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür.
Çok güçlü bir an­ti­ok­si­dan­dır. Kan­ser­le sa­vaş­ma­ya yar­dım­cı olur. Yeşil Çay pud­ra­sı içe­ri­ğin­de K, B1 ve B2 vi­ta­min­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. C vi­ta­mi­ni kay­na­ğı olan yeşil çay, E vi­ta­mi­ni açı­sın­dan da çok zen­gin bir bitki olup, aktif madde ola­rak ka­te­şin­ler ve po­li­fe­nol­ler içe­rir. Vü­cut­ta de­toks et­ki­si ya­pa­rak, kilo ver­me­ye yar­dım­cı olur. Di­ya­be­ti kont­rol al­tı­na al­ma­ya yar­dım­cı olur. Tok­sin ve ödem at­tı­rır, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır. En­fek­si­yon­la­ra karşı korur. Cildi ye­ni­ler ve gü­zel­leş­ti­rir. Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. Ener­ji verir, şek­lin­de tü­ke­ti­ci­ler bil­gi­len­di­ril­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Çaykur Rizespor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Çay­kur Ri­zes­por, 2021-2022 yeni sezon ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de baş­la­dı.

Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de ant­ren­ma­na, 15 fut­bol­cu ka­tıl­dı. Ant­ren­man­da izin­li olan ka­le­ci Gök­han Akkan ve Bold­rin yer al­ma­dı.
Fut­bol­cu­lar, hafif ko­şu­nun ar­dın­dan kon­dis­yon ağır­lık­lı ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di. Ça­lış­ma­yı, kulüp baş­ka­nı Tahir Kıran ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri bir süre iz­le­di.

Haber Merkezi

Selim Selimoğlu: “Büyük başarılara imza atacağız”

Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu, “Bu sene ta­raf­ta­rın he­ye­ca­nı­nın ye­ni­den geri ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ta­raf­ta­rı çok mutlu edecek, uzun yıl­lar ha­tı­ra­la­rı­nı da sür­dü­re­ce­ği­miz iyi oyun­cu­lar­la büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por’un hafta sonu ya­pı­lan genel ku­ru­lu son­ra­sı Tahir Kıran baş­kan­lı­ğın­da olu­şan yö­ne­tim­de ku­lü­bün basın söz­cü­sü ola­rak gö­rev­len­di­ri­len Selim Se­li­moğ­lu, yeşil ma­vi­li ta­kı­mın he­def­le­ri­ni an­lat­tı.
Ço­cuk­lu­ğu­nun te­sis­ler­de geç­ti­ği­ni söy­le­yen Se­li­moğ­lu, “Ri­zes­por maç­la­rı­nın ol­du­ğu gün­ler in­san­lar dük­kan­la­rı­nı ka­pa­tıp stat­la­ra ko­şar­dı.
Ba­şa­rı­sız ol­du­ğu­muz maç­lar­da bile in­san­lar bir son­ra­ki maçın ta­ri­hi­ni iple çe­ker­di.
Bu sene iti­ba­ri ile ta­raf­ta­rın he­ye­ca­nı­nın ye­ni­den geri ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum” dedi.
‘RİZES­POR BU ZA­MA­NA KA­DARKİ EN ŞANS­LI DÖNEMİNDE’
Selim Se­li­moğ­lu, Çay­kur Ri­zes­por’u za­ma­na ta­şı­ya­cak­la­rı vur­gu­su­nu ya­pa­rak, “He­pi­mi­ze yö­ne­tim­de, sa­ha­da, tri­bün­de gö­rev­ler dü­şü­yor.
Fe­de­ras­yon­la ba­rı­şık, ku­lüp­ler­le daha iyi iliş­ki­ler ku­ra­rak kar­deş­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de yö­ne­tim an­la­yı­şı be­nim­se­ye­ce­ğiz.
Aynı şe­kil­de ta­raf­ta­rın da bu nok­ta­da has­sa­si­yet gös­te­re­ce­ği­ni ina­nı­yo­rum.
Tahir Kıran ku­lü­bü­mü­zün baş­ka­nı ama aynı za­man­da abisi.
Bu dönem için şöyle bir şan­sı­mız var:
Tahir baş­kan büyük bir fut­bol ada­mı­dır.
Aynı za­man­da da yıl­la­rın ver­di­ği ciddi bir çev­re­si ve tec­rü­be­si var. Ri­zes­por bu za­ma­na ka­dar­ki en şans­lı dö­ne­min­de. Ri­zes­por’un asla hak­kı­nı ye­dir­me­yecek, çöpü için bile mü­ca­de­le ve­recek bir baş­ka­nı­mız var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
BÜYÜK BA­ŞA­RI­LA­RA İMZA ATA­CA­ĞIZ’
Trans­fer ça­lış­ma­la­rı için ise Se­li­moğ­lu, “Trans­fer­ler ko­nu­sun­da ince ele­yip sık do­ku­yo­ruz, ku­lü­bü­mü­zün men­fa­ati­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Ta­raf­ta­rı çok mutlu edecek, uzun yıl­lar ha­tı­ra­la­rı­nı da sür­dü­re­ce­ği­miz iyi oyun­cu­lar­la, bu se­zon­da büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum.
Baş­ka­nı­mı­zın genel ola­rak çık­mış ol­du­ğu viz­yon ise genç­ler üze­ri­ne ya­tı­rım ya­pa­rak, ge­le­ce­ğe dönük, Ri­zes­por’un alt­ya­pı­sın­dan ye­tiş­miş ka­li­te­li oyun­cu­la­rın, kad­ro­lu oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni gö­re­ce­ği­miz bir Ri­zes­por ha­ya­li­miz var” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi

3. lig’e yükselme maçlarında çeyrek finale katılma hakkını kazandı

Böl­ge­sel Ama­tör Ligi 3. bölge 1. grup­ta ili­mi­zi tem­sil eden ta­kım­lar ara­sın­da bu­lu­nan Rize Özel İda­res­por gru­bu­nu na­mağ­lup lider ola­rak ta­mam­la­ya­rak 3. Lig’e yük­sel­me maç­la­rın­da çey­rek fi­na­le ka­tıl­ma hakkı ka­zan­dı.

  1. Bölge 1. Grup­ta top­lam­da 4 mü­sa­ba­ka­ya çıkan Rize Özel İda­res­por Sa­lar­has­por ile kar­şı­laş­tı­ğı ilk ma­çın­da 2-2 be­ra­be­re ka­lır­ken, ikin­ci ma­çın­da ise 5-1’lik ga­li­bi­yet­le sa­ha­dan ay­rıl­dı.
    Rize Özel İda­res­por, gru­bun bir diğer ta­kı­mı olan Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da ilk ma­çın­dan 3-1, ikin­ci ma­çın­da ise 8-1’lik ga­li­bi­yet­ler ile mü­sa­ba­ka­la­rı­nı na­mağ­lup ve lider ola­rak ta­mam­la­dı.
    4 maç­lık grup maç­la­rın­da top­lam 18 gol atan Rize Özel İda­res­por, ka­le­sin­de ise 5 gol gördü. Rize Özel İda­res­por, çey­rek fi­nal­de 3. Grup 2. Bölge gru­bu­nu lider ola­rak ta­mam­la­yan Or­dus­por 1967 ta­kı­mı ile ta­raf­sız sa­ha­da karşı kar­şı­ya ge­lecek.

  2. Haber Merkezi