Pandemide Biz Yalnız Bırakıldık

Rize Bak­kal­lar Odası Baş­ka­nı Galip Koç, bu güne kadar hep oy için kan­dı­rıl­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Seçim za­ma­nı ya­nı­mız­da olan­lar se­çim­den sonra ya­nı­mız­da ol­mu­yor” dedi.

Rize Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Odası baş­ka­nı Galip Koç, Seçim dö­nem­le­rin­de dert­le­riy­le dert­len­mek için yan­la­rı­na gelip oy­la­rı­nı alan­la­rın se­çim­den sonra ver­dik­le­ri söz­le­ri tut­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Koç açık­la­ma­sın­da, “Bazı bir­ta­kım ada­let­siz­lik­ler­den hak­sız­lık­lar­dan bah­set­ti­ği­miz hatta fer­yat et­ti­ği­miz halde es­na­fın ya­nın­da olu­na­ca­ğı­na ak­si­ne esnaf bat­sın esnaf bit­sin yok olsun ima­sın­da her uy­gu­la­ma kural ve ka­nu­nu ilk önce es­na­fa uy­gu­la­ya­rak cezai iş­lem­le baş­ba­şa bi­ri­ki­li­yor pan­de­mi sü­re­cin­de bir kez daha es­na­fın yal­nız­lı­ğı an­la­şıl­mış oldu. Akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı önem­li onlar secim za­ma­nı lazım malum akar­ya­kıt önem­li bir­ço­ğu ta­ma­men ama­cın­dan çı­ka­rak mar­ket­çi olmuş hem de et­ra­fın­da­ki iş­let­me­le­rin ka­pa­tıl­dı­ğı kı­sıt­lan­dı­ğı gibi hâk­siz bir re­ka­bet ve ka­zan­cın ger­çek­leş­me­si­ne göz yu­mul­du­ğu bu ada­let­siz or­tam­da para ka­zan­ma­ya devam et­ti­ler hiç dü­şün­me­den. Acaba bu iş­let­me­ler ka­pa­lı bu ka­zan­cı­mız doğ­ru­mu diye sor­gu­la­ma­dı­lar hani fahiş fi­yat­lar vardı es­na­fı de­net­le­yip suç­la­yan­lar bu akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı­nın fi­yat­la­rı­nı da kont­rol et­ti­niz mi yüzde kaç kâr la sa­tı­yor­lar diye çok yazık” dedi.
Rize Bak­kal­lar ve Ba­yi­ler Odası baş­ka­nı Galip Koç, “Esnaf oda­la­rı zaten si­ya­si­le­rin uğrak ye­rin­den başka ne ise ya­ra­dı­ğı­nı merak et­ti­ği­ni söy­le­di. Koç açık­la­ma­sın­da, “Bir­çok es­na­fı­mız biz­le­ri bu ke­li­me ile suç­la­mak­ta hak­lı­lar. Çünkü ça­lı­şan emek veren uğ­ra­şan esnaf oda baş­kan­la­rı on­la­rın üye­le­ri­nin so­run­la­rı­nı be­lirt­me­si çözüm öne­ri­si istek ve ta­lep­le­ri­ni be­lirt­me­si ha­lin­de sonuç ve kar­şı­lı­ğı öte­ki­leş­tir­mek hemen o esnaf oda baş­ka­nı öte­ki­leş­ti­ri­lir ran­de­vu talep eder şehri emin e bah­set­mek için bazı hak­sız­lık­la­rı ancak olum­lu yanıt ala­maz. Ran­de­vu ve­ril­mez bazen ise ve­ri­lir ama naz­la­na­rak dalga geçer gibi so­rar­lar konu neydi diye. Par­don ko­nu­mu konu es­na­fın derdi demek ki o yüz­den o se­çi­len esnaf oda baş­ka­nı siz­den ran­de­vu talep etti bazı so­run­la­rı alt ku­rum­dan çö­ze­me­di. Üst ma­ka­ma yö­nel­di size şah­sı­nı­za değil o ma­kam­dan talep etti ran­de­vu ama dalga geçer gibi konu yu sor­mak doğru değil. Bas­tan sen de­re­nin su­yu­nu ke­ser­sen demek ki sende sa­mi­mi de­ğil­sin sende gö­rün­dü­ğün gibi ada­let san­ca­ğın da göl­ge­sin­de ada­let­siz­li­ğe göz yu­man­lar­dan­sın ne di­ye­lim bu vebal yeter size bu du­rum­da olan­la­ra başka söze gerek yok. Pan­de­mi dö­ne­min­de bütün yük es­naf­la­rı­mı­zın özel­lik­le bak­kal am­ca­la­rı­mı­zın üze­rin­dey­di. Bir­çok top­tan­cı­dan yet­ki­li­ler­den des­tek gör­me­di­ği halde onlar ve­fa­lı ol­du­ğu­nu bir kez daha gös­ter­miş oldu kü­çü­cük dük­kân­la­rın­da ko­ca­man yü­rek­le­ri ile türlü hak­sız­lık­la­ra maruz kal­dı­ğı halde onlar esnaf lık gö­re­vi­ni ba­şa­rı ile ye­ri­ne ge­tir­di­ler müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met et­ti­ler çünkü müş­te­ri­le­ri­ni para ola­rak gör­me­yen­ler es­naf­la­rı­mız bak­kal am­ca­la­rı­mız­dır” dedi.


Haber Merkezi