Geç kalan adayların imdadına zabıta yetişti

İlçe­miz­de YKS sı­na­vı­na geç kalan aday­la­rın yar­dı­mı­na za­bı­ta ekip­le­ri ye­tiş­ti.

Yüz bin­ler­ce öğ­ren­ci­yi il­gi­len­di­ren Yük­sek Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı (YKS) için aday­lar sa­ba­hın erken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren sı­na­va gi­re­cek­le­ri oku­lun yo­lu­nu tuttu.
İlçemizde çe­şit­li se­bep­ler­le sınav ye­ri­ne geç kalan aday­la­rın im­da­dı­na ise Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’ne bağlı tra­fik za­bı­ta ekip­le­ri ye­tiş­ti. Sı­na­va geç kalan aday­la­rı Ça­ye­li Be­le­di­ye­si tra­fik za­bı­ta­sı araç­la­rı­na ala­rak sınav yer­le­ri­ne ulaş­tır­dı. Za­bı­ta ekip­le­ri­ne te­şek­kür eden öğ­ren­ci­le­re za­bı­ta ekip­le­ri de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek mo­ti­ve etti.


Haber Merkezi