Mayıs Ayı Çay Paraları Üreticilerin Hesaplarına Aktarılmaya Başlandı

ÇAY­KUR’dan yapılan açıklamada, Mayıs ayı içe­ri­sin­de üre­ti­ci­lerimiz­den al­dı­ğımız yaş çay be­del­le­ri­ni üre­ti­ci­le­rimizin banka he­sap­la­rı­na ak­tar­ma­ya baş­la­ndı denildi. Öde­me­ler 3 gün için­de ta­mam­la­na­cak.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), bi­rin­ci sür­gün yaş çay dö­ne­mi­ne ait Mayıs ayın­da üre­ti­ci­ler­den al­dı­ğı yak­la­şık 124 bin ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da üre­ti­ci­le­re 468 mil­yon lira ödeme ya­pa­cak.
28.06.2021 tarihinden itibaren üre­ti­ci­le­rin banka he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­ma­ya baş­la­nı­lan öde­me­ler, 30 Ha­zi­ran’da ta­mam­la­na­cak.
Üre­ti­ci­ler he­sap­la­rı­na ak­ta­rı­lan pa­ra­yı bir gün sonra çe­ke­bi­lecek.

Haber Merkezi