Vali Çeber Başarılı Personeli Ödüllendirdi

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Müftü Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­de ça­lı­şan per­so­ne­le ola­ğa­nüs­tü gay­ret ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı “Ba­şa­rı Bel­ge­si” ile tal­tif etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Müftü Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­de ça­lı­şan per­so­ne­le ola­ğa­nüs­tü gay­ret ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı “Ba­şa­rı Bel­ge­si” ile tal­tif etti.
Ve­ri­len Ba­şa­rı Bel­ge­le­ri, Dini Yük­sek İhti­sas Mer­ke­zi­miz­de dü­zen­le­nen belge tak­dim tö­re­niy­le Müftü Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Mer­ke­zi Mü­dü­rü Seyit Badır ta­ra­fın­dan per­so­ne­le tak­dim edil­di.


Haber Merkezi