Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona erecek

2020 Mart ayın­dan bu yana uy­gu­la­nan ve 3 mil­yon­dan fazla ça­lı­şa­nın ya­rar­lan­dı­ğı kısa ça­lış­ma öde­ne­ği, 30 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de bi­ti­yor.

Geçen yıl Mart ayın­dan beri devam eden kısa ça­lış­ma öde­ne­ği des­te­ğin­de süre 30 Ha­zi­ran’da do­lu­yor.
Yeni bir dü­zen­le­me ol­maz­sa kısa ça­lış­ma öde­ne­ği, işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ve üc­ret­siz izin des­te­ği uy­gu­la­ma­la­rı da çar­şam­ba günü sona erecek.
​Pan­de­mi sü­re­cin­de hem iş­ve­ren­le­re hem de ça­lı­şan­la­ra des­tek olmak üzere geçen yılın Mart ayın­dan bu yana uy­gu­la­nan ve 3 mil­yon­dan fazla ça­lı­şa­nın ya­rar­lan­dı­ğı kısa ça­lış­ma öde­ne­ği, 30 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de bi­ti­yor.
​NTV’nin ak­tar­dı­ğı ha­be­re göre, 30 Ha­zi­ran ta­ri­hi iti­ba­riy­le sa­de­ce kısa ça­lış­ma öde­ne­ği son bul­mu­yor; 2020’nin Nisan ayın­da iş­ve­re­ni ta­ra­fın­dan üc­ret­siz izne çı­kar­tı­lan, kısa ça­lış­ma öde­ne­ğin­den ve iş­siz­lik ma­aşın­dan ya­rar­la­na­ma­yan­la­ra öde­nen nakdi ücret des­te­ği ile bir­lik­te iş­ve­re­nin, ça­lı­şa­nı işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ya da bir başka isim­le fesih ya­sa­ğı sü­re­si de ha­zi­ran ayı so­nun­da bi­ti­yor.
Geç­ti­ği­miz sene 17 Nisan ta­ri­hin­de ve­ril­me­ye baş­la­nan nakdi ücret des­te­ği­nin önce 17 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de bi­te­ce­ği açık­lan­mış­tı.
Ancak daha sonra bu tarih uza­tı­la­rak 30 Ha­zi­ran’a kadar uza­tıl­mış­tı.
Son açık­la­nan ka­ra­ra göre nakdi ücret des­te­ği, 30 Ha­ziran 2021 ta­ri­hin­de son bu­la­cak.
Ko­nuy­la il­gi­li her­han­gi bir açık­la­ma ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de, ha­zi­ran ayı öde­me­le­ri ise tem­muz ayı ba­şın­da va­tan­daş­la­rın he­sa­bı­na son kez ya­ta­cak.
Üc­ret­siz izin sona eri­yor­Tür­ki­ye, ha­zi­ran ayı ile bir­lik­te yeni bir nor­mal­leş­me dö­ne­mi­ne de girdi.
Bu nok­ta­da sos­yal ha­yat­ta­ki ye­ni­lik­ler­le bir­lik­te ça­lış­ma dü­ze­nin­de de bazı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­dı.
Pan­de­mi ile bir­lik­te İş Ka­nu­nu’na ek­le­nen ge­çi­ci onun­cu madde ile ge­ti­ri­len fesih ya­sa­ğı, daha sonra ge­liş­me­le­re göre uza­tıl­mış ve son tarih ola­rak da 30 Ha­zi­ran 2021 açık­lan­mış­tı.
30 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le fesih ya­sa­ğı ve do­la­yı­sıy­la tek ta­raf­lı üc­ret­siz izne gön­der­me hakkı veren ge­çi­ci onun­cu madde hü­küm­le­ri or­ta­dan kal­kı­yor.
Yeni bir uzat­ma ka­ra­rı alın­maz ise, bu ta­rih­ten sonra artık nor­mal dü­ze­ne ge­çi­li­yor.
Kısa ça­lış­ma öde­ne­ği de bi­te­ce­ğin­den iş­çi­le­rin prim­le­ri 30 gün üze­rin­den ya­tı­rı­la­cak, me­sa­iler haf­ta­lık 45 saat ola­rak uy­gu­la­nıp ma­aş­lar ise tam öde­necek.


Haber Merkezi