RİZE İL ÖZEL İDARESİ’NDEN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÇEVRE DUYARLILIĞI

Rize İl Özel İda­re­si, İl Genel Mec­li­si Çevre ve Sağ­lık Ko­mis­yo­nu­nun il­gi­li ku­rum­lar­la yap­tı­ğı ça­lış­ma kap­sa­mın­da Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de “Kur­ba­nı­nı­nız Kut­sal­dır” slo­ga­nı adı al­tın­da çevre te­miz­li­ği­ne dik­kat çek­mek için bir ça­lış­ma baş­lat­tı.

İl Özel İda­re­si ve İl Genel Mec­li­si­nin ser­gi­le­di­ği çevre has­sa­si­ye­tiy­le köy­ler­den çöp top­la­ma­ya baş­la­yan ilk kurum olan Rize İl Özel İda­re­si, bu hiz­me­ti il ge­ne­lin­de 18 araç, 31 per­so­nel­le 3290 nok­ta­dan çöp top­la­ya­rak ger­çek­leş­ti­ri­yor.
Bu hiz­me­tin baş­la­ma­sıy­la son yıl­lar­da özel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı sü­re­cin­de kur­ban atık­la­rı­nın çöp kon­tey­ner­le­ri­ne ve köy mey­dan­la­rın­da bı­ra­kıl­ma­sı, bay­ram sü­re­sin­ce top­lan­ma­yan evsel ve kur­ban atık­la­rı­nın sokak hay­van­la­rı­nın mü­da­ha­le­le­ri, sıcak hava ve ben­ze­ri et­ken­ler­den do­la­yı olu­şan gö­rün­tü, çev­re­yi ve top­lum sağ­lı­ğı­nı olum­suz şe­kil­de et­ki­le­mek­te­dir.
İl Genel Mec­li­si Çevre ve Sağ­lık Ko­mis­yo­nu İl Özel İda­re­si, İl Müf­tü­lü­ğü ve il­gi­li pay­daş­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­lar ne­ti­ce­sin­de ko­nuy­la il­gi­li du­yar­lı­lık sağ­la­ya­cak 35 bin adet bro­şür ve 5 bin adet afiş bas­tı­rı­la­rak ca­mi­le­re, köy muh­tar­lık­la­rı­na ve va­tan­daş­la­rın yoğun ol­du­ğu böl­ge­ler­de da­ğı­tıl­ma­sı, Cuma ve Bay­ram Na­ma­zı ön­ce­si va­az­lar­la va­tan­daş­la­ra bilgi ve­ril­me­si ile sos­yal medya, ya­zı­lı ve gör­sel basın ara­cı­lı­ğıy­la ka­mu­oyu­nun bil­gi­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı. Ya­pı­la­cak bu ça­lış­may­la her yıl ya­şa­nan, çevre ve top­lum sağ­lı­ğı­nı olum­suz et­ki­le­yecek kötü gö­rün­tü­ye son ve­ril­me­si he­def­le­ni­yor.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı